ANUNŢ CONCURS POST ADMINISTRATOR PATRIMONIU


 

Colegiul Tehnic Rădăuţi , cu sediul în municipiul Rădăuţi, strada Tudor Vladimirescu, nr. 4, judetul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei de administrator patrimoniu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, un candidat trebuie să îndeplinească prevederile Anexei 1 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HG nr. 1027/ 2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi anume:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • nivel studii superioare în domeniul economic sau tehnic;
 • vechime în muncă: minim 3 ani.
 • Abilităţi de operare pe calculator (ex. ECDL Complet, aplicatii de gestiune, baze de date);
 • Cunoştinţe de utilizare Microsoft Office Excel şi Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editare  texte), e-mail.
 • Spirit organizatoric;
 • Abilităţi de comunicare, relaţionare si de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI);
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16.08.2018 - data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17.08.2018, până la ora 12:00: afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
 • 17.08.2018, până la ora 16:00: depunerea contestatiilor la rezultatele selecţiei dosarelor;
 • 20.08.2018, până la ora 12:00: afişarea rezultatelor finale selecţiei dosarelor;
 • 27.08.2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 28.08.2018, până la ora 12:00: afişarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 28.08.2018, până la ora 16:00: depunerea contestatiilor la proba scrisă;
 • 29.08.2018, până la ora 9:00: afişarea rezultatelor finale la proba scrisă;
 • 29.08.2018, ora 10:00: proba practică;
 • 29.08.2018, ora 13:00: proba interviului;
 • 30.08.2018, până la ora 12:00: afişarea rezultatelor la proba practică şi interviu
 • 30.08.2018, până la ora 16:00: depunerea contestatiilor la proba practică şi interviu;
 • 31.08.2018, până la ora 12:00: afişarea rezultatelor finale.

Depunerea dosarelor şi a contestaţiilor se face la secretariatul unităţii şcolare, iar afişarea rezultatelor se face la avizierul unităţii şcolare precum şi pe pagina de web : www.ctradauti.ro .

 

CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte,

– proba practică – 100 de puncte,

– interviu – 100 de puncte,

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admis candidatul care au obținut cel mai mare punctaj.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Acordul scris privind prelucrarea datelor personale;
 2. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la secretariatul Colegiului Tehnic Rădăuţi, str. T.  Vladimirescu, nr.4, judeţul Suceava , telefon: 0230/562420.


Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Legea nr.98/2016-privind achizitiile publice;
 3. H.G. nr.395/02.06.2016 , privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea NR.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .

Preşedinte comisie,

 Prof. Tugulea Gelu

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

DE  ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU

 

            În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ………, de  ………………………., se încheie astăzi, ………….,  prezenta fişă a postului.

Numele şi prenumele: ……………………………………….

Specialitatea: ……………………….

Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Decizia de numire: ……………………………………..

Încadrarea: ADMINISTRATOR PATRIMONIU  CU STUDII SUPERIOARE

Cerinţe:

 • Studii: SUPERIOARE
 • studii specifice postului: CURSURI DE PERFECŢIONARE ÎN DOMENIU

 

Relaţii profesionale:

 • ierarhice de subordonare: director, director adjunct;
 • de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;
 • de reprezentare a unităţii şcolare.

 

