Comisia metodica de limbi moderne

ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

Catedra de limba engleză

            La începutul anului școlar 2017-2018, catedra de limba engleză și-a propus următoarele obiective:

 • stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente
 • alcătuirea conţinutului testelor predicitive
 • urmărirea progresului școlar
 • asigurarea condiţiilor optime și a pregătirii pentu susţinerea examenului de bacalaureat
 • asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii probelor olimpiadelor școlare
 • stabilirea activităţilor extra-curriculare

            Fiecare din aceste obiective a presupus anumite conţinuturi și forme de realizare. Astfel, în primă etapă s-au susţinut examenele de corigenţă și diferenţe, în vederea cărora membrii comisiei au elaborat subiecte și bareme.

            În următoarea etapă s-au făcut încadrările, s-au ales manualele alternative existente în biblioteca școlii, astfel încât toţi elevii claselor IX-XII să beneficieze de manuale gratuite, s-au stabilit sarcinile în cadrul catedrei și s-a stabilit conţinutul testelor predictive pentru fiecare nivel de studiu și baremele aferente.Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbii engleze, membrii comisiei metodice au propus și discutat, în cadrul ședinţelor de catedră, diferite metode și materiale auxiliare, precum și sistemul de fișe împreună cu materialul audio-video folosit.

            O a treia etapă a constat în organizarea și desfășurarea testărilor predictive. În urma analizei acestora, s-au alcătuit programe de ratrapare pentru fiecare clasă, avându-se în vedere specificul acesteia.

            Toţi membrii comisiei metodice limba engleză încadraţi la clasele a XII-a și a XII-a și-au propus și realizat din timp pregătirea elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii și promovării cu succes a examenului mai sus menţionat, avându-se în vedere importanţa deosebită pe care acesta o are în contextul internaţional actual (a se vedea completarea unui CV Europass). Cele patru competenţe vizate, Audiţie, Citire, Producere de mesaj Scris și Vorbit au fost minuţios abordate, după un program special de pregătire pentru bacalaureat. În luna februarie s-a organizat şi desfăşurat exmenul de competenţe de comunicare într-o limbă de circulaţie intrenaţională. În urma acestui examen, o mare parte din elevi a obţinut calificativul B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

            De asemenea, s-au desfășurat ore de pregătire pentru olimpiadele școlare și concursurile de limbă engleză, faza pe școală, locală și judeţeană, pentru care s-au constituit grupe de lucru pentru elaborarea de subiecte și bareme. Membrii comisiei s-au înscris pentru a face parte și au fost selectaţi în grupul de lucru al ISJ Suceava pentru elaborarea de subiecte de nivel local. Un număr de 10 elevi din clasele a IX-a și a X-a au participat la olimpiada de limbă engleză faza pe școală în luna decembrie. Un număr de 5 elevi s-au calificat și au participat la faza locală a olimpiadei din luna ianuarie și un număr de 4 elevi coordonaţi de d-nele profesoare Chifan Loredana şi Scîntei Alina s-au calificat la faza judeţeană din luna martie cu note peste 9.

            În ambele semestre s-au realizat ore de asistenţă şi interasistenţă la ore, iar în luna noiembrie d-na prof. Loredana Chifan a susţinut inspecţia curentă IC2  în vederea obţinerii gradului didactic I.

            În urma participării la concursuri s-au obţinut următoarele premii:

*Concursul Naţional „Tehnologia Zilei Europene a Limbilor”, octombrie 2017

Premiul I secţiunea online, video: Bădeliţă Emanuela Luciana, Balan Andrei, Hojmaniuc Cosmin Ioan, Şorodoc Laura Alessandra, clasa a 12-a F

Premiul II secţiunea online- Premiul publicului Facebook: Bădeliţă Emanuela Luciana, Balan Andrei, Hojmaniuc Cosmin Ioan, Şorodoc Laura Alessandra, clasa a 12-a F

Premiul I secţiunea „Afiş”: Burciu Alexandra Cosmina, clasa a12-a F

*Expoziţia Naţională- Concurs „Sfintele Paşti 2018”, aprilie 2018

Premiul I- Dunga Rut Federica, clasa a 10-a, Hura Larisa Bianca, clasa a 10-a C, Halip Tamara Raluca, clasa a 10-a C, Puzdre Anda, clasa a 10-a C, Dumitrescu Ana-Maria, clasa a 10-a C

