AN SCOLAR 2016-2017

 

Numele si prenumele cadrului didactic titular

Specializarea de pe diplomă

Bouaru Laura

gr.I

Rei Narcisa Marinela

gr.I

Moldovan  Lia

 gr.I

Coroliuc Alina Loredana

dr., gr.I

Popa Anna

def.

Perta Sofrona-Mara

gr.I

 

Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea,în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice ( Manual Ed. ART/ Manualul Paralela 45 – a IX-a; Portofolii ale elevilor Ed. ART; Cartea de teste  IX-X ART; Auxiliare a IX-a,a X-a Delfin, Manual Ed. SIGMA– a XI-a- a XII-a);
 • Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în exprimarea scrisă şi orală;Centralizarea datelor şi transmiterea catre ISJ Suceava prin raportul privind evaluarea iniţială; Raportarea şi discutarea Testelor iniţiale atât la dosarul catedrei, cât şi cu părinţii elevilor;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu

- sem Iactivitate desfășurată pe 11.11.2016 la Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret Tema:Evaluarea - componentă esenţială a procesului instructiv – educativ; Proiectarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţelor elevilor, în vederea creşterii obiectivităţii actului de evaluare, evaluarea   unor   lucrări   scrise   ale   elevilor   susţinute   în   cadrul   simulării/examenului   de bacalaureat, elaborare   unor   teste   de   evaluare   curentă şi sumativă a subiectelor   pentru   simularea examenelor naţionale, pe baza modelelor şi a structurii recomandate de CNEE (Bacalaureat - 2017; 2018)

- sem al II-lea activitate desfășurată pe 17.03.2017 la Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi cu tema Opţionalul de limba şi literatura română - fundament al unei învăţări integrateș promovarea / aplicarea abordărilor inter-, trans- şi crosscurriculare în vederea dezvoltării competenţelor -cheie ale elevilor,dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin explorarea textului literar / nonliterar,conturarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural contemporan .

 

 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

-          Ziua Culturii Naţionale -activitate la bibliotecăprof. Bouaru Laura si prof. Popa Annaîn Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi

-          Proiectul cultural Calendar literar– elevii clasei a X-a C, coordonator, prof. Popa Anna

-          Activitate privind obiceiurile şi tradiţiile din Bucovina- prof. Popa Anna- cl. a X-a C,

-          Atelier de Lectură şi Scriere- prezentarea creaţiilor literare în Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi Prof. Popa Anna

-          Participare laFestivalul de Colinde CTR,  prof. Rei Narcisa, prof. Coroliuc Alina ;

 

Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste

 • Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook

·         Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

 • Participarea la acţiuni cultural –artistice( întâlniri ştiinţifice coordonate de Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură –participarea cu elevii la Teatrul Şcolar: Luna noiembrie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocÎn vreme de război, Cerere în căsătorie (  activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);
 • Participare la ateliere de lucru/workshop-uri : Workshop: Teacher’s Continous Professional Development  in Relation to Informal/non-formal Education, Publication Ethics,  prof.  Camelia Galan
 • Mentalitatea și cultura indiană în opera lui Mircea Eliade, Mentalitatea și cultura europeană în opera lui Mircea Eliade, publicat în Anuarul Universității Petre Andrei din Iași – prof. Galan Camelia
 • Participarea la proiectul educational Unitate in diversitate- 8 Mai, Ziua Europei:

prof. Bouaru Laura, prof. Bandiul Ionela, prof. Coroliuc Alina, prof. Popa Anna;

●Participare la Concurs Național de Dezbateri Educative,Tinerii în viața comunității     coordonator prof. Perța Șofrona Mara (trainer și arbitru)

●     VIS VERBI – Clubul  de dezbateri al Colegiului Tehnic Rădăuți - prof. Perţa Mara

       ●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Perţa Mara

 • Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook  

( prof. Perta Mara si prof.Bandiul Ionela) si in revista scolii Lumina;

·         Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;