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
a) Întocmeşte planul de activităţi a compartimentului şi îl prezintă spre aprobare conducerii unităţii, în care cuprinde sarcinile fiecărui angajat, programul de lucru şi modul cum evaluează activitatea acestora ( indicatori de performanţă);
b) Monitorizează permanent îndeplinirea exemplară a sarcinilor personalului din subordine, conform criteriilor de evaluare prevăzute în fişa postului;
c) Se preocupă pentru asigurarea condiţiilor optime de muncă a salariaţilor din subordine, a materialelor de curăţenie necesare şi de protecţie a muncii;
d) Se asigură că la fiecare loc de muncă, nu există condiţii vătămătoare sau periculoase, care să aducă atingere sănătăţii subordonaţilor;
e) Este preocupat permanent de folosirea judicioasă şi economică a materialelor de întreţinere şi curăţenie, a energiei electrice şi termice, aspecte ce se vor regăsi în planul de activităţi anuale;
f) Pregăteşte cu personalul din subordine, localul şcolii pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii, se asigură că există curăţenie atât în spaţiile interioare, cât şi în grădina şi curtea şcolii;
g) Prin personalul propriu, participă la înlăturarea comportamentului neadecvat al elevilor, informează conducerea şcolii sau profesorul de serviciu dacă sunt elevi care fumează în grupurile sanitare, pe culoarele şcolii sau în alte spaţii, precum şi alte abateri de la disciplina şcolii;
h) În cazul condiţiilor meteo deosebite, are obligaţia de a degaja căile de acces în unitate şi în incinta acesteia;
i) asigură baza materială pentru buna desfăşurare a examenelor naţionale precum şi a altor activităţi la nivelul unităţii şcolare;
j) Răspunde de prezenţa personalului la timp în şcoală şi solicită conducerii şcolii învoiri pentru subordonaţi sau propune graficul cu planificare în CO în funcţie de nevoile şcolii.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
a) Administrează judicios şi responsabil patrimoniul şcolii, se preocupă permanent de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile sanitare, mobilier, recuperarea pagubelor provocate de elevi;
b) În limita dotărilor şi pregătirii profesionale a personalului, se va preocupa de repararea mobilierului, a uşilor şi dotărilor sălilor de clasă şi laboratoare.
c) Propune conducerii şcolii efectuarea periodică a lucrărilor de reparaţii, igienizare şi modernizare.
d) Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico – materiale a unităţii de învăţământ.
a) În calitate de membru al comisiei de analiza ofertelor şi licitaţiilor, va promova calitatea, exigenţa şi respectarea cantităţilor de lucrări ce se vor contracta. Reprezintă conducerea şcolii la aceste activităţi şi se asigură că firmele contractante îşi respectă prevederile calitative în execuţia lucrărilor.
b) Este membru în Comisia de licitaţie/ ofertare.

c) Cunoştinţe de accesare platformă SICAP

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
a) Răspunde de inventarul unităţii;
b) La sosirea în unitate a bunurilor, are obligaţia de a le înregistra în ordine cronologică, funcţie de documentele de primire;
c) Întocmeşte Nota de Intrare şi Recepţie pe care o predă serviciului Contabilitate;
d) Eliberează bunurile primite pe baza Bonului de consum compartimentelor şi persoanelor desemnate de director;
e) Înregistrează în Registrul numerelor de inventar mijloacele fixe şi inscripţionează numărul de inventar, pe acestea;
f) Separat, ţine evidenţa obiectelor de inventar în folosinţă ;
g) La sfârşitul fiecărui an calendaristic (şi ori de câte ori intervine o schimbare) efectuează inventarierea faptică a patrimoniului împreună cu Comisia constituită la nivelul unităţii prin decizie internă şi centralizează propunerile de scoatere din uz a obiectelor cu termen de păstrare expirat;
h) Este membru al comisiei de casare şi declasare a bunurilor.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ
a) Are obligaţia de a întocmi, în termen de 24 ore, procese verbale de custodie pentru bunurile care sunt solicitate în afara unităţii şcolare, având evidenţa la zi a acestor bunuri;
b) În momentul în care intervine o schimbare în inventar are obligaţia de a întocmi noul inventar care va purta data la care s-a produs schimbarea.

2.6. Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
a) Este responsabil cu securitatea clădirii şi a patrimoniului;
b) Controlează permanent sursele generatoare de incendii şi asigură dotările necesare pentru a preîntâmpina asemenea evenimente;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi şi profesorul de serviciu pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi ( întrerupătoare, geamuri, table, uşi, mobilier, etc).

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
3.2. Promovarea unui compartiment asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
3.3. Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participă la stagii de formare / cursuri de perfecţionare, etc.
4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor / abilităţilor / competenţelor dobândite prin formare continuă / perfecţionare.

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.
5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.
5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.
5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.
5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.

 

 

II. ALTE ATRIBUŢII

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:

a) Răspunde de prelucrarea periodică a salariaţilor, a normelor de securitate şi protecţia muncii şi simulează comportamentul salariaţilor la locul de muncă, în caz de calamităţi sau situaţii de urgenţă, conform procedurilor elaborate de conducerea şcolii.
b) Membru al Comisiei de Casare;
c)  Membru al Comisiei de recepţie a valorilor de orice fel achiziţionate de şcoală;
d) Membru al Comisiei de securitate şi sănătate în şcoală, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare împotriva dezastrelor;
e) Membru al Comisiei pentru  gestionarea şi distribuirea manualelor  pentru clasele IX – X;
f) Membru al Comisiei de arhivare a documentelor şi înregistrărilor.

g) participă periodic la cursuri de perfecţionare specifice postului.

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.