TEMATICA EXAMEN DE DIFERENȚĂ – DISCIPLINE TEORETICE


EXAMEN DE  DIFERENŢĂ -  LIMBA ṢI LITERATURA ROMÂNĂ

 

Clasa a IX-a

 1. Ficţiunea literară

Studierea unui text liric

       ● genuri literare: genul liric, eul liric, teme, motive, limbaj poetic;

Limbă ṣi comunicare

 • Derivarea cu prefixe ṣi sufixe;

       ● Schimbarea categoriei gramaticale;

Studierea unui text epic

       ● temă, motive, viziune despre lume;

● construcţia subiectului, construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare;

● aplicaţii;

● narator / instanţe narative;

Limbă ṣi comunicare

       ● stil direct;

● monologul interior.

 1. Ficţiune ṣi realitate

Studierea unui text nonficţional

 • eseul argumentativ;
 •          textul argumentativ;

● aplicaţii;

Limbă ṣi comunicare

● relaţii semantice: sinonimia, antonimia, polisemia, omonimia;

● erori semantice, confizia paronimică;

● pleonasmul;

● aplicaţii;

 1. Literatura ṣi alte arte

                  ● sincretismul artelor;

                  ● limbaj literar – limbaj muzical, limbaj teatral;

            Limbă ṣi comunicare

                   ● Oralitatea;

                   ● Rolul elementelor arhaice ṣi regionale în interpretarea mesajelor scrise ṣi orale;

Observaţie: Elevii pot prezenta texte literare studiate pentru două dintre temele prevăzute în programa pentru clasa a IX-a (la alegere)

 

Clasa a X-a

           Basmul cult

           Ion Creangă – un text

                  ● Basmul – caracteristici;

                  ● Construcţia discursului narativ;

                  ● Lumea personajelor din basm;

                  ● Elemente de originalitate în basmul lui Ion Creangă;

                  ●  Basmul popular/basmul cult;

            Limbă ṣi comunicare

                 ● Argumentarea interpretărilor;

                 ● Monologul argumentativ;

                 ● Limbaj ṣi argumentare;

                 ● Limbaj popular, limbaj cult;

            Nuvela ( un text studiat în clasă)

                ● Nuvela – caracteristici;

                ● Construcţia discursului narativ;

                ● Lumea personajelor din nuvelă;

                ● Simboluri ṣi interpretări;

                ● Analiza textelor narative;

            Limbă ṣi comunicare

                 ● Dezbaterea;

                 ● Cuvinte ṣi sensuri – denotaţia ṣi conotaţia;

                 ● Cuvinte ṣi sensuri – eufemismul, neologismele;

            Povestirea (un text studiat în clasă)

                ● Povestirea în ramă – caracteristici;

                ● Construcţia discursului narativ;

                ● Instanţele comunicării narative;

         Limbă ṣi comunicare

                ● Gramatică ṣi stilistică – timpul verbului - valori expresive)

                ● Gramatică ṣi stilistică – persoana gramaticală ( valori expresive)

                ● Nuvela ṣi povestirea – evoluţie istorică;

            Romanul – personajul

                ● Trăsăturile romanului obiectiv/ subiectiv (la alegere un roman din două studiate – Ion de Liviu Rebreanu,  Baltagul de Mihail Sadoveanu, Maitreyi de Mircea Eliade)

               ● Construcţia discursului narativ;

               ● Modalităţi de construcţie a personajelor;

               ● Particularităţi compoziţionale ṣi stilistice;

               ● Roman realist obiectiv;

               ● Roman subiectiv, al experi

 

Clasa a XI-a

            Originile ṣi evoluţia limbii române

            Latinitate ṣi dacism (studiu de caz)

            Dimensiunea religioasă a existenţei (studiu de caz/0

            Umanismul

                 ● cronicarii moldoveni

            Iluminismul

                 ● Ion Budai – Deleanu, Ţiganiada;

            Formarea conṣtiinţei istorice (studiu de caz)

            Rolul literaturii în perioada paṣoptistă (studiu de caz);

            Romantismul

            Realismul

 

Clasa a XII-a

            Perioada interbelică

                  ● George Bacovia;

                  ● Tudor Arghezi;

                  ● Lucian Blaga;

                  ● Ion Barbu;

            Curente culturale/literare:

                 ● modernism vs. tradiţionalism;

         

       

PROGRAMA DE STUDIU PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DIFERENȚE

 LIMBA ENGLEZĂ

 

