Anul școlar 2018-2019

 

CATEDRA SERVICII

 

În anul şcolar 2018 – 2019, membrii Catedrei Servicii au desfăşurat o serie de activităţi care au demonstrat preocuparea permanentă, a acestora, în scopul ridicării nivelului la învăţătură a elevilor şi asigurarea calităţii educaţionale.

 

Catedra Servicii a fost constituită la începutul anului şcolar din următorii membri:

1.

Popescu Angela

Profesor titular

Gradul I

2.

Popescu Sorin-Constantin

Profesor titular

Gradul I

3.

Grijincu Marius-Costel

Profesor titular

Gradul I

4.

Prelipcean Elena-Loredana

Profesor titular

Gradul II

5.

Sasu Sandrino

Profesor titular

Gradul II

6.

Juravle Nistor-Ciprian

Suplinitor

Definitivat

 

S-a realizat o selecţie a materialelor alternative, în funcţie de capacitatea de percepţie a elevilor, s-au întocmit planificările calendaristice, în conformitate cu prevederile Regulamentelor şcolare în vigoare, s-au elaborat teste iniţiale, proiecte didactice, proiecte pe unităţi de învăţare.

Activitățile propuse au fost realizate în totalitate, urmărindu-se formarea continuă a personalului didactic pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației şi ridicarea nivelului de pregătire al elevilor.

Printre activităţile  catedrei, amintim:

 • Realizarea planificarilor calendaristice si anuale
 • portofoliile cadrelor didactice
 • completarea dosarului catedrei
 • organizarea Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-a desfăşurat în data de 20 noiembrie 2018, la Colegiul Tehnic Rădăuţi la care au participat toti membrii catedrei
 • Doamna profesor Prelipcean Elena Loredana a sustinut inspectia finala si a  prezentat lucrarea metodico- ştiințifica  pentru obținerea gradului didactic I in data de 26 martie 2019
 • Participare la Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-a desfăşurat în data de 7 mai 2019, la Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi.
 • consultarea programelor şcolare şi întocmirea planificărilor pe unităţi de învăţare
 • întocmirea de subiecte pentru examenele de diferenţe
 • întocmirea CDL-urilor pentru clasele a IX a , a X-a si a XI a, a XIIa
 • realizarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială: Prof.Popescu Sorin-Constantin, Prof. Popescu Angela, Prof.Prelipcean Elena-Loredana, Prof. Grijincu Marius
 • stabilirea manualelor şcolare folosite la clasă
 • parcurgerea ritmică a materiei
 • conceperea şi realizarea de teste şi fişe de lucru
 • şedinţe de catedră
 • stabilirea temelor de proiecte în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului decompetenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în activităţi economice”
 • pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare
 • întocmirea de subiecte şi bareme pentru Olimpiada Discipline Tehnologice, faza pe şcoală şi participarea la realizarea de subiecte şi bareme la faza pe județ, care s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava.
 • inregistrarea firmelor de exercitiu : FE Valden Turism SRL si FE CERAMIT SRL

Alte activităţi la care au participat membrii catedrei:

 • Participarea, alături de colegi şi de elevii şcolii, la “Balul Bobocilor” claselor a IX-a, ce a avut loc la Casa de Cultură Rădăuți,
 • Participarea la proiectul interjudetean Cetatean European
 • Participarea la activitati de voluntariat desfasurate de Centru Social de Zi Sfanta Vineri Suceava
 • Participarea la proiectul educational Leul Romanesc
 • Participarea la activităţi organizate de către instituţii de învăţământ superior în vederea perfecţionării.

