Comisia metodică Tehnologii

 

 

          Anul școlar 2016-2017

 

MEMBRII CATEDREI TEHNICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Nr.crt.

Nume prenume profesor

Grad didactic/titular/suplinitor

1

Băncescu Cornel

Definitivat/titular

2

Botezat Dorel

Grad  didactic I/titular/diriginte 9I

3

Covali Nicolae

Grad  didactic I/titular

4

Ciurila Marcel

Grad  didactic I/titular

5

Cotos Gheorghe

Grad  didactic I/titular//diriginte 12J

6

Cotos Carmen

Definitivat/titular/diriginte 12 I

7

Cojocar Ion

Grad  didactic I/titular/diriginte 10Bp

8

Fomin Michaela

Grad  didactic I/titular/doctor/dir.adj.

9

Ignea Mihai

Definitivat/titular

10

Ignea Luminița

Definitivat/titular/diriginte 12K

11

Manole Victor

Grad  didactic I/titular

12

Marcu Cristian

Grad  didactic I/titular/diriginte  10I

13

Mehedin Maria

Grad  didactic I/titular/sef catedra

14

Micloş Minerva

Definitivat/titular/diriginte 11M

15

Covali Tiberiu

Debutant/suplinitor

16

Preutescu Gheorghe

Debutant/suplinitor/diriginte 9 Bp

17

Ududec Oana

Grad  didactic I/titular

18

Bolocan Constantin

Grad didactic II/titular

19

Leuciuc Oresia

Grad  didactic I/titular/diriginte 10Bp

20

Pante Loredana

Debutant/suplinitor/diriginte 10Cp

21

Pietraru  Dorel

Debutant/suplinitor/diriginte 10Dp

22

Negru Nicolae

Debutant/suplinitor/diriginte 9Ap

23

Cazac Alin

Debutant/suplinitor

24

Negrea  Cristiana

Debutant/suplinitor

           

           Cadrele didactice  dinCatedra Tehnologii, au întocmit documentele de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-ul național şi local, furnizând activităţi diferențiate, care țin cont de nivelul diferit la care se află elevii. Parcurgerea conținuturilor se face în ordinea propusă prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferențiată ținând cont de particularitățile claselor de elevi şi de nivelul inițial de pregătire. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conținuturile şi resursele disponibile. S-au utilizat strategii tradiționale şi moderne de învățare, elevii fiind stimulați să formuleze răspunsuri argumentate științific şi să realizeze corelații cu aplicarea practică a noțiunilor învățate.

            Profesorii dirijează elevii în mod eficient, notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informații detaliate despre modul în care îşi pot îmbunătăţi activitatea. Planificările anuale şi semestriale sunt corect întocmite, definind obiectivele şi competenţele în concordanţă cu cele prevăzute în curriculum-ul național, adaptate în cea mai mare parte la particularitățile colectivelor de elevi școlarizate. Cadrele didactice aplică recomandările metodologice din programele școlare.

           La modul general, este bine valorificată informația din manuale, acolo unde acestea există, oferindu-se o diversitate de modele de activităţi ce se pot organiza cu elevii, într-o formă accesibilă şi sistematizată, realizată selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situație în care elevii înțeleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de către majoritatea cadrelor didactice modele de activităţi de învățare oferite de auxiliarele curriculare.

Evaluarea continuă şi sumativă s-a realizat prin lucrări scrise, teste grilă, evaluări orale, referate şi portofolii, de către toți membrii comisiei, iar notarea elevilor s-a făcut ritmic.

