RAPORTUL DE ACTIVITATE A CATEDREI DE INFORMATICĂ

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

 

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Ciubotaru Georgeta, Mocrei Angelica şi Juravle Ciprian profesor suplinitor.

 

1. Activitatea de predare învăţare, curriculum aplicat, strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate, instrumentele de evaluare utilizate şi rezultatele elevilor la evaluarea curentă.

Toţi membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice pentru semestrul I, după discutatarea  programelor şcolare în vigoare în cadrul şedinţei de catedră. Totodată au fost întocmite  proiecte didactice ale unităţilor de învăţare, lista  manualelor şi a auxiliarelor  folosite la orele de informatică şi TIC, precum şi competenţele minime pe fiecare an de studiu la informatică şi TIC.

În cadrul catedrei de informatică s-au folosit metode active de predare-învăţare selectând activităţile de învăţare în care se pot aplica aceste metode. Am construit şi folosit materiale didactice sub formă de planşe, fişe de învăţare şi fişe de lucru şi suporturi de curs sub formă de prezentări PowerPoint. Fişele se găsesc în portofoliul catedrei iar suporturile de curs se găsesc pe serverul şcolii.

În cadrul orelor de predare-învăţare am folosit modalităţi de comunicare în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, ceea ce reiese din fişele de observaţie şi  din chestionarele aplicate claselor de elevi.

La începutul anului şcolar s-a selectat pentru fiecare clasă din încadrarea profesorilor manualele şi auxiliarele (caiete de lucru şi culegeri de probleme) în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor. S-au predat lecţii folosind video-proiectorul, tablele inteligente şi calculatoarele existente în laboratoare.La clasele a XII-a s-au realizat lecţii bazate pe activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de elevi pentru realizarea lucrărilor de atestare profesională. Realizarea feed-back-ului a fost obţinut prin evaluări scrise sau orale, aprecieri verbale, aprecierea portofoliului elevului, a activitatilor de laborator.

În luna mai elevii au susţinut şi promovat în proporţie de 100% examenul pentru obţinerea certificatului de atestare profesională.

S-au aplicat metode variate de evaluare: scrise, orale, observare sistematică, evaluare a portofoliilor sau a proiectelor. În cazul unor rezultate la evaluare mediocre s-au acordat câteva ore în plus, în funcţie de nivelul clasei şi complexitatea noţiunilor, pentru o mai bună aprofundare de către elevi. Evaluările scrise sunt însoţite de barem, cu itemi variaţi; la testele sumative se ţine cont de matricea de specificaţie. S-au aplicat consecvent instrumentele de evaluare şi un sistem corect de apreciere şi notare.

S-au aplicat teste de evaluare iniţială şi finală, la toate clasele, s-au interpretat rezultatele corelându-le cu proiectarea curriculară din planificările anuale şi semestriale. Testele se găsesc în portofoliul catedrei iar notele obţinute sunt în cataloagele personale ale profesorilor.

La sfârşitul anului, membrii catedrei au organizat un concurs de proiecte la clasele a XI-a cu tema „Grafuri”, clase la care s-a aplicat evaluarea prin metoda proiectului.

 

2.Activităţi metodice la nivel zonal

Membrii catedrei au participat la cercul zonal de informatică din luna ianuarie 2017, cerc la care s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, iar în luna mai 2017 la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

De asemenea, la nivelul catedrei s-au desfăşurat intersistenţe, care au avut ca scop centrarea pe elev a demersului didactic , învăţarea prin cooperare , utilizarea unor strategii interactive şi deductive, aplicarea metodelor transdisciplinare.

În luna aprilie, prof. Mocrei Angelica  a obţinut nota maximă în urma susţinerii inspecţiei finale şi a lucrării metodico-sţiinţifică în vederea obţinerii gradului didactic I. Astfel, toţi membrii titulari ai catedrei au gradul didactic I.

Membrii catedrei au urmat şi absolvit programul Competențe digitale cu resurse deschise IT&C, Categorie: 2; Tip de competențe:dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator; Domeniul tematic: Competenţe TIC/digitale, Formatori Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria şi Prof. David Liliana Mihaela.

 

 1. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare

În semestrul I, membrii catedrei de informatică s-au implicat în activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivelul şcolii.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a coordonat proiectul „Educaţie Juridică pentru liceeni” – desfăşurat în parteneriat cu Asociația Europeană a Studenților de Drept, Fabrica Egger și Inspectoratrul Şcolar Judeţean Suceava, activități desfășurate în perioada 24 – 28 Octombrie 2016 și 10 – 19 Mai 2017. În cadrul proiectului au fost abordate diverse teme cum ar fi: drepturi și obligații la vârsta adolescenței, comportamentul în mediile sociale, viața privată, etc. La activitate au participat toți elevii liceului, fiecare primind cate un manual scris de judecătorul Cristi Danileț (fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii) și sponsorizat de Fabrica Egger. Au fost distribuite 1400 manuale.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară pentru integrarea școlii într-o rețea națională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuți este singurul centru de formare acreditat din județ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 25 credite.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară procesului de activare a suitei Google Apps for Education pe domeniul școlii (ctradauti.ro) și documentația necesară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru a putea crea adrese de email pe domeniul școlii (ctradauti.ro) pentru tot personalul liceului.

