Comisia metodica Limba şi literatura română

 

 AN SCOLAR 2017-2018

 

Comisia metodica Limba şi literatura română

                             Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice ( Manual Ed. ART/ Manualul Paralela 45 – a IX-a; Portofolii ale elevilor Ed. ART; Cartea de teste  IX-X ART; Auxiliare a IX-a,a X-a Delfin, Manual Ed. SIGMA– a XI-a- a XII-a);
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în exprimarea scrisă şi orală; Centralizarea datelor şi transmiterea catre ISJ Suceava prin raportul privind evaluarea iniţială; Raportarea şi discutarea Testelor iniţiale atât la dosarul catedrei, cât şi cu părinţii elevilor;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu

- sem I activitate desfășurată la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, pe data de 17 noiembrie 2017; tema 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în cadrul orelor de limba şi literatura română

 - sem al II-lea activitate desfășurată la Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea, pe data de 23 martie 2018, ora 11.00; tema 2: Strategii didactice moderne în cadrul orelor de limbă și comunicare din perspectiva dezvoltării personale a elevilor.

 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ
 • Ziua Culturii Naţionale -activitate la bibliotecăprof. Bouaru Laura si prof. Popa Anna în Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi
 • Proiect cultural Calendar literar – elevii clasei a XI-a C, coordonator, prof. Popa Anna
 • Activitate privind obiceiurile şi tradiţiile din Bucovina- prof. Popa Anna- cl. a XI-a C
 • Proiectul educaţional Istoria leulu românesc: periplu prin istoria, cultura, literatura şi religia României ( prof. Teleagă Ancuţa)
 • Parteneriat cu Teatru Fantezia Galaţi ( prof. Popa Anna)
 • Participare la acţiuni cultural –artistice : Casa de Cultură – Teatrul Şcolar : in noiembrie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocÎn vreme de război, în aprilie:  Iţic strul, dezertor, Ilie Moromete   activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);
 • Participare la lucrările proiectului  Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă, desfăsurate în perioada februarie- iunie 2018 ( prof. Popa Anna)
 • Participare la Simpozionul Naţional Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Anania ( prof. Popa Anna)
 • Organizarea şi participarea la activităţile de voluntariat în cadrul Proiectului TINEri pentru comunitate, implementat de DJST Suceava( prof. Perţa Sofrona Mara)
 • VIS VERBI – Clubul  de dezbateri al Colegiului Tehnic Rădăuţi - prof. Perţa Mara
 • Participare la Atelierele cunoaşterii ( proiect judeţean cuprins în CAEJ 2018)
 • Proiectul Educaţie prin multiperspectivitate- realizat de CCD Bacău şi CCD Tulcea
 • Parteneriate cu Asociaţia Generaţiei de Azi- Ṣcoala de Iarnă- Tânărul de azi, adultul de mâine; Azilul de bătrâni Rădăuţi pentru proiectul Să nu uităm de cei mai trişti ca noi!; Centru pentru imigranţi Rădăuţi pentru derularea proiectului Jocurile copilăriei, Penitenciarul Botoşani pentru proiectul Fii inteligent, nu violent! ( prof. Perţa Sofrona Mara)
 • Parteneriat cu Ocolul Silvic Solca în vederea desfăşurări uno acţiuni de ecologizare şi plantare; ( prof. Moldovan Lia)
 • Participare la proiectul internaţional Pădurea de mâine ( prof. Moldovan Lia,

prof. Popa Anna)

 • Cursul DECEE, Debate ( prof. Rei Narcisa)
 • Parteneriat cu Ṣcoala cu clasele I-VIII, Butea ( prof. Rei Narcisa)
 • Participare la programul de formare continuă Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei Dezbateri, oratorie şi retorică, derulat de ARDOR ( prof. Rei Narcisa, prof. Teleagă Ancuţa)
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel : Atelier de jurnalism, Saptamana Portilor Deschise, Student in Iasi/ Suceava, Atelier de teatru, Dezbateri,
 • Cafeneaua literara : prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna,  prof. Rei Narcisa, prof. Perta Mara, prof. Coroliuc Alina ;

