AN ȘCOLAR 2018-2019

 

 

I. Calitatea procesului didactic

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: Ciubotaru Georgeta Victoria, David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Mocrei Angelica şi 1 profesor suplinitor Juravle Ciprian Nistor.

Proiectarea activităţii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de informatică s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza programei şcolare în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MEN precum şi de recomandările primite din partea inspectorului şcolar de specialitate.

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasă a activităţii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizează coroborarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor, cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare, evaluare.

Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planului de activităţi  întocmit  şi aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. S-a urmărit prin aceste activităţi îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor calendaristice.
 • Diseminarea cursurilor şi activităţilor de formare la care au participat  membrii comisiei metodice.
 • Mărirea gradului de participare a elevilor la Olimpiade şi Concursuri de specialitate.
 • Creşterea  nivelului  de  pregătire  de  specialitate  la  clasa și laborator.
 • Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate.
 • Realizarea unei pregătiri eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de bacalaureat, evaluare a competentelor digitale şi a atestatului profesional pentru elevii claselor de matematică-informatică intensiv.

 

II. Activități metodice și educative

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele stabilite sunt:

 • Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea în specialitate, metodică, psihopedagogică, participare activă la cursuri şi activităţi specifice, aplicare la clasă a metodelor active de predare şi de învăţare prin cooperare, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regăsesc în activitatea la clasă şi în cea extraşcolară.
 • Participarea membrilor catedrei la cercurile de informatică:
  • In Semestrul I - septembrie 2019, cercul care s-a desfăşurat la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava .
  • În semestrul II-  Aprilie 2019 - Cercul de informatică din zona Rădăuți cu tema “Programarea roboților cu Arduino”, s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Rădăuți -  responsabila cercului fiind prof. Ciubotaru Georgeta.

 

 • Parcurgerea de Programe extracurriculare - „Educația pentru orientare profesională – Succesul profesional”  în parteneriat cu Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei de către prof. Ciubotaru Georgeta – cu clasa a X-a B.
 • În calitate de formator de formatori prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana au desfășurat următoarele cursuri:
 • Competențe digitale cu resurse deschise TIC,
  • Furnizor program formare acreditat: Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România
  • Nr. ore program: 90
  • Nr. credite profesionale transferabile: 22
  • Perioada formării: : 08.12.2018 – 03.02.2019  - 25 cursanți
  • Perioada formării: 08.06.2019 – 05.07.2019  - 25 cursanți
 • Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară pentru integrarea școlii într-o rețea națională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuți este singurul centru de formare acreditat din județ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 22 credite.
 • Prof. Prelipcean Liana este administratorul site-ului colegiului, gestionând platforma prin adăugarea datelor periodic.
 • Profesorii şi elevii au fost implicaţi în activități de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii atestatului profesional şi al bacalaureatului;
 •  Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi îndrumare a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a competentelor digitale din cadrul acestuia, precum şi a Olimpiadei de Informatică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei;
 • Planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru susţinerea probei de Competenţe Digitale şi bacalaureat;
 •  Coordonarea proiectelor şi pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului în informatică de către elevii claselor a XII-a, matematică-informatică;
 • Participarea la simularea pentru examenul de Bacalaureat, în calitate de membri ale prof. Ciubotaru Georgeta și Prelipcean Liana.
 •  Participarea membrilor comisiei metodice la examenul de Competențe digitale – sesiunea Iunie 2019 - în calitate de evaluatori.
 • Participarea tuturor membrilor catedrei de Informatică  la comisia de Admitere liceu – Iulie 2019.

 

 1. Programe pentru elevi derulate la nivelul specialităţii şi aprecieri privind impactul acestora
 • Participarea elevilor, coordonaţi de profesorii de informatică  în cadrul proiectului „Hour of Code 2018” – eveniment global (oră de programare în domeniul tehnologiei)  cu participanți din toată lumea.
 •  Desfășurarea pe tot parcursul anului școlar  -  al cursului Cisco – IT Essentials – curs de informatică și rețelistică,  ce reprezintă un punct de pornire in domeniul IT atât din punct de vedere hardware (prezentarea componentelor unui calculator), cat si din punct de vedere software (instalarea sistemului de operare si a aplicațiilor, precum si administrarea de baza a acestora), cu elevii din clasele a XII-a  matematică – informatică intensiv, de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana – curs ce se finalizează cu o diplomă recunoscută internațional.
 •   Organizarea concursului „Bebras Romania 2018”, în săptămâna 12-17 noiembrie 2018 – Concurs internațional de informatică și gândire computațională – organizat de Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) prin ECDL  ROMANIA - Concurs desfășurat cu sprijinul MEN.