S-au elaborat programele pentru C.D.L. clasele a-9-a şi a-10-a, pe domenii de calificare, astfel:

 • domeniul mecanic prof. Leuciuc Oresia

                                          prof. Mehedin Maria

                                          prof. Ignea Luminița

- domeniul electric prof. Marcu Cristian

- domeniul construcții, instalații şi lucrări publice prof. Cotos Gheorghe

            Cadrele didactice  dinCatedra Tehnologii  au participat la Consfătuiri şi la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

În semestrul I, Cercul pedagogic al profesorilor de mecanică s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Rădăuți,  fiind implicați toți membrii catedrei tehnice, astfel:

 • lecții demonstrative: prof. Fomin Michaela

                                  prof. Covali Tiberiu

                                  prof. Preutescu Gheorghe

 • referate: prof. Mehedin Maria

                         prof. Pante Loredana

                         prof. Leuciuc Oresia

S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel şi domeniu de calificare.

S-au constituit echipe pentru pregătirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician mecatronist:             prof. Fomin Michaela

             prof. Mehedin Maria

             prof. Ignea Mihai

             prof. Botezat Dorel

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician desenator pentru construcții şi instalații

                                                                                    prof. Cotos Gheorghe

                                                                                         prof. Ignea Mihai                                                                                                                                 

Clasa a XII-a, a XII-a, Tehnician în instalații electrice:      prof. Manole Victor

                      prof. Marcu Cristian

 

S-au elaborat subiecte pentru desfășurarea Olimpiadei la aria curriculară Tehnologie, faza pe școală, în vederea participării la faza județeană.

La Olimpiada la aria curriculară Tehnologie, faza judeţeană, se evidenţiază următoarele rezultate:

LOCUL I Popescu Aron din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

               Cucoş Victor din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

LOCUL II Balan Dumitru din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

                Cimpoi Ioan din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

La faza naţională a Olimpiadei s-au obţinut următoarele rezultate:

LOCUL IV Popescu Aron din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

LOCUL XI Cucoş Victor din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

Membri ai Catedrei Tehnologii au pregătit elevi ai Colegiului Tehnic Rădăuți din clasele a 9 a şi a 10 a pentru  participarea la concursul ” O MESERIE PENTRU FIECARE”.

La acest concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

LOCUL I Olariu Gh. şi Haureş Luigi din clasa a 9-a H, prof. Cotos Gh.

LOCUL II Bodnar Erica şi Hrab Miriam din clasa a 9-a K, prof. Cotos Carmen şi Micloş Minerva

 

Au fost întocmite parteneriate cu agenții economici pentru desfășurarea activităţii de instruire practică.

Profesorii îndrumători au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3 şi 4. Elevii din clasele  a XII-a, profil tehnic şi cei din clasele a XI-a şcoala profesională au fost instruiţi cu privire la metodologia de desfăşurare a acestor examene. S-au pregătit sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi au realizat simulări ale acestor examene. De asemenea, profesorii catedrei au participat la pregătirea examenelor finale de certificare prin elaborarea de subiecte şi asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a examinării.

Membrii comisiei au participat la simulările naționale la clasele a XI- a şi a XII- a, precum şi ca asistenți.

De asemenea, profesorii din catedră au participat şi ca membri evaluatori la examenele de certificare a competenţei profesionale la clasa a XII a liceu tehnologic şi la şcoala profesională.

În anul școlar 2016-2017, activitatea curriculara şi extra curriculară desfășurată la catedra tehnologii a avut ca obiectiv formarea continuă, ”învăţarea  pe tot parcursul vieții”, comunicarea, toleranţa şi accesul la cunoaștere, la valorile culturale, științifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale profesorilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea  profesională şi  socială a tinerei generații. Astfel profesorii catedrei au urmat diverse cursuri de perfecţionare şi doi colegi au obţinut grade didactice superioare: Cotos Gh. gradul I şi Cotos Carmen gradul II.