 

       ●  Concursuri şcolare şi extraşcolare:

- Olimpiada de Limba şi literatura română- faza locală- Abobului Cristina Maria ( prof. îndrumător Popa Anna)

- Olimpiada de Limba şi literatura română- faza locală- Magdici Nicoeta Alina ( prof. îndrumător Perţa Sofrona Mara)

- Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Perţa Șofrona Mara (trainer și arbitru)

- UN Open Roman- concurs de dezbateri, Pache Open Bucureşşti- concurs de dezbateri academice prof. Perţa Șofrona Mara

- Concursul Student pentruo zi, domeniul Limba română ,prof. Perţa Șofrona Mara

- Concurs Judeţean de Proiecte educative Violenţa naşte monştri, Bucovina Open Gura Humorului- concurs de dezbateri, prof. Perţa Șofrona Mara

 

 •  Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, faza pe şcoală
  • Prof. Popa Anna-eleva Abobului Cristina Maria, cl a IX-a D
  • Prof. Perţa Sofrona - elevele Brăilean Andreea, Magdici Nicoleta- Alina, Dan Beatrice, Cîrdei Dana  Andreea - cl. a XII-a E
  • Prof. Bouaru Laura-  elevele: Gheorghiţă G. Alessandra- Laura,cl a IX-a, Dascălu D. Maria Daniela, cl a IX-a,  Ţigănaş V.  Elena- Theodora, cl a X-a;
  • Prof. Moisuc Mihaela - eleva Mafteian Alexandra, cl. a XI-a E
  • Prof. Moldovan Lia- Semeniuc- Michitiuc P. Sabina, cl a IX-a C, Ududec C.-B. Sara-Maria, cl a IX-a D;

 Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook  

( membrii catedrei);

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste-  prof. Popa Anna
 • Completarea dosarului de acreditare,  în  vederea acordării titlului de Colegiu (prof. Popa Anna)

             

 ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

PUNCTE TARI:

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

 - metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

 - performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative , cât şi formative;

 - realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

PUNCTE SLABE: În urma analizei activităţii comisiei metodice Limbă şi literatură română s-au constatat următoarele:

- neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului.

- nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului.

- absenteismul repetat al unor elevi.

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.

- lipsa lecturii suplimentare.

- scăderea interesului pentru actul învatarii.

OPORTUNITĂŢI:

Prin desfăşurarea activităţilor didactice susţinute şi în conformitate cu programele de studiu, se urmăreşte obţinerea unor rezultate deosebite la simulările examenelor naţionale, la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor de profil şi la Bacalaureat. Rezultatele obţinute de elevii noştri confirmă activitatea didactică susţinută în cadrul orelor de limba şi literatura română sau de performanţă, ceea ce întăreşte prestigiul Colegiului Tehnic Rădăuţi drept un centru al învăţământului de calitate.

AMENINŢĂRI:

- degradarea bazei materiale a cabinetului de limba română, datorită insuficientei supravegheri a elevilor care intră la diverse activităţi;

- degradarea fondului de carte al cabinetului;

 - volumul exagerat de materiale informative, note justificative, activităţi birocratice constituie activităţi cronofage şi reduc din capacităţile necesare bunei pregătiri a lecţiilor;

 - disiparea atenţiei şi a eforturilor didactice într-o serie de proiecte extracurriculare, ceea ce poate ameninţa desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare de calitate, care constituie principalul obiectiv al actului educaţional.

 

Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

                                                                          Responsabil comisie,   prof. Popa Anna          

 

 

 

 

 

 AN SCOLAR 2016-2017

 

Numele si prenumele cadrului didactic titular

Specializarea de pe diplomă

Bouaru Laura

gr.I

Rei Narcisa Marinela

gr.I

Moldovan  Lia

 gr.I

Coroliuc Alina Loredana

dr., gr.I

Popa Anna

def.