 

IV. Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

 • Organizarea  şi  desfăşurarea  fazelor  locale  ale  Olimpiadei  de  informatică  şi  Olimpiadei  de Tehnologia Informaţiei;
 • Desfășurarea și organizarea etapei județene a Concursului Național AcadNet –  la data de 16.02.2019 – la Colegiul Tehnic Rădăuți
 • Desfășurarea și organizarea etapei interjudețene a Concursului Național AcadNet –  la data de 16.03.2019 la Colegiul Tehnic Rădăuți

 

 1. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite

ETAPA JUDEȚEANĂ

Olimpiada / Concurs

Premiu

Elev

Clasa

Prof. coordonator

Olimpiada de Tehnologia Informației 

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Ciubotaru Georgeta Victoria

Concursul  AcadNet –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate de către M.E.N. – 2019

 

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Ciubotaru Georgeta Victoria

Concursul  Infoeducație –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate De Către M.E.N. – 2019- Secțiunea Robotică

 

Premiul III

Hrab Călin

IX A

Prelipcean Liana

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Prelipcean Liana

Cunievici Sebastian

IX A

Pricob Mihai

XI B

Concursul  Infoeducație –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate De Către M.E.N. – 2019- Secțiunea Soft Utilitar

 

Premiul II

Scripcaru Luis Fernando

XII B

Martinescu Silvia

 

Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice – cu participare internațională – ”Ștefan Procopiu

 

 

Mențiune/

 

Secțiunea Științe și tehnologii

 

Ursulean Ioana Maria

 

IX A

 

Ciubotaru Georgeta Victoria

 

 1. Aprecieri

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost în anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 • Puncte tari:
  • calitatea resursei umane - 5 profesori titulari
  • spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere - 3 laboratoare ce asigura in prezent orele de laborator
  • experiență în elaborarea instrumentelor de predare – evaluare
  • existența unui climat favorabil in catedra pentru implicarea în activități diverse care să contribuie la sporirea prestigiului școlii.
  • existenta unor strategii de motivare a personalului
  • posibilitatea certificării competenţelor digitale în cadrul şcolii prin programul CISCO;
 • Puncte slabe:
 • interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatică – a dus la diminuarea drastică a rezultatelor la concursurile de informatică.
 • interesul scăzut al elevilor de la profil tehnic  pentru activităţile didactice
 • resurse financiare insuficiente pentru îmbunătățirea laboratoarelor existente.
 • scăderea performanțelor elevilor în ultimii 2 ani datorită nivelului scăzut de pregatire cu care vin aceștia din școala generală.
 • disponibilitate scazută a părinților pentru problemele adolescenților.

 

 •  Oportunităţi:
 • cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice  - CISCO
 • participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat olimpiada la nivel national.

 

 • Ameninţări
 • clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generală.
 • existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
 • educatia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială
 • atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informatională contribuie la diminuarea timpului acordat studiului
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • reducerea claselor Profil Real – specializarea matematică – informatică intensiv în ultimii doi ani
 • aglomerarea profesorilor  cu  sarcini  extra-curriculare 

 

Responsabil comisie metodică:

Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria

 

Cercul pedagogic al profesorilor de informatica din zona Radauti - Colegiul Tehnic Radauti - 10 mai 2019

Tema: DEZVOLTAREA DE PROIECTE CU PLATFORMA ARDUINO - prof. Ciubotaru Georgeta

 

      

      

 

 

 

AN ȘCOLAR 2017-2018

 

I. Calitatea procesului didactic

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: Ciubotaru Georgeta Victoria, David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Mocrei Angelica şi 1 profesor suplinitor Juravle Ciprian Nistor.