*Concursul Judeţean de limba engleză ”Behind the Words”, mai 2018

Premiul I- Dascălu Maria Daniela, clasa a 9-a B

Premiul II- Stoicu Matei, clasa a 9-a B, Bădeliţă Alexandru, clasa a 11-a A

Premiul III- Pascariu Valerian Dumitru, clasa a 10-a G

Menţiuni- Cîrmaci Claudiu, clasa a 11-a A, Huzdup Ionuţ, clasa a 11-a A, Coroamă Sergiu Giorgio, clasa a 11-a A -    Prof. îndrumător Creţu Crina

Premiul I - Boloca Paul, clasa a 10-a A

Premiul III – Grigorovici Rareș, clasa a 10-a A

Premiul III – Zmoșu Alexandra, clasa a 11-a F

Menţiuni – Doseciuc Andreea, Magdici Lavinia, clasa a 11-a F -  Prof. îndrumător Chifan Loredana

 

Premiul II - Nimigean Andrei, clasa a 10-a F - Prof. îndrumător Scîntei Alina

 

   Membrii catedrei au participat la activităţi şcolare şi extraşcolare:

*Concursul de eseuri în cadrul Zilei Europene a Limbilor, la nivelul liceului, octombrie 2017

*Cerc pedagogic la Colegiul Naţional ”Eudoxiu Hurmuzachi” însoţit de seminarul organizat de editura Fischer International și un târg de carte, noiembrie 2017

* Participarea la cercul pedagogic de la școala gimnazială ”G. Sbiera” Horodnic de Jos

*Coordonare acţiuni de voluntariat în cadrul Centrului social “Maria Ward” Rădăuţi- “Săptămâna fructelor şi legumelor donate”- program inclus în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, 22.11.2017

*Participare la activităţile din cadrul proiectului European “Mănâncă responsabil”, 22.11.2017

*Coordonare de acţiuni de voluntariat “Vise şi creioane colorate” în cadrul proiectului “Să nu uităm de cei mai trişti ca noi”, inclus în SNAC 2017-2018, 13.12.2017

*Participare la concursul internaţional “Mathematiques sans frontiers 2018” în calitate de evaluatori (simulare) şi responsabili echipă locală, ianuarie-februarie 2018

*Participare la concursul internaţional de traduceri Juvenes Translatores din 23 noiembrie 2017

Simpozion

*Participare la Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională cu lucrarea “Developing the Discourse Competence in English- The Greatest Challenge for Trainees of all Ages”, 6.04.2018

 Membrii catedrei s-au implicat în activităţi de formare şi perfecţionare:

•           Seminarul organizat de USV Suceava- “Teacher Development Day”, 4 noiembrie 2017

•           Programul de formare continuă “Management educaţional”, 20.10.2017-27.11.2017

•           Programul de formare continuă “Competenţe digitale cu resurse deschise TI&C, 29.09-18.11    2017

•           Seminarul Fischer International ”Teaching with Video in Close-up”, 29.11.2017

•           Seminarul British Council ”Revised YLE 2018”, 31.01.2018

•           Programul de formare continuă „Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei Dezbateri, Oratorie, şi Retorică”, 15.03-22.04.2018

•          Seminar ARL organizat de Asociaţia Română de Literaţie

 

Catedra de limba engleză a fost apreciată în cadrul evaluărilor efectuate de A.R.A.C.I.P. în luna mai 2018, datorită rezultatelor obţinute şi a documentaţiei riguros întocmite. În continuare toţi membrii catedrei de limba engleză sunt preocupaţi atât de perfecţionarea actului educativ, cât și de autoperfecţionare.

 

Catedra de limba franceză și limba germană

            Pentru anul școlar 2017-2018, catedra de limba franceză și limba germană și-a propus și realizat stabilirea unui cadru organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente, alcătuirea conţinutului testelor predicitive, urmărirea progresului școlar, asigurarea condiţiilor optime și a pregătirii pentu susţinerea examenului de bacalaureat, asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii probelor olimpiadelor școlare, precum și stabilirea activităţilor extra-curriculare.