·         Amenajarea cabinetului de Limba şi Literatura Română ;   Popa Anna

 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel :Atelier de jurnalism, Saptamana Portilor Deschise, Student in Iasi/ Suceava, Atelier de teatru, Dezbateri, Cafeneaua literara : prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna, prof.  Bandiul Ionela, prof. Rei Narcisa, prof. Perta Mara, prof. Coroliuc Alina ;
 • Participarea la acţiuni cultural –artistice( întâlniri ştiinţifice coordonate de Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură –participarea cu elevii la Teatrul Şcolar : luna aprilie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocO scrisoare pierduta, Cerere în căsătorie (  activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);

 

 •  Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română:
  • Prof. Popa Anna-elevii: Cîrstean Alexandra- Elena, Cîrdei Marta - cl. a IX-a A,

cl. a IX-a E, 

 • Prof. Perţa Sofrona - elevaBrăilean Andreea, Magdici Nicoleta- Alina, Dan Beatrice, Cîrdei Dana  Andreea - cl. aXI-a E
 • Prof. Rei Narcisa- Cîrdei Tabita, XII F, faza judeţeană
 • Prof. Coroliuc Alina - Litvinchevici Maria- Teodora,Magdici Lavinia- cl. a X-a F
 • Prpf. Galan Camelia - Moloci Lăcrămioara- Cristina, Schipor Sebastian- Andrei- cl. a XI-a D
 • Prof. Moisuc Mihaela - Rezuş Ioan Rebeca, Mafteian Alexandra, Jacotă Ancuţa- cl. a X-a E

Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, faza judeţeană, 29 ianuarie 2017, la Colegiul Naţional Petru Rareṣ Suceava (profesori însoţitori: Bouaru Laura, Popa Anna, Moisuc Mihaela; profesor evaluator- Coroliuc Alina)

 • Prof. Bouaru Laura –Magdici Daniela, 10 D
 • Prof. Popa Anna-eleva Patraṣ Anamaria, 9 A
 • Prof. Perţa Sofrona - elevaDan Ioana Beatrice, 11 E
 • Prof. Rei Narcisa- Cîrdei Tabita, 12 F,
 • Prof. Coroliuc Alina - Litvinchevici Maria- Teodora, 10 F
 • Prpf. Galan Camelia –Strugariu Andreea, 11 D
 • Prof. Moisuc Mihaela - Rezuş Ioan Rebeca, 10 E
 •  

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

PUNCTE TARI:

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

 - metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

 - performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;

 - realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

PUNCTE SLABE: În urma analizei activităţii comisiei metodice Limbă şi literatură română s-au constatat următoarele:

- neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului.

- nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului.

- absenteismul repetat al unor elevi.

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.

- lipsa lecturii suplimentare.

- scăderea interesului pentru actul învatarii.

 

OPORTUNITĂŢI:

Prin desfăşurarea activităţilor didactice susţinute şi în conformitate cu programele de studiu, se urmăreşte obţinerea unor rezultate deosebite la simulările examenelor naţionale, la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor de profil şi la Bacalaureat. Rezultatele obţinute de elevii noştri confirmă activitatea didactică susţinută în cadrul orelor de limba şi literatura română sau de performanţă, ceea ce întăreşte prestigiul Colegiului Tehnic Rădăuţi drept un centrual învăţământului de calitate.

 

AMENINŢĂRI:

- degradarea bazei materiale a cabinetului de limba română, datorită insuficientei supravegheri a elevilor care intră la diverse activităţi;

- degradarea fondului de carte al cabinetului;

 - volumul exagerat de materiale informative, note justificative, activităţi birocratice constituie activităţi cronofage şi reduc din capacităţile necesare bunei pregătiri a lecţiilor;

 - disiparea atenţiei şi a eforturilor didactice într-o serie de proiecte extracurriculare, ceea ce poate ameninţa desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare de calitate, care constituie principalul obiectiv al actului educaţional.

Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

Responsabil comisie,prof. Popa Anna