Analiza SWOT

Puncte tari

 • climatul colaborarii profesor – elev pune in valuare creativitatea si flexibilitatea gandirii elevilor;
 • sunt utilizate metode variate, active de predare;
 • profesorii utilizeaza materiale diverse: fise de lucru, fise teste, prezentari PowerPoint, fise de laborator
 • profesorii poseda portofolii si solicita elevilor mape de lucru cu materiale elaborate de ei;
 • este aplicata evaluarea formativa bazata pe activitati diferentiate;
 • asigurarea cadrului propice desfasurarii lectiilor,
 • evaluarea se face cu ritmicitate optima;

 

Puncte slabe

 • abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;
 • motivarea slaba a cadrelor didactice;
 • lipsa unui cabinet dotat cu calculatoare pentru Firma de exercitiu

Oportunitati

 • diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul: lucru pe grupe, inperechi, activitati de proiect;
 • valorificarea mijlocelor si auxiliarele didactice;
 • intensificarea asistentelor si interasistentelor;

Amenintari

 • interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor acestora;
 • scadenta demografica nationala;
 • comportamentneadecvat al unor elevi: limbajvulgar, distrugerea bazei materiale, lipsa de respect pentru cei din jur.

Ca o concluzie a întregii activități a catedrei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiții, membrii catedrei preocupându-se pentru creşterea calității şi eficienței procesului de învățământ la modulele şi disciplinele de specialitate.

Responsabil catedră,

 Prof.Prelipcean Elena Loredana

Comisia metodică Tehnologii

 

MEMBRII CATEDREI TEHNICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

Nr.crt.

Nume prenume profesor

Grad didactic/titular/suplinitor

1

Bălan Silvestru Rădăuţi

Debutant/suplinitor

2

Băncescu Cornel/Leonte Gh.

Definitivat/titular//debutant/suplinitor

3

Botezat Dorel

Grad  didactic I/titular/diriginte 11I

4

Ciubotaru Lucian Mugurel

Debutant/suplinitor

5

Ciurila Marcel

Grad  didactic I/titular

6

Cotos Gheorghe

Grad  didactic I/titular/diriginte 10G

7

Cotos Carmen

Grad didactic II/titular

8

Fomin Michaela

Grad  didactic I/titular/doctor

9

Ignea Mihai

Definitivat/titular

10

Ignea Luminița

Definitivat/titular/sef catedra

11

Manole Victor

Grad  didactic I/titular

12

Martinescu Gheorghe

Grad  didactic I/titular

13

Mehedin Maria

Grad  didactic I/titular/diriginte 10H

14

Micloş Minerva

Definitivat/titular

15

Covali Tiberiu

Debutant/suplinitor

16

Leuciuc Oresia

Grad  didactic I/titular/diriginte 9Ap

17

Pante Loredana

Debutant/suplinitor/diriginte 9Cp

18

Petraru  Dorel

Debutant/suplinitor

19

Popa Daniel Constantin

Definitivat/suplinitor/diriginte 11Ap

20

Preutescu Gheorghe

Debutant/suplinitor/diriginte 11Bp

21

Ududec Oana

Grad  didactic I/titular

           

Cadrele didactice din Catedra Tehnologii au întocmit documentele de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-ul național şi local, furnizând activităţi diferențiate, care țin cont de nivelul diferit la care se află elevii. Parcurgerea conținuturilor se face în ordinea propusă prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferențiată ținând cont de particularitățile claselor de elevi şi de nivelul inițial de pregătire. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conținuturile şi resursele disponibile. S-au utilizat strategii tradiționale şi moderne de învățare, elevii fiind stimulați să formuleze răspunsuri argumentate științific şi să realizeze corelații cu aplicarea practică a noțiunilor învățate.

            Profesorii dirijează elevii în mod eficient, notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informații detaliate despre modul în care îşi pot îmbunătăţi activitatea. Planificările anuale şi semestriale sunt corect întocmite, definind obiectivele şi competenţele în concordanţă cu cele prevăzute în curriculum-ul național, adaptate în cea mai mare parte la particularitățile colectivelor de elevi școlarizate. Cadrele didactice aplică recomandările metodologice din programele școlare.

La modul general, este bine valorificată informația din manuale, acolo unde acestea există, oferindu-se o diversitate de modele de activităţi ce se pot organiza cu elevii, într-o formă accesibilă şi sistematizată, realizată selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situație în care elevii înțeleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de către majoritatea cadrelor didactice modele de activităţi de învățare oferite de auxiliarele curriculare.