 

 

ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI

- Derularea programelor de formare /dezvoltare profesională

- Existenţa unei echipe de formatori locali

- Accesul la internet

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituțiile administrative publice locale şi teritoriale

- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiții

- Colaborarea cu CCD în calitate de furnizor de programe acreditate de formare continuă

- Relația de colaborare cu partenerii sociali

- Starea generală bună a clădirii şcolii şi atelierelor

- Existenţa cadrelor didactice calificate

- Colaborare între cadrele didactice

- Parteneriate cu alte şcoli, cu agenții economici unde elevii efectuează instruirea practică

- Rezultate la concursuri şi olimpiade

 

PUNCTE SLABE

- Desfăşurarea procesului educativ în diverse locaţii (ceea ce duce şi la o mai dificilă comunicare între membrii catedrei şi între catedra tehnică şi celelalte catedre)

- Suprapunerea lucrărilor urgente

- Disfuncționalități în procesul instructiv educativ, de exemplu lipsa  echipamentelor funcționale  din unele săli de clasă

- Buget insuficient necesar modernizării şcolii în vederea dotării cabinetelor tehnice  în concordanţă cu denumirea  COLEGIU TEHNIC şi având în vedere ca obiect de activitate  pregătirea în diverse  domenii, specializări şi calificări

- Lipsa manualelor de specialitate, în special pentru clasa a 11 a şi a 12 a, dar şi pentru clasele a 9 a şi a 10 a pentru toate  specializările, ca urmare a reconsiderării curriculum-ului la aceste clase.

- Imposibilitatea motivării prin recompensare a activităţii cadrelor didactice care se implică în activităţi extracurriculare

- Timida utilizare a metodelor interactive

- Legislația sponsorizării nu acordă agenților economici suficientă libertate de a  sprijini financiar şcoala

- Dotare minimă la unele cabinete şi laboratoare tehnice şi ateliere

- Lipsa acută a spaţiilor raportat la numărul de elevi

 

 

 

OPORTUNITĂŢI

- Existenţa unui număr important de elevi doritori ai unei pregătiri în domeniul tehnic

- Diversitatea de domenii de specializare şi calificări în domeniul tehnic, atractive pentru elevii din oraş şi din zonă

- Disponibilitatea instituțiilor de învățământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice

- Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltare în carieră

- Valorificarea experienței didactice a profesorilor metodiști

- Existenţa unei baze materiale unde se pot desfășura activităţi curriculare şi extracurriculare: săli de clasa: 21, sala de sport: 1, atelier mecanic: 1, atelier construcții: 1, atelier electric: 1, atelier textile: 1

 

 

 

AMENINŢĂRI

- Tendința de migrare a personalului didactic spre alte domenii de activitate  mai  bine plătite (foarte puţine cadre didactice tinere în domeniul tehnic)

- Unele disfuncționalități în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educație (elevi, părinți)

- Schimbarea continuă şi rapidă a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru disciplinele tehnice, precum şi lipsa parţială sau totală a manualelor şi auxiliarelor didactice

- Inerția, rutina susținută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional

- Alocarea insuficientă de fonduri pentru întregirea şi dezvoltarea bazei materiale conduce la o diminuare a calităţii actului instructiv-educativ

- Lipsa de spaţiu şi înrădăcinarea ideii că profilul tehnic îşi desfăşoară activitatea numai după amiază duce la scăderea drastică a numărului de elevi motivaţi să înveţe la acest profil. Astfel ajung să urmeze cariere tehnice elevi absolvenţi ai altor profile, cărora le lipseşte pregătirea de bază tehnică (se vor adapta mai greu cerinţelor, lipsurile se vor perpetua).

- Modul în care sunt priviţi elevii profilului tehnic duce la demobilizarea acestora şi scăderea mai drastică a motivaţiei învăţării (vom avea meseriaşi din ce în ce mai slabi).

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii se vor avea în vedere:

 • găsirea de noi parteneri agenți economici;
 • dotarea prin efortul propriu a spaţiilor existente în școală
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utilizării metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare în vederea dezvoltării la elevi atât a competenţelor tehnice cât şi a celor sociale
 • participarea mai activă a membrilor catedrei la activităţile desfăşurate în şcoală, astfel încât şi elevii profilului tehnic să fie percepuţi şi să facă parte mai activ din colectivul Colegiului Tehnic
 • pregătirea şi participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie şi alte concursuri școlare.