            Aceste obiective au presupus existenţa anumitor conţinuturi și forme de realizare. Astfel, în primă etapă s-au susţinut examenele de corigenţă și diferenţe, în vederea cărora membrii comisiei au elaborat subiecte și bareme. În următoarea etapă s-au făcut încadrările, s-au stabilit sarcinile în cadrul catedrei și s-a discutat conţinutul testelor predictive pentru fiecare nivel de studiu și baremele aferente. Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbii franceze și limbii germane, membrii comisiei metodice au propus și discutat, în cadrul ședinţelor de catedră, diferite metode și materiale auxiliare, precum și sistemul de fișe împreună cu materialul audio-video folosit. A treia etapă a constat în organizarea și desfășurarea testărilor predictive. În urma analizei acestora, s-au alcătuit programe de ratrapare pentru fiecare clasă, avându-se în vedere specificul acesteia.

            Având în vedere modificarea organizării și desfășurării examenului de competenţe lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, care anul acesta a avut loc în luna februarie 2018, toţi membrii comisiei metodice încadraţi la clasele a XII-a, și-au propus și realizat din timp pregătirea elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii și promovării cu succes a examenului mai sus menţionat, avându-se în vedere importanţa deosebită pe care acesta o are în contextul internaţional actual (a se vedea completarea unui CV Europass). Cele patru competenţe vizate (înţelegerea unui text scris, înţelegerea unui mesaj oral, producerea de mesaje scrise și producerea de mesaje orale) au fost minuţios abordate.

            De asemenea, s-au desfășurat ore de pregătire pentru olimpiadele școlare și concursurile de limbă franceză, faza pe școală, locală și judeţeană, pentru care s-au constituit grupe de lucru pentru elaborarea de subiecte și bareme. Unii membri ai comisiei s-au înscris pentru a face parte și au fost selectaţi în grupul de lucru al ISJ Suceava pentru elaborarea de subiecte de nivel local, judeţean și naţional. Un număr de 10 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a au participat la olimpiada de limbă franceză faza pe școală în luna decembrie. Un număr de 3 elevi s-au calificat și au participat la faza locală a olimpiadei din luna ianuarie.

            În luna mai s-a organizat Concursul Judeţean de limba franceză „Le pouvoir des mots” la care au participat colegii și licee din judeţul Suceava. Elevii din școala noastră au obţinut următoarele premii:

- Premiul I: Puha Gessica – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina); Lungu Darius – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Buzic Lavinia Brenda – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina)

- Premiul al II-lea: Todiraș Nastasia – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Brăilean Andreea – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina)

- Premiul al III-lea: Ududec Sara-Maria – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina)

- Menţiune: Șotropa Delia – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina), Cîrstean Alexandra – cl. a X-a (prof. Scintei Alina), Ţigănaș Elena Theodora – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Buceac Elena – cl. a X-a (prof. Scîntei Alina), Strugariu Ligia – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Hura Larisa-Bianca – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Patraș Anamaria – cl. a X-a (prof. Scîntei Alina), Geană Andreea – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Popescu Alexandra – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana).

            La concursul „Student pentru o zi” s-au obţinut următoarele rezultate:

- Premiul al II-lea: Lungu Darius, Todiraș Nastasia, Lupu Maria, Confederat Angelica – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana);

- Menţiune: Brăilean Andreea – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina).

            La Expoziţia Naţională-Concurs „Sfintele Paști 2018” s-au obţinut următoarele rezultate:

- Premiul I: Dunga Rut Federica, Sfirschi Daniela Gabriela, Halip Tamara Raluca, Dumitrescu Ana-Maria, Maruţiac Ioana-Mihaela – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana).

            Elevele Buzic Brenda și Brăilean Andreea din cl. a XII-a E au obţinut certificatul internaţional DELF nivel B1, prof. coordonator Scîntei Alina.

            La Concursul Judeţean „Nous parlons français” s-au obţinut următoarele premii:

- Premiul I: Moloci Lăcrimioara Cristina – cl. a XII-a (prof. Scintei Alina).

