PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2015-2020

Planul de acțiune al școlii  2015-2020

Plan operațional 2017-2018

 

PARTEA I - CONTEXT

 

VIZIUNEA SCOLII

Formarea elevilor cu o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, cu competenţele necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

 

FORMULAREA MISIUNII

 

Crearea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative şi a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor în vederea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei.

Colegiul Tehnic Rădăuţi este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor şi adulţilor din zona Rădăuţi, judeţul Suceava şi din alte judeţe ale Regiunii N-E  în domeniul de expertiză industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 3 şi 4 pentru unităţile economice  din zona Rădăuţi,  judeţul Suceava.

Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativă, eficienţă, lucrul în echipă, comunicarea şi creativitatea sunt determina actiunea scolii pentru un învăţământ de calitate.

Viziunea conducerii liceului COLEGIUL TEHNIC RADAUTI este : DINAMISM ATITUDINE, COMPETANŢĂ, INVENTIVITATE si ATAŞAMENT.

 

Misiunea scolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

 

Şcoala oferă servicii de formare iniţială, prin, tehnic si profesional,  în vederea atingerii nivelului 3 şi 4 la filiera tehnologică învăţământ de zi.

Domeniile de pregătire sunt: teoretic si tehnic in domeniile:, , Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Colegiul Tehnic Radauti asigură servicii educaţionale specifice elevilor  din invatamintul de masa , din Radauti si zona limitrofa  judeţul Suceava, în conformitate cu prevederile HG 1251/13.10.2005.  În acest sens, unitatea dispune de  2 corpuri de cladire cu 21 de Sali de clasa 3 laboratoare de informatica, cabinete si laboratoare functionale,cabinet medical, sală de sport,teren de sport, bibliotecă, sală de lectură.

 

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

 

Colegiul Tehnic Rădăuţi  este situat în Municipiul Rădăuţi şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Rădăuţi şi din judeţul  Suceava.

Domeniile de pregătire sunt: matematică informatică – intensiv şi matematică-informatică, filologie, ştiinţe ale naturii, economic, mecanică, electric, instalaţii şi lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, construcţii prin liceu tehnologic învăţământ de zi .

În anul şcolar 2017-2018, liceul funcţionează cu un efectiv de 1389 de elevi la început de an, cuprinşi în 53 de clase: învăţământ liceal, filiera teoretică – 20 clase, profil tehnologic – 24 clase iar învăţământ profesional –9 clase .

Calificările pe domenii la clasele de  liceu tehnologic şi liceu teoretic, curs zi pentru anul şcolar 2017-2018, sunt prezentate în tabelul următor.

CTR Radauti  promovează instruirea educarea, profesionalizarea, recuperarea şi integrarea socio-profesională a tinerilor , continuând tradiţia şcolii în ceea ce priveşte pregătirea profesională. În acest sens personalul didactic, nedidactic şi didactic auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare şi socializare.

 

Filiera tehnologica

Filiera  teoretica

Învăţământ profesional

 
 

Zi

Zi

     

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

 

24

621

20

510

9

262

 

 

Procesul instructiv – educativ este asigurat de 96 cadre didactice

 

Calificările pe domenii   2017-2018     

Profilul

Domeniul de pregătire

Calificarea profesională

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 - ZI

Liceu - filieră tehnologică - ZI

Nr. clase

Nr. elevi

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

Teoretic

Matematica-inf.

 

1

2

2

3

28

51

2

53

Teoretic

Stiinte ale naturii

 

1

1

1

20

28

19

28

20

Teoretic

Stiinte sociale

 

1

1

1

1

28

29

31

36

Teoretic

Filologie

 

1

1

1

1

29

28

27

29

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

2

2

2

2

57

58

58

62

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

1

1

1

1

29

25

25

15

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

1

0,5

2

1,5

27

15

44

36

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

0

0,5

1

1

0

15

21

21

Tehnic

Electric

Tehnician în instalaţii electrice

1

1

0

1

31

23

0

26

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

0

1

0

0,5

0

20

0

13

 

Profilul

Domeniul de pregătire

Calificarea
profesională

Nr. clase

 

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
IX-a

a
X-a

a

XI-a

 

Tehnic

Mecanică

Tinichigiu vopsitor auto

0,5

0,5

0,5

12

15

16

Tehnic

Mecanică

Lăcătuş mecanic prestări servicii

0,5

0,5

0,5

12

16

16

Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

2

1

1

55

34

30

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

0,5

-

-

14

-

-

Tehnic

Electric

Electrician exploatare joasă tensiune

0,5

-

1

14

-

28

 

 

Şcoala a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat  cadrelor didactice cu scopul creşterii calităţii pregătirii elevilor pentru o lume a schimbărilor.

Premizele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin spaţiile destinate desfăşurării activităţilor didactice care sunt curate, îngrijite, primitoare; atmosfera generală este destinsă şi prietenoasă, educaţia informală completează şi aprofundează educaţia formală.

Caracteristicile ce definesc şcoala sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a cărei activitate are la bază parteneriatele cu agenţi economici, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene.

 

CTR Radauti – şanse egale pentru fiecare

 

Privind din această perspectivă, CTR Radauti este unitatea de invatamant care şcolarizează elevi  indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de provenienţă şi care, fără nici o deosebire faţă de alţi elevi de la alte instituţii şcolare din judeţ şi ţară, beneficiază de aceeaşi atenţie din partea cadrelor didactice şi a factorilor administrativi implicaţi. Elevii noştri au posibilitatea de a alege un domeniu respectiv o calificare profesională dintr-o paletă variată oferită de şcoală.  