CLASA a 10-a

L1 – pentru toate filierele, profilurile și specializările din cadrul Colegiului Tehnic Rădăuți

TEME

DOMENIUL PERSONAL

• Relaţii interpersonale

• Viaţa personală (stil de viaţă, strategii de studiu, comportament social)

• Universul adolescenţei (cultura, arte, sport)

DOMENIUL PUBLIC

• Aspecte din viaţa contemporană (sociale, economice, politice, istorice, culturale, educaţionale, ecologice, strategii de utilizare a resurselor)

• Democraţie, civism şi drepturile omului

• Mass-media

DOMENIUL OCUPAŢIONAL

• Activităţi din viaţa cotidiană

• Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional

• Texte referitoare la aspecte teoretice ale specialităţii

• Texte referitoare la aspecte practice ale specialităţii

DOMENIUL EDUCAŢIONAL

• Viaţa culturală şi lumea artelor (arte vizuale, arte interpretative)

• Descoperiri ştiinţifice şi tehnice

• Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural de limbă engleză

 

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:

*Substantivul

Cazul genitiv (toate tipurile)

Idiomuri corelate cu temele recomandate

*Adjectivul

Comparaţia intensivă

*Verbul

Utilizarea verbelor modale pentru realizarea funcţiilor comunicative prevăzute

*Infinitivul, participiul, gerunziu

*Prepoziţii

*Conjuncţii

*Determinanţi

*Pronumele (sistematizare)

*Sintaxa

Diateza pasivă

Diateza activă

Discurs direct, discurs indirect

Construcţii infinitivale, participiale, gerundivale

 

FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII:

 

A da şi a solicita informaţii

-a oferi şi a solicita informaţii legate de completarea unui formular

-a exprima grade de certitudine

-a raporta

A descoperi şi exprima atitudini

-a-şi exprima acordul/dezacordul

-a exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct de vedere

-a compara acţiunile prezente cu cele trecute

A descoperi şi a exprima emoţii

-a exprima refuzul, a argumenta refuzul

-a exprima surpriza, curiozitatea, teama, îndoiala

-a exprima compasiunea

-a folosi stilul formal/ informal

A convinge

-a încuraja, a avertiza pe cineva

-a comenta păreri

A comunica în societate

-a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie

 

Bibliografie: (toate materialele se găsesc la biblioteca liceului)

 1. Manualul avizat pentru clasa a 9-a, L1: English My Love
 2. Michael Vince – Elementary English
 3. Michael Vince – First Certificate in English
 4. M. Chilarescu, C-tin Paidos – Proficiency in English
 5. Teste de limba engleza, editura Teora
 6. Horia Hulban – Verbe englezești și locuțiunile lor specifice
 7. Leon Levitchi – 333 de întrebări și răspunsuri din gramatica engleză

     

CONTINUTURI STIINTIFICE CUPRINSE IN PROGRAMA  DIN CARE SE VOR SUSȚINE TESTĂRILE ȘI EXAMENELE DE DIFERENȚĂ LA MATEMATICĂ

Capitole, conform programei, din care se vor susține testările și examenele de diferență la matematică

 

Clasa a IX-a

Algebră

 • Mulțimi și elemente de logică matematică
  • modulul unui număr real
  • partea întreagă și partea fracționară
  • inducția matematică
 • Funcții
  • compunerea funcțiilor
 • Funcția de gradul I și funcția de gradul II
  • monotonia, semnul, inecuații pe R sau pe intervale de numere reale
  • sisteme de ecuații

Geometrie-trigonometrie

 • Vectori
  • vectori de poziție ai centrului de greutate, centrului cercului înscris, ortocentrului
  • relația lui Sylvester
  • teorema lui Ceva, teorema lui Menelaus
 • Trigonometrie
  • cercul trigonometric
  • definirea funcțiilor trigonometrice pe domeniul maxim
  • reducerea la cadranul I
  • formule trigonometrice pentru sume și diferențe
  • transformarea sumei în produs și a produsului în sumă
 • Aplicații ale trigonometriei în geometrie
  • rezolvarea triunghiului oarecare
  • calculul razei cercului circumscris, razei cercului înscris, segmente în triunghi, arii

 