            Profesori din cadrul catedrei de limba franceză și limba germană au participat la cursuri de formare după cum urmează: Metode și strategii inovative de predare a disciplinei « Dezbateri, oratorie, retorică » - prof. Chelba Loredana, Scîntei Alina, Moisuc Mihaela-Gabi ; Competenţe digitale cu resurse deschise TI&C – prof. Chelba Loredana, Scîntei Alina ; Management educaţional – prof. Scintei Alina. De asemeanea au participat la Sesiunea Internaţională de conferinţe pe teme de didactica limbii franceze „Partager pour s’enrichir » de la Iași prof. Chelba Loredana, la manifestarea « Printemps de l’innovation du français » la Suceava – prof. Scintei Alina și la Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională de la Vaslui cu lucrarea cu ISSN « Québec (Projet d’activité didactique) » prof. Chelba Loredana.

            Alte activităţi școlare și extra-școlare s-au desfășurat după cum urmează:

 • Concursul Naţional ”Tehnologia zilei europene a limbilor”;
 • Concursul de eseuri în cadrul Zilei Europene a Limbilor, la nivelul liceului, în luna octombrie;
 • Cercurile pedagogice ale profesorilor de limba franceză zona Rădăuţi-Siret;
 • Proiectul de voluntariat SNAC ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi”;
 • Concursul de traduceri ”Juvenes Translatores” în luna noiembrie;
 • Serbarea de Crăciun;
 • Inspecţia curentă IC1 susţinută de d-na prof. Pirckmayer Magdalina în vederea obţinerii gradului definitiv în învăţământ;
 • Concursul internaţional “Mathématiques sans frontiers 2018” în calitate de evaluatori (simulare) şi responsabili echipă locală;
 • Săptămâna globală pentru educaţie;
 • Programul mondial LEAF.

Catedra de limba franceză și limba germană a fost apreciată în cadrul evaluărilor efectuate atât de inspectorul zonal de la ISJ Suceava cât și de comisia A.R.A.C.I.P. în luna mai 2018, datorită rezultatelor obţinute şi a documentaţiei riguros întocmite. Membrii catedrei de limba franceză și limba germană sunt preocupaţi în permanenţă de perfecţionare, de autoperfecţionare și de îmbunătăţirea actului educativ.

             

                                                                                                               Responsabil comisie,

                                                                                                            Prof. Loredana Chelba

 

Rezultate Concurs județean Le pouvoir des mots

19 mai 2018

Ediția I

Clasa a IX-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Puha Gessica

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

95p – Premiul I

2.

Ostepoc Alex

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

89p – Premiul II

3.

Ștubianu Gianina-Cosmina

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

89p – Premiul II

4.

Ududec Sara-Maria

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

85p–Premiul III

5.

Șotropa Delia

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

82p - Mențiune

6.

Ștubianu Georgiana-Larisa

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

79p

7.

Mafteian Ionela

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Moisuc Mihaela-Gabi

78p

8.

Rezuș Oana-Mihaela

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

77p

 

Clasa a X-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Chiseliciuc Denisa

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

97p – Premiul I

2.

Strugar Cătălina

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

90p – Premiul II

3.

Vlasie Alexandra

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

85p–Premiul III

4.

Cîrstean Alexandra

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

82,5p-Mențiune

5.

Țigănaș Elena-Theodora

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

82,5p-Mențiune

6.

Buceac Elena

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

81p-Mențiune

7.

Strugariu Ligia

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

81p-Mențiune

8.

Hura Larisa-Bianca

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80,5p-Mențiune

9.

Patraș Anamaria

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

80p-Mențiune

10.

Zamosteanu Lavinia

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

79p

11.

Cozaciuc Denisa-Lorena

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

78p

12.

Cotleț Amalia-Theodora

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

74,5p

13.

Mocanu Andrada

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

74,5p

14.

Rotari Florentina

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

70p

 

Clasa a XI-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Lungu Darius

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

99p – Premiul I

2.

Todiraș Nastasia

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

90p – Premiul II

3.

Pintilie Delia-Ștefania

XI

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

85p–Premiul III

4.

Geană Andreea

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80p-Mențiune

5.

Popescu Alexandra

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80p-Mențiune

6.

Confederat Iuliana-Angelica

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

75p

 

Clasa a XII-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Buzic Lavinia-Brenda

XII

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

93p – Premiul I

2.

