TEMATICĂ EXAMEN DIFERENȚE - DISCIPLINE TEHNICE


EXAMEN DE DIFERENȚĂ – DOMENIUL MECANIC

TEMATICA PENTRU CLASA A IX-A

 

M1 REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE

 1. Reprezentarea în vedere a pieselor
 2. Reguli de cotare
 3. Întocmirea schiței după model

M2 LĂCĂTUȘERIE GENERALĂ

 1. Aliaje feroase în industria constructoare de mașini
 2. Mijloace de măsurat și verificat lungimi
 3. Filetarea: elementele geometrice ale filetului, clasificarea filetelor, realizarea filetelor interioare și exterioare

M3 ORGANE DE MAȘINI

 1. Arbori și osii: rol, clasificare, părți componente, materiale, tehnologii de execuție
 2. Lagăre cu alunecare: rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, montare-demontare, NSSM la montare-demontare
 3. Lagăre cu rostogolire: clasificare, părți componente, materiale, tehnologie, ungere, montare-demontare, NSSM la montare-demontare

M4 CDL Interpretarea și utilizarea documentației tehnice

 1. Organizarea ergonomică a locului de muncă
 2. Microclimatul din atelierul de lăcătușărie

 

 

EXAMEN DE DIFERENŢĂ – DOMENIUL MECANIC

TEMATICA PENTRU CLASA A X-A

 

M1 MĂSURĂRI TEHNICE

 1. Precizia prelucrării şi a asamblării pieselor
 2. Măsurarea şi controlul dimensiunilor liniare, a unghiurilor şi suprafeţelor
 3. Măsurarea mărimilor mecanice şi cinematice
 4. Mijloace de măsurat şi verificat mărimi electrice

2 REPREZENTAREA ORGANELOR DE MAŞINI

 1. Reprezentarea stării suprafeţelor, tratamentului termic.
 2. Reprezentarea filetelor
 3. Reprezentarea la scară a pieselor
 4. Reprezentarea şi cotarea organelor de asamblare şi a asamblărilor
 5. Reprezentarea şi cotarea organelor de transmitere a mişcării de rotaţie şi a puterii mecanice

M3 ASAMBLĂRI MECANICE

 1. Asamblări nedemontabile (nituire, sudare, lipire, încleiere)
 2. Asamblări demontabile (filetate, prin formă, prin forţe de frecare, elastice)

M4 CDL APLICAŢII DE BAZĂ ÎN MECANICĂ

 1. Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea executării operaţiilor pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării
 2. Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea asamblării (prin nituire, sudare, lipire, prin filet)

 

 

Tematică examen diferențe

Clasa a IX a domeniul electric-Tehnician în instalații electrice

M1 TEHNOLOGII GENERALE ÎN ELECCTROTEHNICĂ

 

Documentaţie tehnică şi tehnologică specifică locului de muncă: - fişa tehnologică;  - planul de operaţii;  - liste de materiale

Reprezentări grafice (schiţe şi desene la scară) pentru piese simple, repere/ subansambluri Norme privind realizarea desenelor tehnice:

- linii utilizate în desenul tehnic;

- scrierea tehnică; - formate de desen industrial;

- indicatorul desenelor tehnice;

- reprezentarea proiecţiilor ortogonale în desenul tehnic;

- reprezentarea vederilor şi a secţiunilor (reguli de reprezentare şi notare,

- reguli de haşurare

Mijloace de măsură şi control a dimensiunilor geometrice ale pieselor, reperelor / subansamblelor (operaţii de măsurare): - şublere; - micrometre; - comparatoare; - calibre; - şabloane; - rigle gradate; - echere; - raportoare.