Clasa a X-a

 • Mulțimea C
  • rezolvarea ecuației de gradul II cu coeficienți reali/complecși în C, ecuații bipătrate
  • interpretarea geometrică a numerelor complexe
  • numere complexe formă trigonometrică, înmulțirea, ridicarea la putere, formula Moivre
  • rădăcini de ordin n ale unui număr complex, ecuații binome
 • Funcții
  • funcții injective, surjective, bijective
  • funcții inversabile, condiția necesară și suficientă ca o funcție să fie inversabilă
  • funcții trigonometrice directe și inverse
  • ecuații iraționale
  • ecuații exponențiale și logaritmice
  • ecuații trigonometrice
 • Metode de numărare
  • numărul funcțiilor, numărul funcții injective, numărul funcțiilor bijective
  • numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente
  • formula combinărilor complementare
  • binomul lui Newton
 • Geometrie analitică
  • ecuația dreptei determinată de 2 puncte/ 1 punct și pantă
  • calcul de distanțe și arii
  • condiții de paralelism și perpendicularitate

 

Clasa a XI-a

Algebră

 • Determinanți
  • determinanți de ordin n, proprietăți
 • Sisteme
  • matrice inversabile de ordin n £ 4
  • ecuații matriceale
  • studiul compatibilității și rezolvarea sistemelor, teoremele Kronecker-Capelli, Rouche, metoda lui Gauss

Analiză matematică

 • Șiruri
  • șiruri convergente
  • convergența șirurilor folosind teorema lui Weierstrass
  • numărul e
  • calculul limitelor de șiruri în cazuri exceptate
 • Funcții
 • calculul limitelor de funcții în cazuri exceptate
 • Continuitate
  • semnul funcției continue pe interval, proprietatea lui Darboux
  • existența soluțiilor unor ecuații
 • Aplicații ale derivatelor
  • puncte de extrem, teorema Fermat, teorema Rolle, teorema Rolle
  • teorema Lagrange, consecințe ale teoremei lui Lagrange
  • rezolvarea grafică a ecuațiilor, determinarea numărului de soluții
  • reprezentarea grafică a funcțiilor

 

 

TEMATICĂ DIFERENŢE GEOGRAFIE

CLASA a IX-a

Cap. I Pământul - o entitate a Universului

 1. Universul şi sistemul solar
 2. Evoluţia Universului şi a Terrei
 3. Caracteristicile Pământului şi consecinţele geografice

Cap. II Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru

 1. Coordonatele geografice
 2.  Reprezentări cartografice
 3. Măsurarea şi calculul distanţelor şi al suprafeţelor pe hărţi geografice şi în orizontul local

Cap. III Relieful terestru

 1. Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică
 2. Unităţile majore ale reliefului terestru
 3. Agenţi, procese şi forme de relief

Cap. IV Atmosfera terestră

 1. Alcătuirea şi structura atmosferei
 2. Factorii genetici ai climei
 3.  Climatele Terrei

Cap. V  Apele Terrei

 1. Componentele hidrosferei
 2. Apele continentale şi oceanice

Cap.VI Viaţa şi solurile pe Terra

 1. Biosfera şi organizarea ei. Evoluţia vieţii pe Terra
 2. Pedosfera
 3. Zonele biopedoclimatice

 

CLASA a X-a

Cap. I GEOGRAFIE POLITICĂ

 1. Statele şi grupările regionale de stat
 2. Evoluţiaîn timp a hărţii politice
 3. Principalele probleme actuale de geografie politică

Cap. II GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE

 1. Geografia populaţiei
 1. Dinamica populaţiei
 2. Bilanţul natural al populaţiei
 3. Mobilitatea teritorială a populaţiei
 4. Bilanţul total al populaţiei
 5. Evoluţia numerică a populaţiei
 6. Tipuri de medii de viaţă
 7. Răspândirea geografică a populaţiei
 8. Structuri demografice (rasială, confesională, etnolingvistică, pe grupe de vârstă şi sexe, socioeconomică, pe medii)
 1. Geografia aşezărilor umane
 1. Habitatul uman: definire şi componente
 2. Urbanizarea
 3. Dinamica urbană şi explozia urbană
 4. Funcţiile şi structura funcţională a aşezărilor omeneşti
 5. Forme de aglomerare umană
 6. Metropole - megalopolisuri
 7. Peisaje rurale

Cap. III GEOGRAFIE ECONOMICĂ

A. Resursele naturale

 1. Resursele extraatmosferice şi ale atmosferei
 2. Resursele litosferei
 3. Resursele hidrosferei
 4. Resursele biosferei
 1. Agricultura
 1. Evoluţia în timp şi spaţiu a practicilor agricole
 2. Tipuri şi structuri teritoriale agricole
 3. Regiuni şi peisaje agricole
 1. Industria
 1. Evoluţia activităţilor industriale
 2. Industria energiei electrice
 3. Regiunile industriale

