PREZENTAREA PROIECTULUI ROSE

 
DOCUMENT PREZENTARE PROIECT
 
 
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI
Titlul subproiectului: „I C A R ! – INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES”
Acord de grant nr. Nr.758/SGL/ RII din data 02.10.2018

 

PROIECTUL ROSE

Subproiectul "„I C A R ! – INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES” "

Prezentare generală

          ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Detalii despre derularea proiectului ROSE la nivelul liceului

           Proiectul Instruire pentru o cariera de succes!- acronim ICAR - cuprinde activităţi remediale de pregătire a elevilor la disciplinele de bacalaureat, cursuri de dezvoltare personală, activităţi de consiliere şi orientare vocaţională, ateliere de inventică, creativitate şi asumare, cerc de geografie şi biologie, excursii de documentare şi îmbunătăţire a situaţiei şcolare la unele dintre disciplinele de bacalaureat.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Menținerea în sistemul de învățământ a 200 de elevi aflați în diferite situații de risc de abandon școlar, prin implementarea și menținerea unui program remedial permanent, timp de patru ani școlari.

OS2. Îmbunătățirea competențelor de comunicarepentru 200 de elevi în vederea diminuării analfabetismului funcțional, prin participarea acestora la activități specifice, lunar, timp de patru ani școlari.

OS3. Dezvoltarea competențelor socio-emoționale a 200 de elevi în vederea realizării succesului școlar și integrării sociale prin implicarea în activități extrașcolare și de educație nonformală, în fiecare lună, timp de patru ani școlari.

OS4. Dezvoltarea percepției privind cariera prin cunoaștere și autocunoaștere și prin identificarea corectă a opțiunilor școlare și profesionale a 200 de elevi, în următorii patru ani școlari.

Beneficiarii direcți vor fi 200 elevi/ an ai liceului nostru, din clasele IX-XII.

Anual, pe durata proiectului vor fi selectati:

• 120 de elevi navetiști din familii cu venituri mici

• 30 elevi care au parintiiplecati la munca in strainatate

• 20 elevi care provin din familii monoparentale

• 30 elevi de alta etnie

Total an : 200 elevi Pe durata celor 4 ani vor participa la activitati un numar de 800 elevi

Beneficiarii indirecți vor fi:

• Elevi care nu fac parte din grupul țintă, dar care benefiaciază de rezultatele proiectului participând la diseminarea experienței celor implicați direct;

• Părinți/tutori ai elevilor cuprinși în grupul țintă care primesc sprijin în formarea profesională și personală a propriilor copii;

• Personalul școlii care acumulează experiență în derularea de proiecte cu finanțare, care utilizează baza materială și logistică obținută din implementarea proiectului şi care își sporește satisfacția muncii depuse atât prin schimbarea pozitivă a rezultatelor obținute de elevi, cât şi prin îmbunătățirea imaginii instituției în comunitate.

• Reprezentanți ai comunității educaționale lărgite (ISJ, CJRAE, CCD, alte școli) care participă la activitățile de realizare/diseminare ale proiectului;

• Comunitatea locală care beneficiază de tineri cu abilități sociale și profesionale, pregătiți să se implice în viață ca cetățeni proactivi.

 

I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

I.1. ACTIVITĂȚI REMEDIALE 1. Înlătură lacunele și aprofundează conținuturile programelor la disciplinele de bacalaureat; 2. stimulează dezvoltarea abilităților cognitive și practice, eficientizează activitatea de predare-învățare, capacitatea de autoevaluare, încrederea în forțele proprii; oferă un nivel de cunoștințe necesare continuării studiilor și promovării examenului de bacalaureat.

I.2 ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Favorizează dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare; contribuie la dezvoltarea capacității cognitive a elevilor; facilitează exprimarea într-o manieră pozitivă a intereselor, aptitudinilor, trăirilor personale și reflexiilor cu privire la învățare, creșterea stimei de sine.