Evaluarea continuă şi sumativă s-a realizat prin lucrări scrise, teste grilă, evaluări orale, referate şi portofolii, de către toți membrii comisiei, iar notarea elevilor s-a făcut ritmic.

Membrii catedrei tehnice au realizat o acţiune de reamenajare şi dotare a unui număr de 4 cabinete şcolare cu material didactic specific şi planşe. De asemenea s-au efectuat lucrări de modernizare a atelierului mecanic şi dotare a acestuia.

Cadrele didactice din Catedra Tehnologii au participat la consfătuiri şi la cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel şi domeniu de calificare.

S-au constituit echipe pentru pregătirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician mecatronist:                     prof.Fomin Michaela

                                                                                              prof. Mehedin Maria

prof. Ignea Mihai

prof. Botezat Dorel

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician desenator pentru construcții şi instalații

prof. Ududec Oana

prof.Cotos Gheorghe

                                                                                              prof. Ignea Mihai

S-au elaborat subiecte pentru desfășurarea Olimpiadei la aria curriculară Tehnologie, faza pe școală, în vederea participării la faza județeană.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a practicii săptămânale a elevilor de la şcoala profesională au fost întocmite parteneriate cu agenții economici pentru activitatea de instruire practică. Astfel, pentru cei 132 elevi din clasele a X-a şi a XI-a şcoală profesională s-au încheiat contracte cu un număr de 35 agenţi economici (13 în Rădăuţi şi 22 înafara oraşului).

Profesorii îndrumători au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4 pentru un număr de 76 de elevi. Elevii din clasele  a XII-a, profil tehnic şi cei din clasele a XI-a şcoala profesională au fost instruiţi cu privire la metodologia de desfăşurare a acestor examene. S-au pregătit sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi au realizat simulări ale acestor examene. Profesorii catedrei au participat la pregătirea examenelor finale de certificare prin elaborarea de subiecte şi asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a examinării. De asemenea, profesorii din catedră au participat şi ca membri evaluatori la examenele de certificare a competenţei profesionale la clasa a XII a liceu tehnologic şi la şcoala profesională.

În anul școlar 2018-2019, activitatea curriculara şi extra curriculară desfășurată la catedra tehnologii are ca obiectiv formarea continuă, ”învăţarea pe tot parcursul vieții”, comunicarea, toleranţa şi accesul la cunoaștere, la valorile culturale, științifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale profesorilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea profesională şi socială a tinerei generații. Astfel profesorii catedrei au urmat diverse cursuri de perfecţionare şi doi colegi s-au titularizat: Popa Daniel şi Ciubotaru Lucian, aceştia obţinând şi definitivarea în învăţământ.

În semestrul al II-lea, cercul pedagogic al profesorilor de construcţii s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Rădăuți,  organizatori fiind prof. Ududec Oana şi Cotos Gh.

S-au elaborat programele pentru C.D.L. la clasele a-12-a învăţământ liceal şi clasele a 11-a învăţământ profesional, pe domenii de calificare, astfel:

- domeniul mecanic prof.Fomin Michaela (mecatronică) şi Botezat Dorel (transporturi)

           - domeniul construcții, instalații şi lucrări publice prof.Ududec Oana

            - domeniul textile prof. Cotos Carmen

Rezultate obţinute la olimpiade şi alte concursuri specifice domeniului tehnic:

LOCUL II Olimpiada Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, faza naţională – CHIRA ALIN, clasa a 12-a H, prof. Ududec Oana, prof.Cotos Gh.

Premiul II "O meserie pentru fiecare" – BURCIU GABRIEL şi ILIUŢ REMUS, prof. Mehedin Maria, prof. Fomin Michaela

Diploma PROCOPIU Concursul de creativitate în fizică şi tehnologii "Ştefan Procopiu", etapa interjudeţeană Iaşi – LEONTI COSMIN şi TOFAN IOSIF, prof. Fomin Michaela

Diploma COANDĂ Concursul de creativitate în fizică şi tehnologii "Ştefan Procopiu", etapa interjudeţeană Iaşi – MIRĂUŢĂ ŞTEFAN şi BĂDELIŢĂ C-TIN, prof. Fomin Michaela