Brăilean Andreea

XII

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

92p – Premiul II

 

Coordonator concurs,

prof. Loredana Chelba

 

 

 

 

 

 

Comisia metodica de limbi moderne

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

Limba franceza

Scîntei  Alina

gr.I

 

Limba franceza+limba romana

Moisuc Mihaela-Gabi

gr.I

Limba franceza

Chelba Loredana

 gr.I

Limba engleza

Creţu Crina Georgeta

gr.I

Limba engleza

Chifan Loredana

gr.II.

Limba engleza franceza

Calance Adina Larisa

gr.II

Limba engleza

Tugui Vasile-Trifon

engleza gr.II.

Limba engleza

Minciu Anda Pompilia

gr.II

Limba engleza

Cojocar Bogdan Ilie

6def.

 

             La începutul anului şcolar 2016-2017 catedra de limbi străine şi-a propus următoarele obiective:

 • stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente;
 • alcătuirea conţinutului evaluării predictive;
 • urmărirea progresului şcolar;
 • abilitatea curriculară;
 • asigurarea condiţiilor optime şi a pregătirii necesare pentru susţinerea examenului de bacalaureat;
 • asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii cu succes a probelor la olimpiadele şcolare;
 • stabilirea activităţilor extra-curriculare

Fiecare dintre aceste obiective au presupus anumite conţinuturi şi forme de realizare. Astfel,pentru buna desfăşurare a orelor de limbi străine s-au făcut încadrările, s-au constituit grupele de elevi, s-au atribuit   sarcinile în cadrul catedrei şi s-a stabilit conţinutul testelor inițiale.S-au realizat teste și bareme pentru fiecare nivel de studiu.În urma analizei testelor inițiale s-au alcătuit planificarile şi programul de retrapare. Acest program a trebuit să cuprindă nenumărate structuri de limbă pe care elevii nu le-au asimilat în clasele anterioare.

 Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbilor străine s-au propus şi discutat în cadrul şedinţelor de catedră  metode şi mijloace eficiente pentru optimizarea acivităţilor instructive-educative.

            Încă de la începutul anului şcolar, membrii catedrei de limbi străine şi-au propus şi realizat ore de pregătire cu elevii claselor a 12-a  în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de receptare şi producere a mesajului într-o limbă străină. De asemenea, s-au realizat ore de pregătire pentru olimpiadele de limba engleză, franceză și germană, faza locală.

            S-au întocmit subiecte și bareme pentru examenele de diferență de către profesorii de limbi străine, aceştia  evaluând elevii care au susținut  examenele mentionate.

În primul semestru s-au întreprins o serie de acţiuni:

-în luna septembrie au avut loc activități și lecții tematice cu ocazia Zilei europene a limbilor;

- profesorii de limba engleză au realizat activităţi specifice pentru promovarea obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în agenda ONU-“World’s Largest Lesson”;

- in luna octombrie profesorii de limba franceza (Chelba Loredana, Scintei Alina) şi de limba engleza (Cretu Crina) au promovat examenul pentru ocuparea functiei de metodist al ISJ Suceava;

- profesorii metodişti au participat la cursul de perfecţionare „ Corpul de metodişti-Partener activ în formarea continuă” în lunile noiembrie şi decembrie;

-profesorii de limba engleză au participat in luna decembrie la seminarul organizat de Fischer International- “Going Digital”

-profesorii de limba engleză şi franceză au organizat etapa pe şcoală a olimpiadelor de limba franceză şi engleză;

 

- profesorii de limba franceză au organizat etapa locală a Olimpiadei de limba franceză;

 

-atât profesorii de limba engleza cat si cei de limba franceza au fost selectati pentru a face parte din grupul de lucru al ISJ Suceava, în vederea elaborării subiectelor de olimpiadă, atat pentru etapa locală cât şi pentru cea judeţeană; astfel, profesorii au trimis propuneri de subiecte pentru ambele etape ale olimpiadelor de limba franceză şi engleză;

 

-membrii catedrei de limbi moderne s-au implicat in organizarea serbarii de Crăciun, realizând un program de colinde in limbile franceză, germană şi engleză, coordonat de prof. Minciu Anda;

-elevii Colegiului Tehnic au participat la olimpiadele de limba engleză si franceză, etapa pe şcoală şi locală; la etapa judeţeană s-au calificat atât elevii participanţi la Olimpiada de limba franceză cât şi cei la limba engleză;

Atât profesorii de limba engleză cât și cei de franceză și germană au participat la cercurile pedagogice, care au avut loc în lunile noiembrie  si decembrie.

