REZULTATELE EXAMENULUI DE ATESTARE PROFESIONALĂ - INFORMATICĂ

REZULTATELE
EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL LA INFORMATICĂ 2020

 

 

NR.

NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA NOTA FINALĂ
1 BOLOCA P. PAUL-CIPRIAN 12A 8,52
2 BRĂESCU C.R. ŞTEFAN-ANDREI 12A 9,20
3 BRES I. PETRU-DANIEL 12A 9,22
4 BUCEAC D. ELENA 12A 9,38
5 BUCEVSCHI D. ALBERT-BENIAMIN 12B 9,70
6 BULIGA D. GENINA 12B 8,90
7 CAZAC V. VASILICĂ-DANIEL 12A 9,79
8 CEPIL I. MARINA 12A 8,51
9 CERNUŞCĂ I. PAUL 12B 9,63
10 CHIFAN R. CONSTANTIN-DIMITRIE 12B 8,51
11 CÎRSTEAN G.C. ALEXANDRA-ELENA 12A 9,80
12 COSOVANU A. ANDREI-MARIAN 12A 9,95
13 GOGHIE G. OVIDIU-CONSTANTIN 12B 9,58
14 GRIGOREAN D. DANIELE 12B 8,79
15 GRIGOROVICI C. RAREŞ 12A 8,58
16 IACOBAN M. GABRIEL 12A 8,80
17 ILIESE F. IOSIF 12B 9,69
18 JOLTEA I. VALENTIN-ŞTEFAN 12A 7,33
19 LUCESCU G. PAUL 12B 8,68
20 LUPAȘTEAN M. LIGIU 12A 8,27
21 MACOVEI I.S. CLAUDIU-ALEXANDRU 12B 9,18
22 MAFTEAN V. VASILE 12A 9,04
23 MIHAILOV I. ANDREI 12A 9,59
24 MOLOCE G. ANDREI-CONSTANTIN 12A 8,48
25 NECHIFOR V.S. SORINELA-ANA 12B 8,69
26 NICHITEAN M. MARIA MIRIAM 12A 8,81
27 NICORIUC L.M. PAUL-ALEXANDRU 12B 7,93
28 OLENICI G. PAUL-EMANUEL 12A 7,98
29 ONICA D.V. DANIELA-ALEXANDRA 12A 9,59
30 PATRAŞ C. ANAMARIA 12A 9,86
31 POPESCU P. ADRIAN 12A 8,93
32 PRELIPCEAN C. FLORIN 12A 9,69
33 PRICOB C. MIHAI-ALEXANDRU 12B 9,59
34 ROTARI O. FLORENTINA-VASILICA 12A 9,51
35 SCHIPOR D. EDUARD-IONEL 12A 9,44
36 STICLEŢ F. ANA-MARIA 12A 8,00
37 ŞTIRBAN V. MARTA-MARIA 12A 9,63
38 ŢIBU C. ALEXANDRA 12B 8,72
39 ŢIBU C. ALEXANDRU 12B 7,86
40 UNGUREAN M. MIHAELA 12B 8,65
 

 

   
  Presedinte:  Secretar  
  prof. Ţugulea Gelu prof. Ciubotaru Georgeta Victoria