Dovadă grăitoare stau statisticile pentru anii şcolari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012 -2013,2013-2014 , 2014-2015  si 2015-2016 cu privire la distribuţia elevilor din şcoală după sex, mediu de provenienţă, domenii şi calificări oferite prin planul de şcolarizare (Anexa 1 – Situaţia evoluţiei şcolarizării).  

 

CTR Radauti – promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi

 

Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursurile de zi. Unitatea şcolarizează elevi . pentru următoarele niveluri:  ciclul inferior al liceului – profil tehnic si servicii filiera tehnologică  invatamint profesional de 2 ani si profil real matematica-informatica si profil uman filologie si stiinte sociale.   Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii de informare, orientare şi consiliere privind cariera. În condiţiile unei pieţe a muncii într-o continuă schimbare supusă unui proces de modernizare şi retehnologizare, se impune cu necesitate calificarea/recalificarea/specializarea forţei de muncă.

În acest sens şcoala a realizat următoarele demersuri:

 

CTR Radauti  – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor

 

Personalul şcolii pentru învăţământul profesional şi tehnic în acest an şcolar este format din 96 cadre didactice din care:66 profesori de cultură generală  şi 30 cadre didactice de specialitate (ingineri şi maiştri instructori). Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%. Distribuţia pe paliere de vârstã şi grade didactice pentru anii şcolari 2015-2016 este prezentatã în Anexa 3 – distribuţia cadre didactice pe paliere de vârstă şi grade.

Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoaştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informaţiei şi comunicării), cunoaşterea limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.

Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent pentru a putea duce la bun sfârşit sarcina ce i se încredinţează.

Accesul la cunoaştere este  un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de diversitatea şi numărul de cursuri parcurse (Anexa 4 – Formare profesională cadre didactice). Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt :

 • masterat în management educaţional sau de specialitate
 • studii postuniversitare în domeniul IT sau de specialitate
 • cursuri de conversie profesională
 • grade didactice
 • cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA – formator, didactică, management de proiect, specialitate;
 • cursuri organizate de Casa Corpului Didactic şi Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava
 • cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare
 • diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice.

 

 

CTR Radauti - promotor al calităţii şi performanţei

 

Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii să asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale. Anual realizăm procesul de autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ validează raportul de autoevaluare. În ultimii ani am parcurs în două etape procedurile de autorizare ARACIP. In anul scolar 2014-2015 am obtinut autorizare pentru 2 calificari la scoala profesionala de 3 ani pentru calificarea tinichigiu vopsitor auto si lacatus mecanic prestari servicii si acreditarea pentru tehnician transporturi.

Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea procesului instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a metodelor active de predare, utilizarea echipamentelor moderne, a echipamentelor IT, a softului specializat, AEL şi Edu Integrator au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului instructiv educativ şi a rezultatelor învăţării. Dovada creşterii calităţii actului educaţional o constituie rezultatele obţinute de elevi (Anexa 5 - Rezultatele elevilor la examenele de certificare şi Anexa 6 - Rata promovabilitate elevi ).

 

CTR Radauti -  şcoală prietenoasă

 

O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru aspectul ei. Şcoala este în permanenţă curată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, lucrările elevilor sunt expuse în clase, ateliere, spaţii special amenajate şi pe holurile şcolii, atmosfera este destinsă, psihologul şcolar derulează cu succes programe de consiliere, personalul medical veghează la sănătatea elevilor pe tot parcursul programului şcolar,  spaţiile de instruire sunt adaptate cerinţelor  curriculare şi particularităţilorcolectivelor de elevi. Siguranţa şi securitatea elevilor şi personalului şcolii sunt în permanenţă în atenţia conducerii şcolii.

 

CTR Radauti – şcoală din EUROPA

 

Proiectele şi programele în care şcoala a fost sau este implicată sunt:

 1. PARTENERIAT CULTURAL dezvoltat între CTR Radauti şi C.N. V.Karpen Bacau
 2. PROIECT „ŞCOALA EUROPEANĂ”
 3. PROIECT ROSE

 

CTR Radauti – şcoala democratică

 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate pe consultarea şi includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai comunităţii.

În şcoală funcţionează cu succes Consiliul Consultativ al Părinţilor, organism cu rolul de a întări legătura şcoală-familie-comunitate locală, Consiliul de Administraţie - care are în componenţa sa  3 directori, 3 cadre didactice, 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Radauti ,2 reprezentanţi ai părinţilor ,1 elev şi ca invitai  lideul  de sindicat. Comisia de asigurare calităţii cu 9 membri. Activităţile şcolii au la bază parteneriatele semnate între şcoală şi diverse instituţii (Poliţia Radauti, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava,,Primaria Radauti agenţi economici etc.).

 

CTR Radauti – şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă

 

Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător.

 Astfel s-au derulat proiecte ca:

 • PROIECT ”fii verde”
 • PROIECT Educatia ECO-Educatia mileniului 3
 • Activităţi de ecologie şi protecţie a muncii cu Primăria  Radauti
 • Parteneriate cu diverse şcoli pe teme de mediu

 

Echipa de elaborare a planului de acţiune:

Dir. prof. Tugulea  Gelu

Dir. adj prof. Fomin Michaela

Dir. adj.prof. Popescu Angela

Prof. Tiperciuc Elena

Prof. Scintei Alina

Prof. Closca Valentina