PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR


PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR LA  COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI

Descrierea procedurii operaţionale:
Generalități

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera la alte unităţi de învăţământ de stat   sau particular, cu acordul unităţii primitoare( Art.21 alin 2 Legea 1).
Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie al
unităţii de învăţământ de la care se transferă ( ART. 149 ROFUIP).
În învăţământul professional/liceal, professional și tehnic dual elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la
alta, în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu. (Art. 150 alin (1) ROFUIP).

În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului (Art. 150 alin (2) ROFUIP).
Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi
funcţionare.

 

Modul de lucru

ETAPA DESCRIEREA OPERAȚIUNILOR

STABILIREA  CONDIȚIILOR DE  TRANSFER ÎN CTR


1 În învăţământul liceal, elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiunea de studiu. În situaţii excepţionale, în care transferul nu  se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la formaţiune de studiu, ISJ Suceava poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
2 Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
3 Disciplinele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către CA al CTR şi la propunerea membrilor catedrei.
Notele de promovare a examenelor de diferenţă trebuie să fie cel puţin 5,00 (cinci).
Subiectele pentru probele examenului de diferenţă vor fi elaborate la nivelul CTR, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul CTR, din programa profilului
4 Elevii din învăţământul liceal/profesional se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la
care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale
prevăzute la art. 155 alin. 4, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea condiţiei de  medie;
b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X - XII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită
transferul,conform ANEXEI 1;
c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului
admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani pot fi transferaţi şi în cursul
primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;
d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de trei ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a Xl-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în învăţământul profesional cu durata de trei ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita
efectivului de 30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul
şi specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a Xl-a din învăţământul profesional cu durata de trei ani se pot transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea
condiţiei de medie a clasei la care solicită transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă;
g) În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul de locuri, se vor lua în considerare următoarele:
-media ultimului an şcolar absolvit;
-media 10 la purtare pentru anii anteriori;
-portofoliul elevului (diplome, medalii obţinute la concursurile şcolare).

 

 PERIOADELE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ TRANSFERURILE


1 Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei intersemestriale sau a vacanţei de vară. (Art. 155 alin (1) ROFUIP).
2 Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii CA al unității de
învățământ la care se solicită transferul. (Art. 155 alin(3) ROFUIP).
3 Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor ROFUIP, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea CA al ISJ Suceava

 

MODALITATEA DE EFECTUARE A TRANSFERULUI


Părintele/tutorele legal depune la secretariatul CTR cererea tip de transfer (Anexa 1) în dublu exemplar, însoţită de următoarele documente :
-Adeverinţă eliberată de unitatea de invătământ de la care pleacă elevul în care se menţionează profilul, filiera, specializarea, clasa, media la purtare şi media generală a ultimului an şcolar absolvit;
- Fotocopie a certificatului de naştere a elevului;
- Fotocopie a cărţii de identitate a elevului cu vârsta mai mare sau egală cu 14 ani;
- Fotocopie a cărţii de identitate a ambilor părinţi;
- Alte documente care atestă rezultatele şcolare ale elevului (diplome, medalii obţinute la concursurile şcolare).
Perioada de depunere a cererilor pentru transferurile care se pot efectua în vacanța intersemestrială: 05.02.2018-09.02.2018
Perioada de depunere a cererilor pentru transferurile care se pot efectua în vacanța de vară: 18.06.2018-24.08.2018
Secretariatul CTR înregistrează în registrul de intrări-ieşiri cererea după care o depune cu documentele ataşate la CA al CTR.
CA al CTR analizează masura in care sunt respectate conditiile legale privind transferul solicitat şi aprobă/respinge cererile de transfer.
Perioada de soluţionare a cererilor de transfer:
- până la data de 12.02.2018 – pentru transferurile care se efectuează în vacanța intersemestrială; afisare solutionare cereri 13.02.2018
- până la data de 27.08.2018 – pentru transferurile care se efectuează în vacanța de vară; afisarea deciziei CA al CTR privind eligibilitatea cererilor-28.08.2018
Emiterea răspunsurilor la cererile de transfer, înregistrarea acestora la secretariatul CTR şi comunicarea lor părintelui/tutorelui legal, pentru cazul transferurilor care nu necesită examene de diferență: 14.02.2018
Pentru transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării, elevii care solicita transferul trebuie să susțină și să promoveze examenele de diferență
în perioada 03.09.2018-06.09.2018
Emiterea răspunsurilor la cererile de transfer, înregistrarea acestora la secretariatul CTR şi comunicarea lor părintelui/tutorelui legal, pentru cazul transferurilor care necesită examene de diferență:
07.09.2018
După aprobarea transferului, CTR solicită situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la CTR situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către CTR la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

 

ANEXA 1

Pentru elevii care solicita transferul in clasele 11 A,B-mat. inf. int.,C-filo,Dst. ale nat,E-st.sociale, 12 A,B-mat.inf.,C-filo,D-st.ale nat.,E –st.sociale,an scolar 2019/2019 ,se va lua in calcul media ultimului promovat din clasele 10 A,B-mat. inf. int.,C-filo,D-st.ale nat,E-st.sociale, 11 A,B-mat.inf.,Cfilo, D-st.ale nat.,E –st.sociale,an scolar 2017/2018 ,la data de 18 iunie 2018.
 Pentru elevii care solicita transferul in 12F,G -ec. ,an scolar 2019/2019, se va lua in calcul media ultimului promovat din clasele 11 F,G- ec. ,an scolar 2017/2018 ,la data de 2 iulie 2018.
 Pentru elevii care solicita transferul in 11 F,G-ec,11H-constr.,11Imecatr+ transp.,11J-electric,11K-textile ,12 H-constructii,12I,J-mecatr.,12Ktransp., an scolar 2019/2019, se va lua in calcul media ultimului promovat din 10 F,G-ec,10H-constr.,10I-mecatr+transp.,10J-electric,10 K-textile ,11 H-constructii,11I,J-mecatr.,11K-transp. ,an scolar 2017/2018, la data de 9 iulie 2018.
 Pentru elevii care solicita transferul in clasele 10 E,F-ec,10Gconstr, 10Hmecatr.,10I-electric si 10 prof.Ap,Bp-mec.auto,,10Cplacatus/ tinichigiu,10Dp-electric/textile, an scolar 2019/2019 ,se va lua in calcul media ultimului promovat din clasele 9 E,F-ec,G-constr,Hmecatr.,Ielectric si 9 prof.Ap,Bp-mec.auto,,Cp- lacatus/tinichigiu,Dp-electric/textile an scolar 2017/2018 , la data de 16 iulie 2018.
 Pentru elevii care solicita transferul in 11 prof.Ap-mec.auto,11Bplacatus/ tinichigiu, an scolar 2019/2019, se va lua in calcul media ultimului promovat din clasele 10 prof.A,B , an scolar 2017/2018 , la data de 30 iulie 2018.