Perta Sofrona-Mara

gr.I

 

Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea,în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice ( Manual Ed. ART/ Manualul Paralela 45 – a IX-a; Portofolii ale elevilor Ed. ART; Cartea de teste  IX-X ART; Auxiliare a IX-a,a X-a Delfin, Manual Ed. SIGMA– a XI-a- a XII-a);
 • Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în exprimarea scrisă şi orală;Centralizarea datelor şi transmiterea catre ISJ Suceava prin raportul privind evaluarea iniţială; Raportarea şi discutarea Testelor iniţiale atât la dosarul catedrei, cât şi cu părinţii elevilor;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu

- sem Iactivitate desfășurată pe 11.11.2016 la Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret Tema:Evaluarea - componentă esenţială a procesului instructiv – educativ; Proiectarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţelor elevilor, în vederea creşterii obiectivităţii actului de evaluare, evaluarea   unor   lucrări   scrise   ale   elevilor   susţinute   în   cadrul   simulării/examenului   de bacalaureat, elaborare   unor   teste   de   evaluare   curentă şi sumativă a subiectelor   pentru   simularea examenelor naţionale, pe baza modelelor şi a structurii recomandate de CNEE (Bacalaureat - 2017; 2018)

- sem al II-lea activitate desfășurată pe 17.03.2017 la Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi cu tema Opţionalul de limba şi literatura română - fundament al unei învăţări integrateș promovarea / aplicarea abordărilor inter-, trans- şi crosscurriculare în vederea dezvoltării competenţelor -cheie ale elevilor,dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin explorarea textului literar / nonliterar,conturarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural contemporan .

 

 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ

-          Ziua Culturii Naţionale -activitate la bibliotecăprof. Bouaru Laura si prof. Popa Annaîn Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi

-          Proiectul cultural Calendar literar– elevii clasei a X-a C, coordonator, prof. Popa Anna

-          Activitate privind obiceiurile şi tradiţiile din Bucovina- prof. Popa Anna- cl. a X-a C,

-          Atelier de Lectură şi Scriere- prezentarea creaţiilor literare în Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi Prof. Popa Anna

-          Participare laFestivalul de Colinde CTR,  prof. Rei Narcisa, prof. Coroliuc Alina ;

 

Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste

 • Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook

·         Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi;

 • Participarea la acţiuni cultural –artistice( întâlniri ştiinţifice coordonate de Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură –participarea cu elevii la Teatrul Şcolar: Luna noiembrie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocÎn vreme de război, Cerere în căsătorie (  activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);
 • Participare la ateliere de lucru/workshop-uri : Workshop: Teacher’s Continous Professional Development  in Relation to Informal/non-formal Education, Publication Ethics,  prof.  Camelia Galan
 • Mentalitatea și cultura indiană în opera lui Mircea Eliade, Mentalitatea și cultura europeană în opera lui Mircea Eliade, publicat în Anuarul Universității Petre Andrei din Iași – prof. Galan Camelia
 • Participarea la proiectul educational Unitate in diversitate- 8 Mai, Ziua Europei:

prof. Bouaru Laura, prof. Bandiul Ionela, prof. Coroliuc Alina, prof. Popa Anna;

●Participare la Concurs Național de Dezbateri Educative,Tinerii în viața comunității     coordonator prof. Perța Șofrona Mara (trainer și arbitru)

●     VIS VERBI – Clubul  de dezbateri al Colegiului Tehnic Rădăuți - prof. Perţa Mara

       ●      ECO-ȘCOALA – coordonator proiect prof. Perţa Mara

 • Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook  

( prof. Perta Mara si prof.Bandiul Ionela) si in revista scolii Lumina;

·         Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;

·         Amenajarea cabinetului de Limba şi Literatura Română ;   Popa Anna

 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel :Atelier de jurnalism, Saptamana Portilor Deschise, Student in Iasi/ Suceava, Atelier de teatru, Dezbateri, Cafeneaua literara : prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna, prof.  Bandiul Ionela, prof. Rei Narcisa, prof. Perta Mara, prof. Coroliuc Alina ;
 • Participarea la acţiuni cultural –artistice( întâlniri ştiinţifice coordonate de Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură –participarea cu elevii la Teatrul Şcolar : luna aprilie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocO scrisoare pierduta, Cerere în căsătorie (  activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);