 

 

 

Catedra  servicii

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE - CATEDRA SERVICII

În anul şcolar 2016 – 2017, membrii Catedrei de Servicii au desfăşurat o serie de activităţi care au demonstrat preocuparea permanentă, a acestora, în scopul ridicării nivelului la învăţătură a elevilor şi asigurarea calităţii educaţionale.

Catedra Servicii a fost constituită la începutul anului şcolar din următorii membri:

1.

Popescu Angela

Profesor titular

Gradul I

2.

Popescu Sorin-Constantin

Profesor titular

Gradul I

3.

Prelipcean Elena-Loredana

Profesor titular

Gradul II

4.

Sasu Sandrino

Profesor titular

Gradul II

5.

Juravle Nistor-Ciprian

Suplinitor

Debutant

6.

Grijincu Marius-Costel

Profesor titular

Gradul II

 

S-a realizat o selecţie a materialelor alternative, în funcţie de capacitatea de percepţie a elevilor, s-au întocmit planificările calendaristice, în conformitate cu prevederile Regulamentelor şcolare în vigoare, s-au elaborat teste iniţiale, proiecte didactice, unităţi de învăţare.

Domnul profesor Grijincu Marius-Costel a susținut prezentarea lucrării metodico-ştiințifice pentru obținerea gradului didactic I cu tema „Managementul conflictului organizațional. Manifestari specifice in sistemul educational”.

Activitățile propuse au fost realizate în totalitate, urmărindu-se formarea continuă a personalului didactic pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației şi ridicarea nivelului de pregătire al elevilor.

Printre activităţile, anuale, ale catedrei, amintim:

 • portofoliile cadrelor didactice
 • completarea dosarului catedrei
 • participarea la activitățile metodice din cadrul Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-au desfăşurat în data de 8 noiembrie 2016, la Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi.
 • organizarea activităților metodice din cadrul Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-au desfăşurat în data de 16 mai 2017, la Colegiul Tehnic Rădăuţi.
 • consultarea programelor şcolare şi întocmirea planificărilor şi a unităţilor de învăţare
 • întocmirea de subiecte pentru examenele de diferenţe
 • întocmirea CDL-urilor pentru clasele a IX a şi a X-a
 • realizarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială: Prof. Popescu Sorin-Constantin, Prof. Popescu Angela, Prof. Prelipcean Elena-Loredana, Prof. Grijincu Marius şi Prof. Juravle Nistor-Ciprian.
 • stabilirea manualelor şcolare folosite la clasă
 • parcurgerea ritmică a materiei
 • conceperea şi realizarea de teste şi fişe de lucru
 • şedinţe de catedră
 • stabilirea temelor de proiecte în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în activităţi economice”
 • pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare
 • întocmirea de subiecte şi bareme pentru Olimpiada Discipline Tehnologice, faza pe şcoală şi participarea la realizarea de subiecte şi bareme la faza pe județ, care s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
 • asistenţă la examenul de Bacalaureat

Alte activităţi la care au participat membrii catedrei:

 • Participarea, alături de colegi şi de elevii şcolii, la “Balul Bobocilor” claselor a IX-a, ce a avut loc la Casa de Cultură Rădăuți.
 • Participarea la acţiuni cu caracter cultural-artistic, în cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun”: vizionări filme, vizite la muzee, excursii
 • Participarea la activităţi organizate de către instituţii de învăţământ superior în vederea perfecţionării.