Lucrări de lăcătuşerie generală (definire, SDV-uri/ utilaje/mijloace de măsurare şi control utilizate, proces tehnologic, norme SSM şi PSI specifice): - operaţii tehnologice: îndreptarea, trasarea, îndoirea, debitarea, pilirea, polizarea, găurirea, ştanţarea, filetarea; - asamblări demontabile: cu filet, cu ştifturi, cu pene, cu caneluri; - asamblări nedemontabile: lipire, nituire. Norme de protecţia mediului şi de gestionare a deşeurilor în cadrul lucrărilor de lăcătuşărie generală

 

M2 COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

 

Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice

Materiale conductoare – metale şi aliaje metalice (proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice

Materiale electroizolante (proprietăţi fizice, chimice, mecanice şi tehnologice specifice şi utilizări): gazoase, lichide, solide - organice şi anorganice

Materiale semiconductoare (proprietăţi specifice şi utilizări): germaniul, siliciul, compuşi semiconductori Materiale (fero)magnetice (proprietăţi specifice şi utilizări)

Componente electrice şi electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare (clasificare, parametri nominali, simbolizare şi marcare, tipuri constructive, materiale folosite la fabricare, domenii de utilizare);

Conductoare şi cabluri electrice (clasificare şi simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare);

Contacte electrice, izolatoare și piese izolante, termobimetale, miezuri magnetice, electromagneţi, mecanisme de acționare, camere de stingere, elemente arcuitoare (clasificare, tipuri constructive, materiale folosite, domenii de utilizare).

 

M3 MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU

 

Mărimi electrice din circuitele de c.c. (definire, unităţi de măsură, multipli şi submultipli, transformări ale unităţilor de măsură):

- intensitatea curentului electric;

- tensiunea electrică;

- rezistența electrică;

- puterea electrică;

 - energia electrică

Componentele procesului de măsurare: - măsurand; - mijloace de măsurare; - metode de măsurare.

 

Măsurarea intensităţii curentului electric continuu cu ampermetrul şi multimetrul

Măsurarea tensiunii electrice în c.c. cu voltmetrul şi multimetrul

Măsurarea rezistenţei electrice cu montajul voltampermetric, cu ohmmetrul / multimetrul şi cu puntea Wheatstone

Măsurarea puterii electrice în c.c. cu montajul volt

 

Tematică examen diferențe

Clasa a X a tehnician în instalații electrice

M 1 – MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV

 

Generarea tensiunii electromotoare alternative sinusoidale (principiul generatorului de c.a monofazat / trifazat)

Puteri electrice în curent alternativ: puterea aparentă, puterea activă, puterea reactivă

Măsurarea intensității curentului electric alternativ cu ampermetrul și multimetrul

Măsurarea tensiunii electrice alternative cu voltmetrul și multimetrul

Măsurarea puterii electrice în circuite de c.a. monofazat:

Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor cu transformatoare de măsurat de curent

Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor cu transformatoare de măsurat de tensiune

 

M 2 – APARATE ELECTRICE

Aparate electrice de joasă tensiune (clasificare, rol funcțional, mărimi nominale, subansambluri constructive, notații și semne convenționale, utilizări):

- aparate de conectare;

- aparate de comandă;

- aparate de reglare;

- aparate de semnalizare;

- aparate de protecție;

- aparate pentru automatizări;

Aparate pentru instalații de iluminat și prize.

Solicitările aparatelor electrice de joasă tensiune. (cauze, efecte, metode, măsuri de limitare):

-  electrice;

- termice;

- electrodinamice;

- datorate mediului;

Lucrări de montare și executare a conexiunilor aparatelor electrice de jt, conform fișelor tehnologice

 

EXAMEN DE DIFERENȚĂ –DOMENIUL CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

TEMATICA PENTRU CLASA A IX-A

 

M1  ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR,INSTALAȚIILOR ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE

1.Caracteristici specifice  construcțiilor,instalațiilor și lucrărilor publice

2.Elemente de construcţii - rol, definiţii, clasificări(de rezistenţă; de închidere şi compartimentare;  de finisaj;  de izolaţii)

3.Elemente de  instalaţii - rol, definiţii, clasificări

( instalaţii tehnico-sanitare;  instalaţii de gaze naturale;  instalaţii de încălzire centrală;   instalaţii de ventilare şi de condiţionare a aerului)

4. Elemente de  lucrări publice - rol, definiţii, clasificări (drumuri; căi ferate; lucrări de artă pentru căi de comunicaţii; construcţii hidrotehnice )

 

M2 ECHIPAMENTE  ȘI UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR

1.Materiale folosite în construcții și instalații (Lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături pentru elemente din beton armat; plăci ceramice pentru placaje şi pardoseli; adezivi; produse din metal; produse din lemn; produse din materiale plastic)

2. Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru

Utilaje şi echipamente de lucru pentru prelucrarea produselor din lemn ,produselor din metal şi materiale plastice

- Utilaje şi echipamente de lucru pentru  lucrări de construcţii şi instalaţii

 -Utilaje şi echipamente de lucru pentru pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie

- Utilaje şi echipamente de lucru pentru  lucrări de finisaje şi izolații

3. Tehnici de prelucrare a materialelor, conform indicaţiilor din fişele tehnice, respectând succesiunea etapelor din tehnologia specifică

- Prepararea mortarelor şi betoanelor pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie

 -Confecţionarea produselor din metal şi materiale plastice

-Confecţionarea produselor din lemn

-Lucrări de finisaje şi izolaţii

4. Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi utilajelor în vederea menţinerii duratei normale de lucru a echipamentelor, în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate, în funcţie de tipul acestora în conformitate cu indicaţiile producătorului

5. . Tehnici specifice de colectare,  transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii din demolarea acestora

 

M3 TEHNICI ȘI PROCEDURI ÎN PRELUCRAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII CDL - Stagiu de pregătire practică

1.Caracteristici tehnologice ale materialelor: (lianţi; agregate; blocuri pentru zidării; armături pentru elemente din beton armat)

2.Tipuri de utilaje şi echipamente de lucru pentru: prelucrarea produselor din metal şi materiale plastic; lucrări de construcții și instalații ;lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie

3.Tehnici de prelucrare a materialelor, conform indicaţiilor din fişele tehnice, respectând succesiunea etapelor din tehnologia specifică pentru: prepararea mortarelor şi betoanelor pentru lucrări de betoane, lucrări publice şi zidărie;confecţionarea produselor din metal şi materiale plastice (tăiere, debitare, îndreptare, găurire, filetare, sudare, fasonare);

4. Proceduri de întreţinere a sculelor, uneltelor şi utilajelor aplicate pentru menţinerea duratei normale de lucru a echipamentelor, în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate, în funcţie de

tipul acestora în conformitate cu indicaţiile producătorilor

 

 

 

EXAMEN DE DIFERENȚĂ –DOMENIUL CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

TEMATICA PENTRU CLASA A X-A

 

M1 DESEN TEHNIC PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1.Construcții geometrice

2.Tipuri de formate standardizate

3. Chenarul și indicatorul

4.Tipuri de linii

5. Cotarea în desenul de construcții și lucrări publice

6. Scări de reprezentare

7.Reprezentări la scară: plan parter, secțiune transversală, fațade

 

M2 DESEN PENTRU INSTALAȚII

1.Reprezentări convenționale

-semne convenționale pentru instalațiile tehnico-sanitare

-semne convenționale pentru instalațiile de gaze

-semne convenționale pentru instalațiile de încălzire centrală

-semne convenționale pentru instalațiile de ventilare și condiționare a aerului

2. Reguli de cotare

-cotarea desenelor de instalații tehnico-sanitare

- cotarea desenelor de instalații de gaze

- cotarea desenelor de instalații de încălzire centrală

- cotarea desenelor de instalații de  ventilare și condiționare a aerului

 

M3 MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

1.Unități de măsură pentru mărimi fizice

2. Calcule simple pentru aflarea:lungimii,ariei,perimetrului,masei, volumului, ariei desfășurate

3. Metode de măsurare:directe,indirecte

4. Instrumente adecvate de măsurare

5.Fișe tehnologice pentru elemente de construcție

 

M4  MĂSURĂTORI ÎN INSTALAȚII

1.Mărimi fizice,dimensiuni, unități de măsură

2. Metode de măsurare

3.Mijloace și aparate de măsurare a mărimilor pentru: volume (lichide,rezervoare), diametre conducte, temperatură, presiune, debite,  pante de montaj

 

M5  CDL CAMERA DE BAIE

1.Măsurători ai parametrilor dimensionali și functionali ale materialelor de executie in vederea montajului in instalatii.