 

 •  Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română:
  • Prof. Popa Anna-elevii: Cîrstean Alexandra- Elena, Cîrdei Marta - cl. a IX-a A,

cl. a IX-a E, 

  • Prof. Perţa Sofrona - elevaBrăilean Andreea, Magdici Nicoleta- Alina, Dan Beatrice, Cîrdei Dana  Andreea - cl. aXI-a E
  • Prof. Rei Narcisa- Cîrdei Tabita, XII F, faza judeţeană
  • Prof. Coroliuc Alina - Litvinchevici Maria- Teodora,Magdici Lavinia- cl. a X-a F
  • Prpf. Galan Camelia - Moloci Lăcrămioara- Cristina, Schipor Sebastian- Andrei- cl. a XI-a D
  • Prof. Moisuc Mihaela - Rezuş Ioan Rebeca, Mafteian Alexandra, Jacotă Ancuţa- cl. a X-a E

Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, faza judeţeană, 29 ianuarie 2017, la Colegiul Naţional Petru Rareṣ Suceava (profesori însoţitori: Bouaru Laura, Popa Anna, Moisuc Mihaela; profesor evaluator- Coroliuc Alina)

  • Prof. Bouaru Laura –Magdici Daniela, 10 D
  • Prof. Popa Anna-eleva Patraṣ Anamaria, 9 A
  • Prof. Perţa Sofrona - elevaDan Ioana Beatrice, 11 E
  • Prof. Rei Narcisa- Cîrdei Tabita, 12 F,
  • Prof. Coroliuc Alina - Litvinchevici Maria- Teodora, 10 F
  • Prpf. Galan Camelia –Strugariu Andreea, 11 D
  • Prof. Moisuc Mihaela - Rezuş Ioan Rebeca, 10 E
  •  

ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

PUNCTE TARI:

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

 - metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

 - performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;

 - realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

PUNCTE SLABE: În urma analizei activităţii comisiei metodice Limbă şi literatură română s-au constatat următoarele:

- neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului.

- nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului.

- absenteismul repetat al unor elevi.

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.

- lipsa lecturii suplimentare.

- scăderea interesului pentru actul învatarii.

 

OPORTUNITĂŢI:

Prin desfăşurarea activităţilor didactice susţinute şi în conformitate cu programele de studiu, se urmăreşte obţinerea unor rezultate deosebite la simulările examenelor naţionale, la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor de profil şi la Bacalaureat. Rezultatele obţinute de elevii noştri confirmă activitatea didactică susţinută în cadrul orelor de limba şi literatura română sau de performanţă, ceea ce întăreşte prestigiul Colegiului Tehnic Rădăuţi drept un centrual învăţământului de calitate.

 

AMENINŢĂRI:

- degradarea bazei materiale a cabinetului de limba română, datorită insuficientei supravegheri a elevilor care intră la diverse activităţi;

- degradarea fondului de carte al cabinetului;

 - volumul exagerat de materiale informative, note justificative, activităţi birocratice constituie activităţi cronofage şi reduc din capacităţile necesare bunei pregătiri a lecţiilor;

 - disiparea atenţiei şi a eforturilor didactice într-o serie de proiecte extracurriculare, ceea ce poate ameninţa desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare de calitate, care constituie principalul obiectiv al actului educaţional.

Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

Responsabil comisie,prof. Popa Anna

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE LIMBA ROMANA

AN SCOLAR 2015 - 2016

 

RESPONSABIL: POPA ANNA

  NR.

