COMPONENŢA COMISIEI METODICE: INFORMATICĂ

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: MARTINESCU SILVIA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL DIDACTIC

1

CIUBOTARU GEORGETA VICTORIA

GRADUL II

2

DAVID LILIANA MIHAELA

GRADUL I

3

JURAVLE CIPRIAN NISTOR

DEBUTANT

4

MARTINESCU SILVIA

GRADUL I

5

MOCREI ANGELICA LENUTA

GRADUL II

6

PRELIPCEAN LIANA CORNELIA

GRADUL I

7

NEGREA CRISTINA VALENTINA

DEBUTANT

 

COMISIA METODICĂ INFORMATICĂ

 

 1. Calitatea procesului didactic

Toţi membrii catedrei de informatica si TIC de la Colegiul Tehnic Radauti au întocmit planificările calendaristice anuale si semestriale, după discutatarea  programele şcolare în vigoare în cadrul şedinţei de catedră. Totodată au fost întocmite  proiecte didactice ale unităţilor de învăţare, lista  manualelor şi a auxiliarelor  folosite la orele de informatică şi TIC, precum şi competenţele minime pe fiecare an de studiu la informatică şi TIC.

La începutul anului şcolar s-a selectat pentru fiecare clasă din încadrarea profesorilor manualele şi auxiliarele (caiete de lucru şi culegerile de probleme) în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor. S-au predat lecţii folosind video-proiectorul, tablele inteligente şi calculatoarele existente în laboratoare. La clasele a XII-a s-au realizat lecţii bazate pe activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de elevi pentru realizarea lucrărilor de atestare profesională. Realizarea feed-back-ului a fost obţinut prin evaluări scrise sau orale, aprecieri verbale, aprecierea portofoliului elevului, a activitatilor de laborator.

În cadrul catedrei de informatică s-au folosit metode active de predare-învăţare selectând activităţile de învăţare în care se pot aplica aceste metode. Am construit şi folosit materiale didactice sub formă de planşe, fişe de învăţare şi fişe de lucru şi suporturi de curs sub formă de prezentări PowerPoint.

În cadrul orelor de predare-învăţare am  folosit modalităţi de comunicare în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, ceea ce reiese din fişele de observaţie şi  din chestionarele aplicate claselor de elevi.

S-au aplicat metode variate de evaluare: scrise, orale, observare sistematică, evaluare a portofoliilor sau a proiectelor. În cazul unor rezultate la evaluare mediocre s-au acordat câteva ore în plus, în funcţie de nivelul clasei şi complexitatea noţiunilor, pentru o mai bună aprofundare de către elevi. Evaluările scrise sunt însoţite de barem, cu itemi variaţi; la testele sumative se ţine cont de matricea de specificaţie. S-au aplicat consecvent instrumentele de evaluare şi un sistem corect de apreciere şi notare.

S-au aplicat teste de evaluare iniţială la toate clasele, au fost corectate şi s-au interpretat rezultatele corelându-le cu proiectarea curriculară din planificările anuale şi semestriale. Testele se găsesc în portofoliul catedrei iar notele obţinute sunt în cataloagele personale şi în centralizatorul electronic.

De asemenea  la sfârşitul anului şcolar s-au aplicat chestionare elevilor pentru a afla în ce măsură s-a reuşit comunicarea eficientă dintre profesori şi elevi şii ce schimbări se doresc în ceea ce priveşte desfăşurarea orelor de informatică şi TIC, valorificând rezultatele în activitatea didactică ulterioară.

 

2. Aprecieri privind aportul adus de disciplină în formarea competenţelor cheie europene

Disciplina informatica si TIC aduce un mare aport in ceea ce priveste in primul rand dezvoltarea competentelor digitale la toate clasele indiferent de profil prin lectiile predate la clasa, prin proiecte date elevilor sau prin probele practice pe care elevii le sustin.

Competentele digitale ale profesorilor din liceu au fost imbunatatite de catre prof. Ciubotaru Georgeta, formator Google for Education, care a sustinut cursuri de formare cu 90 cadre didactice.

În săptămâna 8-14 decembrie 2014, săptămâna dedicată educaţiei în ştiinţele calculatoarelor, catedra de informatica a organizat şi participat cu grupe de elevi, din clasele a IX-a şi a X-a la evenimentul „Hour of Code”, unul dintre cele mai mari evenimente de educaţie din lume. Împreună cu elevii am parcurs tutorialele interactive şi distractive.

Pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale, pe parcursul întregului an, am desfăşurat împreună cu elevii programele internaţionale „Finanţele mele”, „Etica in afaceri”  şi „Compania”  în parteneriat cu Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei. În cadrul acestor programe am organizat activităţi de voluntariat ce constau în întâlniri cu oameni de afaceri şi activitatea „101 antreprenori la clasă – Global Entrepreneurship Week 2014”.

Competentele sociale si civice au fost dezvoltate prin participarea in cadrul proiectului „Porţi deschise”, din data de 12 februarie 2015, la sediul USV, cu un grup de 21 elevi din clasele a XII-a la activităţile ce s-au desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/142184 cu titlul Mobile Access Self Service Student - MASS-USV, având ca scop prezentarea unor aspecte legate de îmbunătăţirea relevanţei învăţământului universitar în regiune, ca necesitate fundamentală pentru oferirea de programe de studii corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii.

 

 

 

3. Aprecieri privind situaţia dotării cu material didactic la disciplină în unităţile de învăţământ vizitate

Existenţa cabinetelor/ laboratoarelor de specialitate (nr.)

Dotarea cu materiale didactice specifice (se va preciza tipul de materiale existente şi un număr mediu diferite tipuri de obiecte de inventar)

Dotarea cu manuale şcolare

(se vor preciza procentele de acoperire pe tipuri de clase, la nivel de unitate şi titlurile utilizate)

Auxiliare curriculare utilizate de cadrele didactice

 

Clasa

Manualele utilizate

Procentul de acoperire

 

3 laboratoare

80 calculatoare

3 imprimante

3 table inteligente

2 laptop-uri

Planse, CD-uri

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

 

 • Informatica – intensiv

Manual pentru clasa a IX, X, XI Mariana Milosescu

 • Informatica manual pentru clasa a XII-a – editura Gil

- 90%

-100%

-80%

-70%

 

Culegere de probleme de informatica

Teste grila C++

Ghid de pregatire bacalaureat

Competente digitale

 

4. Programe pentru elevi derulate la nivelul specialităţii şi aprecieri privind impactul acestora

Nr.

crt

Denumirea programului

Coordonare/ organizare (MEN, ISJ, alte instituţii/  organizaţii)

Unităţi şcolare implicate

Numărul de cadre didactice şi de elevi participanţi

Impactul la nivelul  specialităţii/ grupului ţintă

1.

Mobile Access Self Service Student - MASS-USV, proiectului POSDRU/156/1.2/G/142184

USV

CTR si USV

4 cadre didactice si 40 elevi

Promovarea disciplinei in alegerea carierei prin oferirea de programe de studii corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii

2

„Hour of Code”

ISJ

-

5 cadre didactice

120 elevi

Parcurgerea tutorialelor interactive şi distractive

3

„Finanţele mele”, „Etica in afaceri”  şi „Compania”

Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei

-

4 cadre didactice

100 elevi

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale

4

„101 antreprenori la clasă – Global Entrepreneurship Week 2014”

Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei

-

4 cadre didactice

100 elevi

Activităţi de voluntariat ce constau în întâlniri cu oameni de afaceri

 

5. Activităţi de formare continuă în specialitate coordonate de către inspectorul şcolar

Locul de desfăşurare

Tipul de activitate

Tematica

Numărul de ore

Grupul ţintă

Totalul participanţilor

Impactul la nivelul  specialităţii/ grupului ţintă

CTR

Perfectionare

„Educaţia Ecologică şi globalizarea”

 

Cadre didactice

Toti membrii catedrei – 6 cadre didactice

 

CTR

Perfectionare

„Comunicare. Eficienţă. Dezvoltare”

 

Cadre didactice

Toti membrii catedrei – 6 cadre didactice

 

CTR

Perfectionare

„Google for Education”

 

Cadre didactice

Toti membrii catedrei – 6 cadre didactice

Oportunitate de crestere a activitatii didactice folosind aplicatiile Google

 

 

6. Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

Participarea elevilor la concursuri a fost sub asteptari datorita lipsei de preocupare a cadrelor didactice si datorita pregatirii slabe a elevilor. In scoala sunt  putini elevi preocupati si pasionati de disciplina informatica si in general elevii nu vor sa munceasca in afara orelor de clasa.