I.3 ACTIVITĂȚI DE ÎNDRUMARE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 1. Sprijinirea elevilor pentru identificarea aptitudinilor, competențelor, abilităților și disponibilităților personale în vederea alegerii unui traseu profesional în deplină cunoștință de cauză pentru evitarea eșecului personal și profesional

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

II.1. INIȚIATIVĂ ÎN AFACERI – work-shopuri cu tematică antreprenorială Activitatea va fi creată pentru a încuraja elevii de liceu să investească timp și energie pentru a dezvolta relațiile necesare derulării unei afaceri de viitor . Aici ei vor învăța cum să devină specialiști dedicați, indiferent de meserie pe care și-o aleg.

II.2 INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE –editarea revistei școlii Activitatea îşi propune: implicarea activă a elevilor în activități extrașcolare ce urmăresc creșterea încrederii în sine, dezvoltarea unor abilități și talente artistice, precum și afirmarea atașamentului față de școala la care învață,

II.3 PRIN CĂLĂTORIE, ÎNVĂȚĂM GEOGRAFIE ȘI ECOLOGIE! Activitatea își propune:îmbunătățirea situației școlare a elevilor și ridicarea procentului de promovabilitatea la bacalaureat a acestora. Excursia tematică urmărește să faciliteze corelarea noțiunilor teoretice cu învățarea în mediul nonformal la disciplinele de bacalaureat, compararea informațiilor inițiale deținute de către elevi și cele obținute ulterior excursiei.

II.4 . GRAFICĂ ȘI PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR -Atelier de grafică și proiectare asistată de calculator a)Activitatea îşi propune: cunoașterea unor modalități de utilizare a calculatorului în diverse profesii (construcții, arhitectură, design industrial, editare de publicații,publicitate, etc.) prin folosirea unor programe specifice (Photoshop, ArhiCAD, Catia, Inventor, etc.).

II.5. AZI ELEVI, MÂINE STUDENȚI! Activitatea îşi propune îmbunătăţirea perspectivelor de orientare şcolară elevilor. Elevii pot descoperi astfel, concret, ce le poate oferi continuarea studiilor în învățământul terțiar/universitar, în vederea asigurării unei cariere de succes. Întâlnirile directe cu mediul universitar, cu studenți și profesori, împărtășirea a diverse experiențe de viață a studenților (cât de greu e la facultate, cât de scump, dacă se poate munci în paralel cu studiile) pot contribui esențial la motivația pentru finalizarea studiilor liceale și promovarea examenului de bacalaureat.

II.6. DEZVOLTARE PERSONALA

VREAU, ȘTIU, POT – TEAMBUILDING ,,Vreau, Știu, Pot” este un program de dezvoltare personală prin care, pe parcursul a două zile, se urmărește formarea de atitudini și comportamente necesare lucrului în echipă, dezvoltarea de abilități de comunicare, necesare unei dezvoltări personale armonioase, creșterii stimei de sine și sentimentului de apartenență la grup.

III. ACTIVITĂȚI DE MODERNIZARE A SPAȚIILOR DE ȘCOLARIZARE

III.1. LOCUL MĂ REPREZINTĂ- ▪ Activitatea își propune să ofere elevilor spații de lucru dotate cu materialele didactice și echipamente moderne care să susțină performanțele școlare. ▪ Aceste acțiuni de îmbunătățire a bazei materiale sunt în corelație cu toate obiectivele proiectului, obiective ce urmăresc creșterea ratei de promovabilitate la bacalaureat și reducerea riscului de abandon școlar

IV. ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT

Echipa de proiect este, conform Ghidului aplicantului, formata din: Coordonatorul de grant, Responsabilul financiar și Responsabilul cu realizarea achizițiilor. Acestora le revin activități de proiectare, monitorizare, coordonare și evaluare.

 

- INITIATIVA IN AFACERI-  Work shopuri cu tematică antreprenoriala, în cadrul proiectului R O S E.

Proiectul ICAR (ROSE) - cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat

Activitati remediale si de sprijin pentru elevii înscriși în grupul țintă al Proiectului ICAR (ROSE).