  NUMELE SI PRENUMELE

  GRADUL DIDACTIC

2

  BÂNDIUL IONELA MIHAELA

GRADUL I
3

  BOUARU LAURA

GRADUL I
4

  CASOINIC CARMEN DANIELA

GRADUL II
5

  COROLIUC ALINA LOREDANA

GRADUL I
6

  MOLDOVAN LIA

 
8

  PERTA SOFRONA MARA

GRADUL I

9

  POPA ANNA

DEFINITIVAT

10

  REI NARCISA

GRADUL I

11

  MAGA NICOLETA DIANA

GRADUL II

12

  CIORNEI ALINA ELENA DEBUTANT
 
 
Revista CTR, Lumina, in varianta electronica (grafica: Nemtoc Ciprian, Curea Sorin, varianta online: Drehluta Laurentiu). Multumim elevilor de la optionalul de Jurnalistica /prof. Ionela Mihaela Bandiul Gafencu.
http://issuu.com/drehlutalauren…/docs/merged-20150604-210244
 

COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

an scolar 2014-2015

        Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Desfasurarea proiectului (etapa derulare) : POSDRU/153/1.1/S/136612, „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal” : formare + pregătire suplimentară, în fiecare sâmbătă (19 ianuarie - iunie) cu 6 grupe de elevi ai claselor terminale- prof. Popa Anna, prof. Rei Narcisa, prof. Perta Sofrona Mara, prof. Coroliuc Alina;
 • Pregătirea profesională a membrilor catedrei prin participarea la cursurile de formare şi perfecţionare:
 • Participare la Forumul Educational MAGISTER( 4.05.2015) prof. Bandiul Ionela, Perta Mara, Popa Anna
 • Conferinta Internationala Intelegerea copiilor si a tinerilor prin ilustratiile lor

( 19 aprilie 2015, USU/FSED)

 • Simpozion cu participare internationala Abandonul scolar in societatea contemporana, parteneriat cu Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Al. Rosca, Lugoj, prof. Bandiul Ionela,
 • Program de formare continua Predarea inovativa a limbii moderne in societatea cunoasterii , prof. Bandiul Ionela,
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu (  activitatea de Cerc pedagogic desfăşurata la Liceul Tehnologic  „Ion Nistor” Vicovu de Sus, pe data de 13 martie 2015 - Tema: Strategii de dezvoltare a competenţei culturale a elevilor, prin valorificarea lecturii operelor literare din literatura română şi/sau universală  

( întraga catedră).

 • Abilităţi multiple pentru o abordare inter/ multi/ disciplinară a lecţiilor ( ex. CDŞ-urile transdisciplinare: Limba română/ TIC -  Scrierea textelor (non)literare cu ajutorul TIC – prof.Bandiul Ionela, Mocrei Angelica)
 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ:
 • Participarea la proiectul educational Unitate in diversitate- 8 Mai, Ziua Europei:

 prof. Bouaru Laura, prof. Bandiul Ionela, prof. Coroliuc Alina, prof. Popa Anna, prof. Teleaga Ancuta;

 • Derularea proiectului de Leadership in randul elevilor, Ed. Lead, prof Popa Anna
 • Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Perţa Şofrona Mara (trainer şi arbitru)
 • Concurs National  Magia din scoala mea: locul II- Ursachi Ionel, coordonator prof. Bandiul Ionela ;
 • Participare la Concursul  de dezbateri academice - Bucovina Open, prof. Perţa Şofrona Mara, arbitru şi trainer.
 • Concurs National epistolar Homo Ludens/ CAEN, Roman; premiul III: Tiganas Stefan

( 9A), mentiune: Marici Mihai (9A), Giza David, Bujdei Daniel, coordonator prof. Bandiul Ionela ;

 • Concurs National Tehnofantezii- arta si tehnologii, Baia Mare, 15-16 mai 2015:

premiul III- Drehluta Laurentiu ( 9A), Hadji Alin (12 D)- mentiune, coordonator prof. Bandiul Ionela 