În al doilea semestru profesorii de limba franceză au realizat activităţi cu tema “Unitate in diversitate”, “Francofonia pe glob” în Săptamâna Francofoniei. Doamna profesoară Chelba Loredana a obţinut premii şi menţiuni la concursul naţional “Le petit renard" cu elevii  Lungu Darius (11C)-premiul I si Boca Anamaria  (11C)-menţiune - secţiunea Bandă desenată francofonă, precum şi alte 4 menţiuni la secţiunea Eseuri tot cu elevii din 11C.

Atât profesorii de limba franceză ( Scîntei Alina, Chelba Loredana ) cât şi cei de limba engleză ( Cretu Crina) au fost membrii evaluatori la etapa judeţeană a olimpiadelor de limba franceză/engleză. Doamna profesoară Chelba Loredana a făcut parte din comisia de evaluare  la faza naţională a olimpiadei de limba franceză desfăşurată la Gura Humorului. Profesorii de limba franceză si cei de engleză au desfăşurat activităţi de voluntariat pentru buna organizare a fazei naţionale a olimpiadei de limba franceză.

Profesorii de limba engleză (Chifan Loredana, Cretu Crina, Scîntei Alina) au coordonat  un număr de elevi pentru concursul judeţean “Behind the Words “, cu care au obţinut premii şi menţiuni: Chifan Loredana- premiul I- Grigorovici Rareş IXA, Boloca Paul Ciprian IXA , Giza David Noel , premiul II- Buzduga Cristian;

 Creţu Crina- premiul II-Trandaf Andrei-XII C, menţiuni- Coroamă Sergiu-X A, Bodnărescu Gabriel-IX B.

 

Membrii catedrei de limbi moderne s-au implicat în proiectul educaţional în parteneriat cu Asociaţia Culturală şi Ştiinţifică “Mathematiques sans frontieres” în cadrul concursului internaţional cu acelaşi nume.

 

Profesorii de limbi moderne au participat şi în al doilea semestru la activităţile metodice din cadrul cercurilor pedagogice şi la seminarii de perfecţionare organizate de British Council “Preparing Students for IELTS”, dobândind competenţe pe care le utilizează în activităţile instructiv-educative.

 

La clasele terminale, orele au fost organizate cu scopul de a dezvolta competenţele de comunicare, abilităţile de inţelegere a unui text audiat, citit şi de producere de texte funcţionale, în conformitate cu programa examenului de bacalaureat. Astfel, elevii noştri au avut rezultate bune la limbile straine, mulţi fiind incadraţi la nivelul B2 din cadrul European de referinţă a limbilor străine.

Preocuparea membrilor catedrei de limbi moderne pentru activităţi extra-curriculare s-a concretizat în al doilea semestru prin organizarea unor excursii tematice/de studiu la Gura Humorului şi Suceava, desfăşurarea unor activităţi în cadrul programului “Eco-şcoala”  şi participarea la programe educaţionale în parteneriat cu ISU Rădăuţi.

Ca realizări şi rezultate ale catedrei putem spune că anul trecut toţi membri catedrei au obţinut calificativul foarte bine, implicându-se activ în toate activităţile propuse. Sunt preocupaţi  atât de perfecţionarea, de îmbunătăţirea actului educativ, cât şi de autoperfecţionare, pregătindu-se pentru susţinerea diferitelor grade didactice.