Premiul I Concursul interjudeţean "EDU-TEH creativitate şi inovare" Suceava – ARDELEAN ILIE, prof. Mehedin Maria

Premiul II Concursul interjudeţean "EDU-TEH creativitate şi inovare" Suceava – BURCIU GABRIEL, prof. Mehedin Maria

Premiul III Concursul interjudeţean "EDU-TEH creativitate şi inovare" Suceava – BOCA IOAN ZAMFIR, prof. Mehedin Maria

Premiul III Concursul interjudeţean "EDU-TEH creativitate şi inovare" Suceava – MINAILIUC ROBERT, prof. Mehedin Maria

 

Sef comisie metodica,

Ignea Luminita 

 

CERC PEDAGOGIC CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ: PROIECTUL CA LECȚIE DE ÎNVĂȚARE

 

TEMATICA

Nr.crt.

 

Forme de realizare

 

Metode de realizare

 

Răspunde

1.

Analiza curriculumului revizuit pentru clasa a-XII-a, liceu tehnologic, aprobat cu OMEN nr.3501/29.03.2018

Prezentarea curriculei  pentru clasa a XII-a.

Dezbatere, discuții.

Prof. Oana Ududec- Colegiul Tehnic Rădăuți

2.

Dezvoltarea parteneriatelor școală-operatori economici.

Bune practici  în implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului, completarea anexelor, conform OMECTS nr. 3539/14.03.2012

Prezentarea  materialelor necesare la asigurarea parteneriatelor dintre școală și operatorii economici.

 Discuții și dezbateri în legătură cu bunele practici utilizate în acest scop.

Prof. Delia Irimia-Colegiul Tehnic”Samuil Isopescu” Suceava

3.

Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2018-2019 a etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii” și a concursurilor profesionale.

Prezentarea  subiectelor de la Olimpiada Națională .

Discuții.

Prof. Gheorghe Cotos – Colegiul Tehnic Rădăuți

4.

Diverse

Discuții

Membrii  cercului

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedra  servicii

 

AN ŞCOLAR 2017 – 2018

 

În anul şcolar 2017 – 2018, membrii Catedrei Servicii au desfăşurat o serie de activităţi care au demonstrat preocuparea permanentă, a acestora, în scopul ridicării nivelului la învăţătură a elevilor şi asigurarea calităţii educaţionale.

 

Catedra Servicii a fost constituită la începutul anului şcolar din următorii membri:

 

1.

Popescu Angela

Profesor titular

Gradul I

2.

Popescu Sorin-Constantin

Profesor titular

Gradul I

3.

Prelipcean Elena-Loredana

Profesor titular

Gradul II

4.

Sasu Sandrino

Profesor titular

Gradul II

5.

Grijincu Marius-Costel

Profesor titular

Gradul II

6.

Juavle Ciprian

Profesor suplinitor

Definitivat

 

S-a realizat o selecţie a materialelor alternative, în funcţie de capacitatea de percepţie a elevilor, s-au întocmit planificările calendaristice, în conformitate cu prevederile Regulamentelor şcolare în vigoare, s-au elaborat teste iniţiale, proiecte didactice, proiecte pe unităţi de învăţare.

Activităţile propuse au fost realizate în totalitate, urmărindu-se formarea continuă a personalului didactic pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educaţiei şi ridicarea nivelului de pregătire al elevilor.

 

Printre activităţile  catedrei, amintim:

