ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

 

Admiterea în învățământul profesional de 3 ani se realizează după următoarea procedura:

in conformitate cu:

- Metodologia de organizare si funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani - aprobata prin OMEN nr. 5.068/2016,;

- ORDIN nr. 4.326/22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

- Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr. 4325/22.05.2020 privind modificarea și completarea ordinului MEN nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021;

În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face prin transmiterea în format electronic, de către unitatea de învățământ gimnazial la unitatea de învățământ a ofertei educaționale pentru învățământul profesional, a fișei de înscriere completate inclusiv cu opțiunea candidatului pentru o unitate de învățământ și pentru una sau mai multe calificări profesionale din unitatea de învățământ, în ordinea preferințelor exprimate de candidat.

În sesiunea de admitere în anul școlar 2020-2021, după afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, candidații depun sau transmit prin poștă la unitățile de învățământ care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii.

* Calculul mediei de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ

MAIP=MA=(20ABS + 80EN)/100

unde:

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

MA = media de admitere calculata.

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

 • Pentru  absolvenţii  din  promoţiile  de  până  în  anul  2009  inclusiv,  în  media  de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu  media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, cu media la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a, pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009.
 • Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, se consideră că media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a este 1: EN = 1.

    b)  în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ se face astfel:

 

                                                                  70x MA +30xPSA

                                          MAIP = --------------------------------

                                                                              100

unde:

MAIP = media de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

MA = media de admitere.

PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ

 

  ETAPA I

A.  Înscrierea candidaților în vederea admiterii

 • 29 iunie – 03 iulie și 06 iulie 2020: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole.

 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ pentru care au optat se realizează NUMAI DE CĂTRE unitățile de învățământ gimnazial prin transmiterea electronică la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a fișelor de înscriere a candidaților, însoțite de foile matricole.

 Candidații nu se prezintă și nu depun personal documentele de înscriere la unitățile de învățământ pentru care optează.

 Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a foii matricole și a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, în original, pentru absolvenții care solicită aceasta.

 • 09 iulie 2020: Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere si transmiterea, la comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ.
 • 13 – 17 iulie 2020: Transmiterea în format electronic de către unitățile de învățământ cu ofertă pentru învățământul profesional, către unitățile de învățământ gimnazial a situației privind rezultatele elevilor la admiterea în învățământul profesional, în scopul asigurării posibilității de înscriere pentru etapa a II-a de admitere a absolvenților respinși în etapa I, precum și a celor care au renunțat sau nu și-au depus/transmis prin poștă dosarele de înscriere la unitățile la care au fost declarați admiși.

Notă: Unitățile de învățământ gimnazial vor realiza transmiterea documentelor de înscriere pentru etapa a II-a la unitățile de învățământ profesional, numai pentru absolvenții menționați anterior. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

 • 13 – 17 iulie 2020: Transmiterea/depunerea de către candidații declarați admiși a dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși. Transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire.

Dosarul de înscriere conține:

a) fișa de înscriere în învățământul profesional, în original;

b) certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ gimnazial sau de unitatea de învățământ la care a fost declarat admis (este necesară prezentarea originalului pentru certificare);

c) adeverință cu notele la tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare care nu au susținut evaluarea națională;

d) fișa medicală.

Depunerea dosarelor de înscriere se realizează după un program detaliat pe zile și ore, afișat de către unitatea de învățământ.

În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.

 • 21 iulie 2020: Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ.

ETAPA II

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

 • 22 – 24 iulie 2020: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat și a foii matricole

 NOTĂ: Se va elibera o singură fișă de înscriere.

 • 27 iulie 2020: Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere.
 • 28 iulie 2020: Afișarea la sediile și pe site-urile unităților de învățământ profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat;
 • 29 iulie – 03 august 2020: Transmiterea/Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși; transmiterea documentelor se poate realiza prin poștă, cu confirmare de primire.