 • VIS VERBI – Clubul  de dezbateri al Colegiului Tehnic Rădăuţi - prof. Perţa Mara
 • Activitate la nivel judeţean De la A la V. Abilitati de viaţă, prof. Perţa Şofrona Mara
 • ECO-ŞCOALA – coordonator proiect prof. Perţa Mara
 • Festivalul international de Poezie Nichita Stanescu Dreptul la timp- elevii: Ursachi Ionel, Bodnar Otilia, coordonati de prof. Bandiul Ionela;
 • Festivalul de Teatru pentru Tineret, Suceava, locul I, sectiunea monolog- eleva Robu Diana (12D) , coordonator prof. Bandiul Ionela 
 • Concurs National Tinere condeie, premiul I- eleva Fadur Teodora (12 D), premiul al II-lea- eleva Afrasinei Corina (10 E), mentiuni - elevii : Avram Cosmin, Strugariu Camelia, coordonator prof. Bandiul Ionela 
 • Valorificarea activitatilor la Sesiunea Euroregionala de Comunicari Pasi spre un invatamant de calitate, Univ. Politehnica Timisoara
 • Publicarea materialelor la Concursul National Incursiuni in arta si cultura traditionala romaneasca, C.T. Traian Vuia Galati 

 

 • Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook  

( prof. Perta Mara si prof.Bandiul Ionela) si in revista scolii Lumina;

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei ;
 • Amenajarea cabinetului de Limba şi Literatura Română ;   Popa Anna 
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste- Popa Anna
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel : Atelier de jurnalism, Saptamana Portilor Deschise, Student in Iasi/ Suceava, Atelier de teatru, Dezbateri, Cafeneaua literara : prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna, prof.  Bandiul Ionela, prof. Rei Narcisa, prof. Perta Mara, prof. Coroliuc Alina ;
 • Participarea la acţiuni cultural –artistice ( întâlniri ştiinţifice coordonate de Institutul Bucovina , Societatea pentru Cultură şi Literatură în Bucovina; Casa de Cultură –participarea cu elevii la Teatrul Şcolar : luna aprilie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocO scrisoare pierduta, Cerere în căsătorie (  activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);

                Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

                                                                                                                    Responsabil comisie,

                                                                                                                       prof. Popa Anna           

 

 

Activităţi an şcolar 2014-2015

Prof. dr. Bândiul Ionela Mihaela

Septembrie 2014

 • implementarea etapei pilot a proiectului : POSDRU/153/1.1/S/136612 TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul  liceal”: formare si pregătire suplimentară, în fiecare sâmbătă (octombrie-ianuarie) cu 3 grupe de elevi ai claselor terminale;
 • 22 septembrie- Târgul manualelor şcolare;

Octombrie 2014

Noiembrie 2014

 • 11 noiembrie: coordonarea Balului Bobocilor cu tema „Flower –Power  Evolution” (afiş, scenariu, discurs etc.)
 • https://www.facebook.com/pages/Colegiul-Tehnic-Radauti/182946151772276?fref=ts

 

         

 

 • Amenajarea cabinetului de Limba şi Literatura Română (sala nr.4);  pavoazare cu bannere;
 • Parcugerea programului de formare continuăCOMUNICARE, EFICIENŢĂ, DEZVOLTARE”.
 • Contract de angajare ISJ SV: expert în educaţie;

Decembrie 2014

 • Scenetă dedicată  Zilei Naţionale (cl. a X-a E), în cadrul activităţii concurs.
 • Proiect „ Poartă o Ie de ziua RomânIEei” (ediţia a II-a), prezentare costume naţionale;
 • 5 decembrie - Ziua Internationala a Voluntariatului Proiect CTR: Dăruiește bucurie! (cl. A IX-a A, a IX-a D, a X-a E, a XII-a D)- donaţii grădiniţă;
 • Donaţii în cadrul proiectului „ Dar din dar se face RAI!
 • 19 decembrie- Festivalul de Colinde CTR

Ianuarie 2015

                    

                               
 
 
Activitati semestrul II
 
 • Exercitii de echilibru- Teodora Fădor (12D / Filologie) - Lansare de carte- sala 3D Casa Municipală de Cultură, 9 februarie 2015