Proiectarea activităţii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de informatică s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza programei şcolare în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MEN precum şi de recomandările primite din partea inspectorului şcolar de specialitate.

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasă a activităţii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizează coroborarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor, cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare, evaluare.

Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planului de activităţi  întocmit  şi aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. S-a urmărit prin aceste activităţi îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor calendaristice.
 • Diseminarea cursurilor şi activităţilor de formare la care au participat  membrii comisiei metodice.
 • Mărirea gradului de participare a elevilor la Olimpiade şi Concursuri de specialitate.
 • Creşterea  nivelului  de  pregătire  de  specialitate  la  clasa și laborator.
 • Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate.
 • Realizarea unei pregătiri eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de bacalaureat, evaluare a competentelor digitale şi a atestatului profesional pentru elevii claselor de matematică-informatică intensiv.

 

II. Aprecieri privind aportul adus de disciplină în formarea competenţelor cheie europene, cu referire la unităţile școlare vizitate în perioada de raportare.

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele stabilite sunt:

 • Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea în specialitate, metodică, psihopedagogică, participare activă la cursuri şi activităţi specifice, aplicare la clasă a metodelor active de predare şi de învăţare prin cooperare, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regăsesc în activitatea la clasă şi în cea extraşcolară.
 • Participarea  cadrele didactice din cadrul comisiei la consfătuirea din luna septembrie 2017.
 • Participarea membrilor catedrei la cercurile zonale de informatică din lunile Ianuarie desfășurat la Liceul Tehnologic „Laţcu Vodă” Siret și Aprilie desfăşurat la Liceul Tehnologic “Tomşa Vodă” Solca.
 • Competentele digitale ale profesorilor din liceu au fost imbunatatite de catre prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana formatori Curs formare - Competenţe digitale cu resurse deschise TIC, care au sustinut cursuri de formare cu 20 cadre didactice.
 • Dezvoltarea platformei virtuale personale de E-learning creată cu Google site,  folosind aplicaţia Classroom pentru educaţie de către prof. Ciubotaru Georgeta.  Crearea de lecţii, teste on-line ce permit autoevaluarea elevilor, evaluarea, înregistreze progresele elevilor. 
 • Crearea de adrese de email pe domeniul școlii (ctradauti.ro) pentru personalul liceului – administrator platformă – Ciubotaru Georgeta Victoria.
 • Parcurgerea de Programe extracurriculare - „Educaţia pentru orientare profesională – Succesul profesional”  în parteneriat cu Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana.
 • Participarea la simularea pentru examenul de Bacalaureat, în calitate de persoană de contact și secretar comisie a prof. Ciubotaru Georgeta
 • În calitate de formator de formatori prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana au desfășurat următoarele cursuri:
 • Competenţe digitale cu resurse deschise TIC,
  • Furnizor program formare acreditat: Asociaţia Uniunea Profesorilor de Informatică din România
  • Nr. ore program: 90
  • Nr. credite profesionale transferabile: 22
  • Perioada formării: : 29.09-12.11.2017  - 22 cursanţi
  • Perioada formării: 24.03.2018  - 06.05.2018   - 25 cursanţi
 • Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentaţia necesară pentru integrarea școlii într-o reţea naţională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuţi este singurul centru de formare acreditat din judeţ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 25 credite.
 • Prof. Prelipcean Liana este administratorul site-ului colegiului, gestionând platforma prin adăugarea datelor periodic.
 • Profesorii şi elevii sunt implicaţi în activitatea de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii atestatului profesional şi al bacalaureatului;
 •  Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi îndrumare a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a competentelor digitale din cadrul acestuia, precum şi a Olimpiadei de Informatică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei;
 •   Participarea elevilor, coordonaţi de profesorii de specialitate şi de către profesori de alte specializări în cadrul proiectului „Hour of Code 2017”;
 •  Planificarea și desfășurarea activităţilor pentru cursul Cisco – IT Essentials, pentru elevii din clasele a XII-a  matematică – informatică intensiv, de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana.
 •   Organizarea concursului „Bebras Romania 2017”, în săptămâna 13-17 noiembrie 2017 – Concurs internaţional de informatică și gândire computaţională – organizat de Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) prin ECDL  ROMANIA - Concurs desfășurat cu sprijinul MEN.
 •  Planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru susţinerea probei de Competenţe Digitale şi bacalaureat;
 •  Coordonarea proiectelor şi pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului în informatică de către elevii claselor a XII-a, matematică-informatică;
 •  Participarea membrilor comisiei metodice la organizarea examenelor naţionale.

Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

Organizarea  şi  desfăşurarea  fazelor  locale  ale  Olimpiadei  de  informatică  şi  Oplimpiadei  de Tehnologia Informaţiei;

Participarea la faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei cu un număr de trei elevi, prof. îndrumători Ciubotaru Georgeta și David Liliana.

 1. Statistica rezultatelor pentru concursurile finalizate

Disciplina/ concursul

Număr de participanţi

Număr premii

Total premii

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiuni

PS

Bebras 2017 – runda I

109

0

0

0

0

 1 elev - 153 puncte – calificat în runda II

 

 1. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite

Premiul I – Scripcaru Luis Fernando și Pomohaci Robert Marian – clasa a X-a, prof. Prelipcean Liana

Concursul “Hai să digitizăm orașul” – organizat de grupul “Rădăuţiul Civic“ – pentru crearea unei aplicaţii mobile Android a municipiului, denumită e-Radauti.

 

 1. Aprecieri

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost în anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 • Puncte tari:
  • calitatea resursei umane - 5 profesori titulari
  • spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere - 3 laboratoare ce asigura in prezent orele de laborator
  • experienţă în elaborarea instrumentelor de predare – evaluare
  • existenţa unui climat favorabil in catedra pentru implicarea în activităţi diverse care să contribuie la sporirea prestigiului școlii.
  • existenta unor strategii de motivare a personalului
  • posibilitatea certificării competenţelor digitale în cadrul şcolii prin programul CISCO;
 • Puncte slabe:
 • interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatică – a dus la diminuarea drastică a rezultatelor la concursurile de informatică.
 • interesul scăzut al elevilor de la profil tehnic  pentru activităţile didactice
 • resurse financiare insuficiente pentru îmbunătăţirea laboratoarelor existente.
 • scăderea performanţelor elevilor în ultimii 2 ani datorită nivelului scăzut de pregatire cu care vin aceștia din școala generală.
 • disponibilitate scazută a părinţilor pentru problemele adolescenţilor.

 

 •  Oportunităţi:
 • cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice  CISCO, GOOGLE
 • participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat olimpiada la nivel national.
 • utilizarea experientei acumulate in programe de tip PHARE si POSDRU, in elaborarea de activitati de invatare centrate pe elev, mai atractive si mai motivante pentru elevi
 • baza materială de bună calitate

 

 • Ameninţări
 • clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generală.
 • existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
 • educatia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială
 • atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informatională contribuie la diminuarea timpului acordat studiului
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • reducerea claselor Profil Real – specializarea matematică – informatică intensiv în ultimii doi ani
 • aglomerarea profesorilor  cu  sarcini  extra-curriculare 

 

Responsabil comisie metodică:

Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE A CATEDREI DE INFORMATICĂ

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

 

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Ciubotaru Georgeta, Mocrei Angelica şi Juravle Ciprian profesor suplinitor.

 

1. Activitatea de predare învăţare, curriculum aplicat, strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate, instrumentele de evaluare utilizate şi rezultatele elevilor la evaluarea curentă.

Toţi membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice pentru semestrul I, după discutatarea  programelor şcolare în vigoare în cadrul şedinţei de catedră. Totodată au fost întocmite  proiecte didactice ale unităţilor de învăţare, lista  manualelor şi a auxiliarelor  folosite la orele de informatică şi TIC, precum şi competenţele minime pe fiecare an de studiu la informatică şi TIC.

În cadrul catedrei de informatică s-au folosit metode active de predare-învăţare selectând activităţile de învăţare în care se pot aplica aceste metode. Am construit şi folosit materiale didactice sub formă de planşe, fişe de învăţare şi fişe de lucru şi suporturi de curs sub formă de prezentări PowerPoint. Fişele se găsesc în portofoliul catedrei iar suporturile de curs se găsesc pe serverul şcolii.