 

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE LIMBI MODERNE

AN SCOLAR 2015 - 2016

 

RESPONSABIL: CREŢU CRINA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

DISCIPLINA

GRADUL DIDACTIC

1

BIRSAN MIHAELA NARCISA

LIMBA GERMANĂ

DEFINITIVAT

2

CALANCE ADINA LARISA

LB. ENGLEZĂ – LB. FRANCEZĂ

GRADUL II

3

CHELBA LOREDANA

LIMBA FRANCEZĂ

GRADUL I

4

CHIFAN LOREDANA

LIMBA ENGLEZĂ

GRADUL II

5

COJOCAR BOGDAN ILIE

LIMBA ENGLEZĂ

DEFINITIVAT

6

CRETU CRINA GEORGETA

LIMBA ENGLEZĂ

GRADUL I

7

MINCIU ANDA POMPILIA

LIMBA ENGLEZĂ

GRADUL II

8

MOISIUC MIHAELA GABI

LIMBA FRANCEZĂ

GRADUL I

9

SCINTEI ALINA

LB. ENGLEZĂ – LB. FRANCEZĂ

GRADUL I

10

TUGUI VASILE

LIMBA ENGLEZĂ

GRADUL II

11 CIORNEI ALINA ELENA LIMBA GERMANA

DEBUTANT

 
 

COMISIA METODICĂ LIMBI MODERNE

 

Ca in fiecare an catedra de limbi straine si-a propus ca obiective:

 

 • stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii unei activitati eficiente;
 • alcatuirea continutului evaluarii predictive;
 • urmarirea progresului scolar;
 • abilitatea curriculara;
 • asigurarea conditiilor optime si a pregatirii necesare pentru sustinerea, cu success, a examenului de bacalaureat, de catre elevii liceului;
 • stabilirea proiectelor si activitatilor extrascolare;
 • elaborarea unor programe eficiente si attractive pentru cursuri optionale;

 

          Fiecare dintre aceste obiective au presupus anumite continuturi si forme de realizare. Astfel, pentru buna desfasurare a orelor de limbi s-au facut incadrarile, s-au constituit grupele de elevi, s-a optat pentru manuale si s-au achizitionat aceste manuale la clasele a XI-a si a XII-a, s-au dat sarcini in cadrul catedrei si s-a stabilit continutul testelor predictive. In urma analizei testelor s-au alcatuit planificarile si programul de retrapare. Acest program a trebuit sa cuprinda nenumarate structuri de limba pe care elevii nu le-au asimilat in clasele anterioare iar acest lucru a ingreunat insusirea materiei si asa foarte densa, propusa de manualele de liceu.

            Pentru a asigura progresul elevilor in invatarea limbilor s-au propus si discutat diferite metode si auxiliare precum: sistemul de fise, imaginea, materialul audio, caietele de exercitii oferite de edituri alaturi de manuale.

           In cadrul catedrei au avut loc discutii, lectii model, modele de proiecte si de teste de evaluare.

Încă de la începutul anului şcolar, membrii catedrei de limbi străine şi-au propus şi realizat ore de pregătire cu elevii claselor a 12-a, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de receptare şi producere a mesajului într-o limbă străină. De asemenea s-au realizat ore de pregătire pentru olimpiadele de limba engleză, franceză şi germană, faza locală si judeteana.

S-au întocmit subiecte şi bareme pentru examenele de diferenţă de către profesorii de limbi străine, acestia  evaluand elevii care au susţinut  examenele mai sus mentionate.

- în luna septembrie au avut loc activităţi şi lecţii tematice cu ocazia Zilei europene a limbilor;

- în luna noiembrie a fost initiat alt proiect Etwinning de catre prof. Chelba Loredana - “L’affiche qui vole”

            - elevii Colegiului Tehnic au participat la concursul national Cangurul lingvist la limbile germană şi franceză;

            - eleva Nichitean Ana Simona din clasa aXII-a D (prof. Chelba Loredana) a obtinut certificatul international Delf;

- eleva Rusti Ionela (prof. Cretu Crina) din clasa aXII-a C a obtinut certificatul Cambridge, nivel C1 (CAE),cu nota A.

- elevii au participat la concursul regional “Student pentru o zi”, atat la lb franceza cat si la lb engleza si s-a obtinut un premiu I la clasa aXI-a lb franceza si o mentiune la clasa aXII-a lb franceza, prof. Chelba Loredana;

- elevii au participat la concursul judetean “Behind the words” si au obtinut premii II, III si mentiuni, prof. indrumatori Cretu Crina si Scintei Alina;

- s-a obtinut un premiu II la concursul regional de limba franceza Francofite, prof.Chelba Loredana;

- elevii au participat la concursul national “Creativitate si inventica” unde au obtinut premiul III, prof. Chelba Loredana;

- elevii Colegiului Tehnic au participat la Olimpiada de limba engleză si franceza,  etapa locala si  etapa judeteană;

 

Profesorii de limba engleza si franceza au elaborat subiecte pentru olimpiada si au organizat faza pe scoala si cea locala, cinci elevi fiind promovati la faza judeteana la limba franceza si un elev la limba engleza.