2.Măsurători şi calcule pentru determinarea rezultatelor finale ale măsurătorilor de instalatii

 

 

EXAMEN DE DIFERENȚĂ –DOMENIUL CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

TEMATICA PENTRU CLASA A XI-A

 

M1  DESEN TEHNIC DE CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 1. Elemente standardizate:formate,linii,scări,elemente de cotare
 2. Reprezentări la scară:plan parter,plan etaj,plan învelitoare,secțiuni verticale, fațade
 3. Reprezentări la scară a elementelor de construcție din lemn, zidărie,beton simplu și armat
 4.  Reprezentări la scară a planurilor de rezistență: plan fundații, planuri de cofraj și planuri de armare pentru planșee

M2  DESEN TEHNIC DE INSTALAȚII

       1.Desen tehnic industrial conform prescripțiilor standard: linii și hașuri, cotarea , reguli de notare a vederilor, secțiunilor, rupturilor, hașurilor

       2.Reprezentarea elementelor metalice: profile, bare ,ț evi, table, platbande

       3.Reprezentarea asamblarilor metalice demontabile (șuruburi,piulițe,flanșe) și nedemontabile (nituri,sudură)

       4.Norme și standarde pentru desenul tehnic de instalații: tehnico-sanitare,  încălzire, gaze,ventilare  și condiționare a aerului

      5.Reprezentarea instalațiilor tehnico-sanitare, de încălzire,de gaze , de ventilare și condiționare a aerului

M3  MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

 1. Proprietăți fizice și mecanice ale materialelor de construcții
 2. Unități de măsură în SI și derivate
 3. Descrierea materialelor după natura lor, proprietăți și domenii de utilizare
 4. Domenii de utilizare: structuri,finisaje,izolații,instalații

M4  ELEMENTE DE INSTALAȚII

 1. Tipuri de instalații
 2. Alcătuirea și funcționarea instalațiilor tehnico-sanitare
 3. Alcătuirea și funcționarea instalațiilor de gaze
 4. Alcătuirea și funcționarea instalațiilor de încălzire
 5. Alcătuirea și funcționarea instalațiilor de ventilare și condiționare a aerului

M5  MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI CONSTRUCȚIILE

 1. Factori de mediu și influența lor asupra sistemelor ecologice
 2. Surse de poluare naturale
 3. Surse de poluare caracteristice nișei umane
 4. Surse de poluare provenite din activități de:  transporturi, agrozootehnice, silvicultură și construcții
 5. Principii de protecție a mediului

M6  PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA PRODUCȚIEI - STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

 1. Procesul de producție
 2. Criterii de clasificare a proceselor de producție
 3. Componentele procesului de producție
 4. Tipuri de producție
 5. Planificarea forței de muncă

M7  DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ - STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

 1. Documentația tehnico-economică specifică lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice: standarde, normative, norme de deviz
 2. Obiectul de investiție
 3. Documentația tehnică de execuție
 4. Documentația economică de execuție
 5. Documentația de evidență a lucrărilor

6.Stabilirea cantităților de lucrări, necesarului de materiale, forță de muncă pentru executarea lucrărilor de construcții

M8 CDL  ELEMENTE DE CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

 1. Tipuri de construcții
 2. Descrierea elementelor de construcții :

Elemente de rezistență:fundații,pereți,stâlpi,grinzi,planșee,scări,acoperișuri

Elemente de închidere și compartimentare: pereți de închidere și compartimentare,tâmplării,învelitori

Elemente de finisaj: tencuieli,placaje,pardoseli,zugrăveli și vopsitorii,tapete

Elemente de izolații:termice, hidrofuge,fonice

3.Tipuri de structuri de construcții

EXAMEN DE DIFERENȚĂ – DOMENIUL ECONOMIC

Se aplică doar elevilor ce urmează a se transfera în clasele din domeniul

ECONOMIC, ADMINISTRAŢIE şi COMERŢ

 Examene de diferenţă pentru clasa a IX-a                                                                                 

Patrimoniu unităţii IX,

Organizarea unităţii economice IX Calitatea produselor şi serviciilor IX Stagiu de pregătire practică CDL IX

 Examene de diferenţă pentru clasa a X-a                                                                                  

Contabilitatea unităţilor economice X

Protecţia consumatorului şi a mediului X Comunicarea profesională X

Pregătirea practică comasată CDL X

 Examene de diferenţă pentru clasa a XI-a                                                                                 

Domeniul ECONOMIC

Marketingul afacerii

Planificarea operaţională Organizarea resurselor umane

Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor Contracte economice

Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Instrumente de plată

Asigurări