În cadrul orelor de predare-învăţare am folosit modalităţi de comunicare în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, ceea ce reiese din fişele de observaţie şi  din chestionarele aplicate claselor de elevi.

La începutul anului şcolar s-a selectat pentru fiecare clasă din încadrarea profesorilor manualele şi auxiliarele (caiete de lucru şi culegeri de probleme) în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor. S-au predat lecţii folosind video-proiectorul, tablele inteligente şi calculatoarele existente în laboratoare.La clasele a XII-a s-au realizat lecţii bazate pe activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de elevi pentru realizarea lucrărilor de atestare profesională. Realizarea feed-back-ului a fost obţinut prin evaluări scrise sau orale, aprecieri verbale, aprecierea portofoliului elevului, a activitatilor de laborator.

În luna mai elevii au susţinut şi promovat în proporţie de 100% examenul pentru obţinerea certificatului de atestare profesională.

S-au aplicat metode variate de evaluare: scrise, orale, observare sistematică, evaluare a portofoliilor sau a proiectelor. În cazul unor rezultate la evaluare mediocre s-au acordat câteva ore în plus, în funcţie de nivelul clasei şi complexitatea noţiunilor, pentru o mai bună aprofundare de către elevi. Evaluările scrise sunt însoţite de barem, cu itemi variaţi; la testele sumative se ţine cont de matricea de specificaţie. S-au aplicat consecvent instrumentele de evaluare şi un sistem corect de apreciere şi notare.

S-au aplicat teste de evaluare iniţială şi finală, la toate clasele, s-au interpretat rezultatele corelându-le cu proiectarea curriculară din planificările anuale şi semestriale. Testele se găsesc în portofoliul catedrei iar notele obţinute sunt în cataloagele personale ale profesorilor.

La sfârşitul anului, membrii catedrei au organizat un concurs de proiecte la clasele a XI-a cu tema „Grafuri”, clase la care s-a aplicat evaluarea prin metoda proiectului.

 

2.Activităţi metodice la nivel zonal

Membrii catedrei au participat la cercul zonal de informatică din luna ianuarie 2017, cerc la care s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, iar în luna mai 2017 la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

De asemenea, la nivelul catedrei s-au desfăşurat intersistenţe, care au avut ca scop centrarea pe elev a demersului didactic , învăţarea prin cooperare , utilizarea unor strategii interactive şi deductive, aplicarea metodelor transdisciplinare.

În luna aprilie, prof. Mocrei Angelica  a obţinut nota maximă în urma susţinerii inspecţiei finale şi a lucrării metodico-sţiinţifică în vederea obţinerii gradului didactic I. Astfel, toţi membrii titulari ai catedrei au gradul didactic I.

Membrii catedrei au urmat şi absolvit programul Competențe digitale cu resurse deschise IT&C, Categorie: 2; Tip de competențe:dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator; Domeniul tematic: Competenţe TIC/digitale, Formatori Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria şi Prof. David Liliana Mihaela.

 

 1. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare

În semestrul I, membrii catedrei de informatică s-au implicat în activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivelul şcolii.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a coordonat proiectul „Educaţie Juridică pentru liceeni” – desfăşurat în parteneriat cu Asociația Europeană a Studenților de Drept, Fabrica Egger și Inspectoratrul Şcolar Judeţean Suceava, activități desfășurate în perioada 24 – 28 Octombrie 2016 și 10 – 19 Mai 2017. În cadrul proiectului au fost abordate diverse teme cum ar fi: drepturi și obligații la vârsta adolescenței, comportamentul în mediile sociale, viața privată, etc. La activitate au participat toți elevii liceului, fiecare primind cate un manual scris de judecătorul Cristi Danileț (fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii) și sponsorizat de Fabrica Egger. Au fost distribuite 1400 manuale.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară pentru integrarea școlii într-o rețea națională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuți este singurul centru de formare acreditat din județ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 25 credite.

 

Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară procesului de activare a suitei Google Apps for Education pe domeniul școlii (ctradauti.ro) și documentația necesară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru a putea crea adrese de email pe domeniul școlii (ctradauti.ro) pentru tot personalul liceului.