Analiza SWOT

Puncte tari

 • climatul colaborarii profesor – elev pune in valuare creativitatea si flexibilitatea gandirii elevilor;
 • sunt utilizate metode variate, active de predare;
 • profesorii utilizeaza materiale diverse: fise de lucru, fise teste, prezentari Power Point, fise de laborator
 • profesorii poseda portofolii si solicita elevilor mape de lucru cu materiale elaborate de ei;
 • este aplicata evaluarea formativa bazata pe activitati diferentiate;
 • asigurarea cadrului propice desfasurarii lectiilor,
 • evaluarea se face cu ritmicitate optima;

Puncte slabe

 • abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;
 • motivarea slaba a cadrelor didactice;
 • lipsa unui cabinet dotat cu calculatoare pentru Firma de exercitiu
 • lipsa unui cabinet metodic catedra Servicii

Oportunitati

 • diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul: lucru pe grupe, in perechi, activitati de proiect;
 • valorificarea mijlocelor si auxiliarele didactice;
 • intensificarea asistentelor si interasistentelor;

Amenintari

 • interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor acestora;
 • scadenta demografica nationala;
 • comportament neadecvat al unor elevi: limbaj vulgar, distrugerea bazei materiale, lipsa de respect pentru cei din jur.

Ca o concluzie a întregii activități a catedrei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiții, membrii catedrei preocupându-se pentru creşterea calității şi eficienței procesului de învățământ la modulele şi disciplinele de specialitate.

 

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: DISCIPLINE TEHNICE

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU SORIN

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

BANCESCU CORNEL

DEFINITIVAT

2.

BOLOCAN MIHAI CONSTANTIN

GRADUL II

3.

BOTEZAT DOREL

GRADUL I

4.

CIURILA MARCEL

GRADUL I

5.

COJOCAR ION

GRADUL I

6.

COTOS CARMEN DOINITA

DEFINITIVAT

7.

COTOS GHEORGHE

GRADUL II

8.

COVALI NICOLAE

GRADUL I

9. COVALI TIBERIU

DEBUTANT

10.

FOMIN MIHAELA

GRADUL I

11.

IGNEA LUMINITA

DEFINITIVAT

12.

IGNEA MIHAI

DEFINITIVAT

13.

LEUCIUC ORESIA

GRADUL I

14.

LUTA GEORGETA

GRADUL I

15.

MANOLE VICTOR

GRADUL I

16.

MARCU CRISTIAN STEFAN

GRADUL I

17.

MEHEDIN MARIA

GRADUL I

18.

MICLOS MINERVA

DEFINITIVAT

19.

PANTE LOREDANA LUMINITA

DEBUTANT

20.

POPESCU SORIN

GRADUL I

21.

PREUTESCU GHEORGHE

DEBUTANT

21.

UDUDEC OANA

GRADUL I

22.

PETRARIU DOREL DEBUTANT

23.

GRIJINCU BRINDUSA DEBUTANT
 
 
 
 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: SERVICII

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU ANGELA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

GRIJINCU MARIUS COSTEL

GRADUL II

2.

POPESCU ANGELA

GRADUL I

3.

POPESCU SORIN

GRADUL I

4.

PRELIPCEAN ELENA LOREDANA

GRADUL II

 
 

COMISIA METODICĂ DISCIPLINE TEHNICE

 

Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii, au intocmit documentele de planificare la zi si de buna calitate, in concordanta cu curriculum national si local furnizand activitati diferentiate, care tin cont de nivelul diferit la care se afla elevii. Parcurgerea continuturilor se face in ordinea propusa prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferentiata tinand cont de particularitatile claselor de elevi si de nivelul initial de pregatire. Strategiile de predare utilizate sunt alese in conformitate cu continuturile si resursele disponibile. S-au utilizat strategii traditionale si moderne de invatare , elevii fiind stimulati sa formuleze raspunsuri argumentate stiintific si sa realizeze corelatii cu aplicarea practica a notiunilor invatate.

            Profesorii dirijeaza elevii in mod eficient , noteaza munca elevilor in mod regulat, furnizandu-le informatii detaliate despre modul in care isi pot imbunatati activitatea. Planificarile anuale si semestriale sunt corect intocmite definind obiectivele si competentele in concordanta cu cele prevazute in curriculum national, adaptate in cea mai mare parte la particularitatile colectivelor de elevi scolarizate.  Cadrele didactice aplica recomandarile metodologice din programele scolare.