 

În semestrul al II-lea, membrii catedrei au îndrumat elevii să participe la concursuri care s-au desfăşurat on-line în care aceştia au putut să-şi valorifice competenţele digitale dobîndite în cadrul orelor de curs. Astfel, elevii coordonaţi de prof. Martinescu Silvia, au obţinut :

- 3 premii I la Concursul judeţean „Troiţa, biserica în miniatură”-ediţia I, 2017- secţiunea fotografie

- 1 premiu I la Concursul Naţional „Lumină din lumina învierii”- aprilie 2017, secţiunea multimedia- prezentări PPT

- o menţiune la Concursul de artă fotografică „Magia ZOOM” – ediţia a III-a, mai 2017

 

De asemenea, membrii catedrei au organizat cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a, vizite de studiu la Universitatea„Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Facultatea de Informatică Iaşi, vizite care au avut ca scop o informare a elevilor în perspectiva continuării studiilor.

 

 1.  Aspecte calitative asupra activităţii desfăşurate de profesor:

 

 • Puncte tari:

- buna pregătire metodico-ştiinţifică

 • Puncte slabe:
 • neconcordanța între programe și manuale
 • lipsa manualelor la anumite profile (științe sociale) 
 • Ameninţări: 
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • neconcordanța între subiectele de la concursuri și programa școlară
 • Oportunităţi:
 • implicarea elevilor la concursurile școlare
 • elevii liceului pot participa la cursurile Academiei Cisco, pentru a a obține o diploma/certificat valabil, recunoscut internațional. Cursul acoperă programa oficială pentru competențe digitale la Bacalaureat.

 

Aprecieri

 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus efort în implementarea curriculumului, în adecvarea conţinuturilor la nivelul fiecărei clase de elevi, şi, în continuare, vor activa realizând formarea competenţelor specifice disciplinelor de specialitate.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică este  realizarea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 

 

ACTIVITATEA CATEDREI DE INFORMATICĂ

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Semestrul I

 

Prof. Martinescu Silvia şi Prelipcean Liana au organizat un concurs de proiecte la clasele a XI-a cu tema „Tehnici de programare”, clase la care s-a aplicat evaluarea prin metoda proiectului.

                   

În săptămâna 8-14 decembrie 2014, săptămâna dedicată educaţiei în ştiinţele calculatoarelor, Comisia metodică de informatică a organizat şi participat cu grupe de elevi la evenimentul „Hour of Code”, unul dintre cele mai mari evenimente de educaţie din lume. Elevii şi profesorii au parcurs tutorialele interactive.

La începutul lunii decembrie în cadrul proiectului „Competenţe esenţiale pentru viaţă – alegerea carierei” prof. David Liliana, Ciubotaru Georgeta, Martinescu Silvia, şi Prelipcean Liana au organizat o întâlnire cu un antreprenor  şi un student masterand de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

                     

În luna ianuarie d-na prof. Prelipcean Liana a avut lecţie deschisă la Consiliere şi Orientare şcolară cu tema „Siguranţa pe Internet” la clasa a X-a A.

Membrii comisiei au participat la programul de formare continuă „Comunicare, Eficienţă, Dezvoltare”, curs organizat de Casa Corpului Didactic.

D-na prof. Ciubotaru Georgeta, în calitate de formator naţional în proiectul Google For Education (proiect iniţiat de Google în parteneriat cu Ministerul Educaţiei), a susţinut două cursuri de formare cu un număr de 50 cadre didactice de la Colegiul Tehnic Rădăuţi. La formare au participat toţi membrii comisiei metodice.

Catedra de informatică a organizat evenimentul "PORȚI DESCHISE", ce a avut loc în data de 12 februarie 2015, la sediul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Acest eveniment s-a desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/142184 cu titlul Mobile Access Self Service Student - MASS-USV, având ca scop prezentarea unor aspecte legate de implementarea proiectului, în principal de îmbunătăţirea relevanţei învăţământului universitar în regiune, ca necesitate fundamentală pentru oferirea de programe de studii corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. Cu această ocazie 40 de elevi de la Colegiul Tehnic, din clasele a XII-a profil informatică, ştiinţe şi electro au vizitat campusul universităţii şi au participat la o serie de activităţi şi demonstraţii din laboratoarele de robotică, energetică, calculatoare, acţionări electrice.