 

În semestrul al II-lea, membrii catedrei au îndrumat elevii să participe la concursuri care s-au desfăşurat on-line în care aceştia au putut să-şi valorifice competenţele digitale dobîndite în cadrul orelor de curs. Astfel, elevii coordonaţi de prof. Martinescu Silvia, au obţinut :

- 3 premii I la Concursul judeţean „Troiţa, biserica în miniatură”-ediţia I, 2017- secţiunea fotografie

- 1 premiu I la Concursul Naţional „Lumină din lumina învierii”- aprilie 2017, secţiunea multimedia- prezentări PPT

- o menţiune la Concursul de artă fotografică „Magia ZOOM” – ediţia a III-a, mai 2017

 

De asemenea, membrii catedrei au organizat cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a, vizite de studiu la Universitatea„Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Facultatea de Informatică Iaşi, vizite care au avut ca scop o informare a elevilor în perspectiva continuării studiilor.

 

 1.  Aspecte calitative asupra activităţii desfăşurate de profesor:

 

 • Puncte tari:

- buna pregătire metodico-ştiinţifică

 • Puncte slabe:
 • neconcordanța între programe și manuale
 • lipsa manualelor la anumite profile (științe sociale) 
 • Ameninţări: 
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • neconcordanța între subiectele de la concursuri și programa școlară
 • Oportunităţi:
 • implicarea elevilor la concursurile școlare
 • elevii liceului pot participa la cursurile Academiei Cisco, pentru a a obține o diploma/certificat valabil, recunoscut internațional. Cursul acoperă programa oficială pentru competențe digitale la Bacalaureat.

 

Aprecieri

 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus efort în implementarea curriculumului, în adecvarea conţinuturilor la nivelul fiecărei clase de elevi, şi, în continuare, vor activa realizând formarea competenţelor specifice disciplinelor de specialitate.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică este  realizarea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 

 

ACTIVITATEA CATEDREI DE INFORMATICĂ

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Semestrul I

 

Prof. Martinescu Silvia şi Prelipcean Liana au organizat un concurs de proiecte la clasele a XI-a cu tema „Tehnici de programare”, clase la care s-a aplicat evaluarea prin metoda proiectului.

                   

În săptămâna 8-14 decembrie 2014, săptămâna dedicată educaţiei în ştiinţele calculatoarelor, Comisia metodică de informatică a organizat şi participat cu grupe de elevi la evenimentul „Hour of Code”, unul dintre cele mai mari evenimente de educaţie din lume. Elevii şi profesorii au parcurs tutorialele interactive.

La începutul lunii decembrie în cadrul proiectului „Competenţe esenţiale pentru viaţă – alegerea carierei” prof. David Liliana, Ciubotaru Georgeta, Martinescu Silvia, şi Prelipcean Liana au organizat o întâlnire cu un antreprenor  şi un student masterand de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

                     

În luna ianuarie d-na prof. Prelipcean Liana a avut lecţie deschisă la Consiliere şi Orientare şcolară cu tema „Siguranţa pe Internet” la clasa a X-a A.

Membrii comisiei au participat la programul de formare continuă „Comunicare, Eficienţă, Dezvoltare”, curs organizat de Casa Corpului Didactic.

D-na prof. Ciubotaru Georgeta, în calitate de formator naţional în proiectul Google For Education (proiect iniţiat de Google în parteneriat cu Ministerul Educaţiei), a susţinut două cursuri de formare cu un număr de 50 cadre didactice de la Colegiul Tehnic Rădăuţi. La formare au participat toţi membrii comisiei metodice.

Catedra de informatică a organizat evenimentul "PORȚI DESCHISE", ce a avut loc în data de 12 februarie 2015, la sediul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Acest eveniment s-a desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/142184 cu titlul Mobile Access Self Service Student - MASS-USV, având ca scop prezentarea unor aspecte legate de implementarea proiectului, în principal de îmbunătăţirea relevanţei învăţământului universitar în regiune, ca necesitate fundamentală pentru oferirea de programe de studii corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii. Cu această ocazie 40 de elevi de la Colegiul Tehnic, din clasele a XII-a profil informatică, ştiinţe şi electro au vizitat campusul universităţii şi au participat la o serie de activităţi şi demonstraţii din laboratoarele de robotică, energetică, calculatoare, acţionări electrice.