           Elevii au fost indrumati pentru a-si procura manuale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale:Prof. Mehedin Maria,Prof. Botezat Dorel,Prof. Popescu Angela,Prof. Grijincu Marius,Prof. Popescu Sorin

            La modul general este bine valorificata informatia din manuale acolo unde acestea exista oferindu-se o diversitate de modele de activitati ce se pot organiza cu elevii, intr-o forma accesibila si sistematizata realizata selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situatie in care elevii inteleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de catre majoritatea cadrelor didactice modele de activitati de invatare oferite de auxiliarele curriculare.

            S-au elaborat programele pentru C.D.L.,clasele a-9-a si a -10 -a,pe domenii de calificare.

Nr. Crt.

Denumire CDL

Clasa

Calificarea profesională

Domeniul

Autori

1.

Comertul Radautean – instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

2.

Tehnologii de prelucrare a pieselor simple din domeniul mecanic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

3.

Optimizarea procesului tehnologic din domeniul electrotehnic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

4.

Prelucrarea materialelor de constructii- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

 

Constructii

Ududec O..

5.

Tehnici de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

6.

Integrarea la locul de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

7.

Integrarea in organizatii specifice domeniului-Aplicatii ale echipamentelor electrice - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

8.

Camera de baie-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Constructii

Ududec O.

9.

Tranzitia si relatiile de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

10.

Tehnologii de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

 

 

           Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii  au participat la Consfatuiri si la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

           S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel si domeniu de calificare.

 S-au constituit echipe pentru pregatirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

 

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician mecatronist:          Prof. Mehedin Maria

            Prof. Ignea Mihai

                                                                                    Prof. Botezat Dorel

 

Clasa a XI-a, , a XII-a, Tehnician desenator pentru constructii si instalatii:  

                                                                                    Prof. Ududec Oana

                                                                                    Prof. Cotos Gh.

                                                                                    Prof. Mehedin Maria

                                                                                                                           

Clasa a XII-a, , a XII-a, Tehnician in instalatii electrice:

                                                                                    Prof. Manole Victor

Prof. Marcu Cristian

 

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician in activitati economice:  Prof. Popescu Angela

                                                                                           Prof. Grijincu Marius 

                                                                                           Prof. Popescu Sorin

                                                                                           Prof. Prelipcean Loredana

        S-au elaborat subiecte pentru desfasurarea Olimpiadei  la aria curriculara Tehnologie,faza pe scoala in vederea participarii la faza judeteana.

 

        Rezultatele la Olimpiada aria curriculara Tehnologie faza judeteana,Suceava 2015:

 

Tabel 1:Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei  -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a,       liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T.Rădăuţi

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof.Cotos Gh.

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui Gabriel

C.T.Rădăuţi

           

 

Tabel 2 :Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică                             

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof. Cotos Gh.

Prof. Mehedin Maria

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

           

 

 

 

 

 

Tabel 3 :Lista notelor    elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei   -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a,liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/

calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

 

 

Scrisă

Practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T. Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,70

 

9,50

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

9,60

 

 

9,80

9,70

I

 

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui

Gabriel

C.T.Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,50

 

9,40

 

 

 

 

III

 

 

 

                           

           

 

Tabel 4 :Lista notelor    elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a, liceu filiera tehnologică                               

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

Scrisă

practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

9,50

 

 

9,80

 

 

 

9,65

 

 

I

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

9,10

9,50

9,30

III

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

9,30

9,70

9,50

II

           

La faza naţionanală elevul Dariciuc Ciprian din clasa aXI-ak a ocupat locul 12 din 30 de participanţi şi elevul Coniac Ilie din clasa XII-a M a ocupat locul 12 din 30 de participanţi.