 

A. Statistica rezultatelor pentru concursurile finalizate

Disciplina/

concursul

Număr de participanţi

Număr premii

Total premii

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiuni

PS

AcadNet – judeteana

3

1

1

 

 

 

2

AcadNet – interjudeteana

2

 

1

 

 

 

1

AcadNet – nationala

2

 

 

1

 

 

1

Olimpiada de Tehnologia Informatiei

3

 

2

 

1

 

3

Infoeducaţie

5

 

 

1

1

 

2

Stefan Procopiu

3

 

 

 

1

 

1

 

 

B. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite

Elevi pregatiti de prof. Ciubotaru Georgeta

ETAPA JUDEŢEANĂ

 • 1 premiu I  - Etapa Judeţeană - Concursul AcadNet- Acsanei Bogdan, cl. a XI –a A
 • 1 premiu II  - Etapa Judeţeană - Concursul AcadNet- Ursulea Andrei, cl. a XI –a A
 • 2 premii II  - Olimpiada de Tehnologia Informatiei – Etapa Judeţeană (Acsanei Bogdan cl. a XI –a A, Ursulean Andrei, cl. A XI-a A).
 • 1 Menţiune - Olimpiada de Tehnologia Informatiei – Etapa Judeţeană, Şecman Alexandru, cl. A IX-a A.

 

ETAPA INTERJUDEŢEANĂ

 • Premiul II – Etapa interjudeţeană Concursul AcadNet, Acsanei Bogdan, cl. a XI-a A.

 

            ETAPA NAŢIONALĂ

            - Locul III - Concursul AcadNet (organizat MECTS) – Ursulean Andrei, cl a XI-a A

            - Participare (locul 8)  – Concursul AcadNet (org. MECTS) – Acsanei Bogdan, cl a XI-a A

Elevi pregatiti de prof. Prelipcean Liana

 • Mentiune - Tataru Rebeka - Concursul naţional „Infoeducaţie”, etapa judeţeană, secţiunea „Pagini Web”

Elevi pregatiti de prof. Martinescu Silvia

 • Premiul III - Ursulean Andrei, Axanei Bogdan, Bojescu Mihai - Concursul naţional „Infoeducaţie”, etapa judeţeană, secţiunea „Soft educational”
 • Mentiune - Ursulean Andrei, Axanei Bogdan, Bojescu Mihai - Concursul interjudetean „St. Procopiu” Piatra Neamt.

 

 

C. Aprecieri

Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost in anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

Puncte tari –

-  Calitatea resursei umane - 6 profesori titulari

-  Spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere - 3 laboratoare ce asigura in prezent orele de laborator

-  Experienta in elaborarea instrumentelor de predare – evaluare

- Existenta unui climat favorabil in catedra pentru implicarea in activitati diverse care sa contribuie la sporirea prestigiului scolii.

-  Existenta unor strategii de motivare a personalului

 

Puncte slabe

 • Spatiu insuficient pentru construirea unui nou laborator de informatica
 • Resurse financiare insuficiente pentru imbunatatirea laboratoarelor existente.
 • Scaderea performantelor elevilor in ultimii 2 ani datorita nivelului scazut de pregatire cu care vin acestia din scoala generala.
 • Interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatica – a dus la diminuarea drastica a rezultatelor la concursurile de informatica.
 • Utilizarea insuficienta a metodelor interactive la ore.
 • Disponibilitate scazuta a parintilor pentru problemele adolescentilor.

 

Oportunităţi

- Cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice  CISCO, GOOGLE

- Participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat olimpiada la nivel national.

- Utilizarea experientei acumulate in programe de tip PHARE si POSDRU, in elaborarea de activitati de invatare centrate pe elev, mai atractive si mai motivante pentru elevi.

 

Ameninţări

 • Clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generala.
 • Existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
 • Educatia nu mai este privita de catre elevi ca un mijloc de promovare sociala
 • Atractia exercitata asupra elevilor de tehnologia informationala contribuie la diminuarea timpului acordat studiului

Responsabil comisie: prof. Prelipcean Liana