Atât profesorii de limba engleză cât şi cei de franceză şi germană au participat la cercurile pedagogice, care au avut loc în lunile noiembrie, decembrie, aprilie si mai.

              Membrii catedrei de limbi străine sunt preocupaţi  atât de perfecţionarea, de îmbunătăţirea actului educativ, cât şi de autoperfecţionare, pregătindu-se pentru susţinerea diferitelor grade didactice, participând totodată la diferite cursuri de perfecţionare:

- programul de formare continuă Comunicare.Eficienţă.Dezvoltare

- participare la cursul Utilizarea Instrumentelor On-Line în Educaţie şi susţinerea examenului Google for Education;

- cursuri de formare în vederea pregătirii examenelor Cambridge şi Delf la limbile engleză şi franceză.

- conferinta international “Intelegerea copiilor si tinerilor prin ilustratiile lor”, organizata de APPAR si USV Suceava;

- workshop-ul international “How to best support your students for their UK application”, organizata de universitatea din Greenwich si asociatia Edmundo;

- participare la cursul de formare Lernen, Lesen, Erzaehlen - Umgang mit Texten in Deutsch, sustinut de Adrianna Hermann, referent al Centrului de formare continua a profesorilor de limba germana din Medias, prof. Birsan Mihaela;

- workshop-ul “Utilizarea metodelor digitalein predarea limbii engleze la clasa”, organizat de Okian-Pearson.

 

           Membrii catedrei de limbi moderne sunt preocupaţi  de implicarea elevilor in proiecte extra-curriculare şi socio-umanitare ale educaţiei şi astfel au demarat si participat diferite proiecte:

- expozitie de fotografie in cadrul proiectului “Eco-scoala” cu tema “Apa curata pentru o lume sanatoasa”;

- activitati in “Saptamana francofoniei;

- confectionare de ornamente de Craciun ecologice cu mesaje si urari de sarbatori in limba germane si engleza, activitate conexa cu Expozitia de brazi eco, desfasurata la cl. a XII-a D,prof. Birsan Mihaela si Minciu Anda;

- implicare in proiecte extrascolare: “Unitate in diversitate”, “Gateste si mananca sanatos”, “Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca”, “Intoarce-te la inocenta”, “Identitate si multiculturalitate in spatial romanesc”, Ce stim despre Germania? - care a avut drept scop pregatirea pentru reprezentarea Germaniei la Concursul organizat in cadrul scolii , cu ocazia Zilei Europei;

- implicare in Campania publica de informare si constientizare cu privire la discriminare “No hate speech”.         

 La clasele terminale, orele au fost organizate cu scopul de a dezvolta competentele de comunicare, abilitatile de intelegere a unui text audiat, citit si de producere de texte functionale, in conformitate cu programa examenului de bacalaureat.

             Ca realizari si rezultate ale catedrei putem spune ca anul trecut toti membrii catedrei au obtinut calificativul foarte bine, implicandu-se activ in toate activitatile propuse.

             In ceea ce priveste examenul de bacalaureat, elevii nostri au avut rezultate bune la limbile straine, multi fiind incadrati la nivelul B2 din cadrul European de referinta a limbilor straine.

Responsabil comisie,

Prof. Crina Cretu

 
 
 
                 
 
 
              
 
                                                        
 
 

LIMBA ENGLEZA VORBITA IN JURUL LUMII

Activitate în cadrul proiectului: ADOPTA UN STIL DE VIATA DURABIL

"PORTI DESCHISE SPRE CIVILIZATII"                                  

PROIECT DE  EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ,

ÎN CADRUL PROGRAMULUI  INTERNAŢIONAL ,,GLOBAL EDUCATION WEEK”

Coordonator activitate: Prof. Cretu Crina