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele elevului

Domeniul

Profesori indrumatori

Rezultat

1

IVASCU LOIS PARASCHIVA

Economic ,clasa a XIIa

Popescu Angela,

Grijincu Marius,

Popescu Sorin,

Prelipcean Loredana,

Menţiune

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 :Rezultatele  elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică – profil servicii                              

 

Concursul interjudeţean pe teme economice ”Dumitru Rusu”

Etapa judeţeană, 8 mai 2015

 

Rezultate

 

 

Secţiunea: COMUNICAERE PROFESIONALĂ

 

Clasa: a X-a

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

Tărâţă diana mărioara

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Albu maria sabina

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Vătăman LORENA ALEXANDRA

 X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

 

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 

 

 

Secţiunea: Asigurări şi contracte economice

Clasa: a XI-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

PREPELIŢĂ M. MĂDĂLINA MIHAELA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

ONUŢ D. LARISA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

    Clasa: a XI-a

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

AVRAM D. MARIANA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

HUSARIUC M. ADINA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: contabilitate

Clasa: a X-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

CÂRDEI TABITA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

CIOBÂCĂ GEORGIANA-CRISTINA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Olimpiada pe teme de Sanatate si securitate in munca, ,,Stiu si aplic” , faza judeteana:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

URSULEAN ANDREEA

IVASCU LOIS PARASCHIVA

 

XI

MEHEDIN MARIA

JURAVLE CIPRIAN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

III

 

 

Participare la faza nationala.

 

Au fost intocmite parteneriate cu agentii economici pentru desfasurarea activitatii de instruire practica.

 

 

Nr. Crt.

Denumirea operatorilor economici/instituţiilor publice

1.

S.C. Labirint S.R.L. Fratautii Vechi

2.

S.C. Romica & Romica S.R.L. Radauti

3.

S.C. Darex Auto  S.R.L.  Radauti

4.

S.C. Geonline S.R.L. Radauti

5.

S.C. Luc & Dan S.R.L. Radauti

6.

S.C. Altium  S.R.L.  Marginea

7.

S.C. Tarsin S.R.L.  Marginea

8.

A.F. Badelita Avram  Radauti

9.

S.C. Denson  S.R.L.  Radauti

10.

A.F Vasiloschi Marginea

11.

S.C. Auto Viv  S.R.L. Vicovu de Sus

12.

AF Melen

 

 

         Profesorii indrumatori au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificarii profesionale nivel 3 si 4. Elevii din clasele  a XII-a  si invatamant profesional au primit titlurile temelor pentru proiecte si au lucrat sub indrumarea profesorilor de specialitate. Profesorii indrumatori sunt:Popescu Angela,Grijincu Marius,Ignea Luminita,Botezat Dorel,Fomin Michaela,Ududec Oana,Cotos Gheorghe,Marcu Cristian,Miclos Minerva.

                                                                    

 

 • In anul scolar 2014-2015,semestrul  II ,la Colegiul Tehnic Radauti s-a desfasurat Cercul pedagogic ,,Electrotehnica ,Electronica si Automatizari”

 

 • Membrii catedrei au participat la lucrarile proiectului ,,Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca “ organizat Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava si Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava
 • Membrii catedrei au participat la lucrarile Simpozionului national ,,Valori nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Anania”

 

 • Participarea la activitatea extrascolara ,, Ziua portilor deschise ,,cu scopul imbunatatirii imaginii scolii.
 • Participarea la activitatea extrascolara ,vizita cu elevii la SC Holzindustrie Schweihofer  SRL Radauti

 

Pentru imbunatatirea activitatii se vor avea in vedere:

 • gasirea de noi parteneri agenti economici;
 • dotarea prin efortul proriu a spatiilor existente in scoala
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utlizarii metodelor moderne de predare-invatare-evaluare in vederea dezvoltarii la elevi atat a competentelor tehnice cat si a celor sociale
 • pregatirea si participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie si alte concursuri scolare.

 

 

Responsabil comisie,

Prof. Popescu Sorin