D.    Serviciile

 1. Definire şi tipuri
 2. Căi de comunicaţie şi transporturi
 3.  Comerţ, turism

 

CLASA a XI-a

Cap. I  Mediul înconjurător – problemă fundamentală a lumii contemporane

A. Mediul înconjurător

 1. Mediul înconjurător – aspecte generale
 2. *Modificări recente ale mediului terestru
 3. Factorii geoecologici – aspecte generale
 4. Geosistemul, ecosistemul şi peisajul geografic
 5. *Factori geoecologici – caracteristici şi funcţionalitate
 6. Tipurile de medii geografice
 7. Tipurile de peisaje geografice
 8. *Mediile zonei temperate

B. Mediul înconjurător

 1. Hazarde naturale şi antropice
 2. Despăduririle, deşertificarea şi poluarea – efecte ale activităţilor umane asupra mediului
 3. *Scenarii despre evoluţia mediului
 4. Protecţia, conservarea şi ocrotirea mediului
 5. Managementul mediului înconjurător

Cap. II Regionalizarea şi globalizarea lumii contemporane

 1. Dimensiunile şi domeniile regionalizării şi globalizării
 2. *Spaţiul geografic şi globalizarea
 3. Identitatea, uniformizarea şi diversitatea lumii contemporane

Cap. III Populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane

 1. Evoluţii geodemografice contemporane. Diferenţieri regionale
 2. Resursele umane şi dezvoltarea
 3. Raportul dintre aşezări şi dezvoltare. Tendinţe ale evoluţiei aşezărilor umane
 4. Resursele naturale şi agricole. Impactul exploatării şi valorificării resurselor asupra mediului.
 5. Gestionarea resurselor, dezvoltarea economică şi dezvoltarea durabilă

Cap. IV Sistemul economic şi sistemul geopolitic

 1. Evoluţia economiei mondiale şi sistemul economic mondial
 2. Sistemul geopolitic mondial actual
 3. Ansambluri economice şi geopolitice mondiale actuale (Uniunea Europeană, APEC etc.) – aspecte generale
 4. Rolul unor state în sistemul mondial actual: Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Japonia, China, India, Brazilia. *Alte state: Republica Africa de Sud, Israel, Australia
 1. Organizarea spaţiului mondial (ţări în dezvoltare, ţări dezvoltate, alte categorii de ţări). Raportul Nord – Sud
 2. *Spaţiul mediteranean la interfaţa Nord – Sud
 3. De la lumea unipolară la lumea multipolarăOrganizarea spaţiului mondial (ţări în dezvoltare, ţări dezvoltate, alte categorii de ţări). Raportul Nord – Sud
 4. *Spaţiul mediteranean la interfaţa Nord – Sud
 
 1. De la lumea unipolară la lumea multipolară

Cap.   V. Elemente de geografie socială şi culturală

 1. *Viaţa socială şi organizarea spaţiului umanizat
 2. *Spaţiul geografic şi civilizaţia
 3. *Mobilitatea geografică a populaţiei şi spaţiul social
 4. *Structuri de bază ale vieţii sociale
 5. *Raportul dintre rasă, etnie, religie, cultură şi viaţa socială
 6. *Elemente de geografie culturală: originea, geneza şi evoluţia ariilor culturale
 7. *Mondializarea, occidentalizarea şi impactul acestora  asupra vieţii sociale

 

 

Tematica diferente – Istorie – 

          Clasa a IX-a

 • Orientul Antic
 • Grecia Antica
 • Roma Antica
 • Formarea popoarelor medievale; Etnogeneza romaneasca
 • Imperiul Bizantin, Franta, Statele medievale romanesti
 • Renasterea si Reforma

 

Clasa a X-a

 • Revolutia burgheza din Anglia
 • Revolutia burgheza din SUA
 • Revolutia burgheza din Franta
 • Revolutia din 1848 – 1849
 • Relatiile internationale in sec. al XIX-lea
 • Primul Razboi Mondial
 • Regimurile politice totalitare
 • Al doilea razboi mondial

 

Clasa a XI-a

 • Europa – unitate in diversitate
 • Uniunea Europeana - Integrare

                              - Institutii

                                        - Insemne

     - Curente economice

     - Regimuri politice totalitare

     - Religia in lumea contemporana

     - Arhitectura religioasa in sec.XX

 

                                        Comisie profesori: - Turturean Lucia

                                                                    - Cojocariu Bogdan