 • Realizarea planificarilor calendaristice si anuale
 • portofoliile cadrelor didactice
 • completarea dosarului catedrei
 • organizarea Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentaţie, Comerţ, Economic ce s-a desfăşurat în data de 5 decembrie 2017, la Colegiul Tehnic Rădăuţi la care au participat toti membrii catedrei
 • Participare la Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentaţie, Comerţ, Economic ce s-a desfăşurat în data de 5 iunie 2018, la Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi.
 • consultarea programelor şcolare şi întocmirea planificărilor pe unităţi de învăţare
 • întocmirea de subiecte pentru examenele de diferenţe
 • întocmirea CDL-urilor pentru clasele a IX a , a X-a si a IX a
 • realizarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială: Prof.Popescu Sorin-Constantin, Prof. Popescu Angela, Prof.Prelipcean Elena-Loredana, Prof. Grijincu Marius
 • stabilirea manualelor şcolare folosite la clasă
 • parcurgerea ritmică a materiei
 • conceperea şi realizarea de teste şi fişe de lucru
 • şedinţe de catedră
 • stabilirea temelor de proiecte în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului decompetenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în activităţi economice”
 • pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare
 • întocmirea de subiecte şi bareme pentru Olimpiada Discipline Tehnologice, faza pe şcoală şi participarea la realizarea de subiecte şi bareme la faza pe judeţ, care s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
 • inregistrarea firmelor de exercitiu :FE Valden Turism SRL si FE Design Decor SRL

Alte activităţi la care au participat membrii catedrei:

 • Participarea, alături de colegi şi de elevii şcolii, la “Balul Bobocilor” claselor a IX-a, ce a avut loc la Casa de Cultură Rădăuţi,
 • Participarea la proiectul interjudetean Cetatean European
 • Participarea la proiectul educational Leul Romanesc
 • Participarea la activităţi organizate de către instituţii de învăţământ superior în vederea perfecţionării.

 

Analiza SWOT

Puncte tari

 • climatul colaborarii profesor – elev pune in valuare creativitatea si flexibilitatea gandirii elevilor;
 • sunt utilizate metode variate, active de predare;
 • profesorii utilizeaza materiale diverse: fise de lucru, fise teste, prezentari PowerPoint, fise de laborator
 • profesorii poseda portofolii si solicita elevilor mape de lucru cu materialeelaborate de ei;
 • este aplicata evaluarea formativa bazata pe activitati diferentiate;
 • asigurarea cadrului propice desfasurarii lectiilor,
 • evaluarea se face cu ritmicitate optima;

Puncte slabe

 • abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;
 • motivarea slaba a cadrelor didactice;
 • lipsa unui cabinet dotat cu calculatoare pentru Firma de exercitiu
 • lipsa unui cabinet metodic catedra Servicii
 •  

Oportunitati

 • diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul: lucru pe grupe, inperechi, activitati de proiect;
 • valorificarea mijlocelor si auxiliarele didactice;
 • intensificarea asistentelor si interasistentelor;

Amenintari

 • interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor acestora;
 • scadenta demografica nationala;
 • comportament neadecvat al unor elevi: limbaj vulgar, distrugerea bazei materiale, lipsa de respect pentru cei din jur.

Ca o concluzie a întregii activităţi a catedrei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii catedrei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la modulele şi disciplinele de specialitate.

Responsabil catedră,

 Prof.Prelipcean Elena Loredana

 

 

Comisia metodică Tehnologii

 

MEMBRII CATEDREI TEHNICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

Nr.crt.

Nume prenume profesor

Grad didactic/titular/suplinitor

1

Bălan Silvestru Rădăuţi

Debutant/suplinitor

2

Băncescu Cornel

Definitivat/titular

3

Botezat Dorel

Grad  didactic I/titular/diriginte 10I

4

Ciubotaru Lucian Mugurel

Debutant/suplinitor

5

Ciurila Marcel

Grad  didactic I/titular

6

Cotos Gheorghe

Grad  didactic I/titular/diriginte 12J

7

Cotos Carmen

Grad didactic II/titular

8

Cojocar Ion

Grad  didactic I/titular/diriginte 11Ap

9

Fomin Michaela

Grad  didactic I/titular/doctor/dir.adj.

10

Ignea Mihai

Definitivat/titular

11

Ignea Luminiţa

Definitivat/titular/sef catedra

12

Manole Victor

Grad  didactic I/titular

13

Marcu Cristian

Grad  didactic I/titular/diriginte  12I

14

Mehedin Maria

Grad  didactic I/titular/diriginte 9H

15

Micloş Minerva

Definitivat/titular/diriginte 12M

16

Covali Tiberiu

Debutant/suplinitor

17

LeuciucOresia

Grad  didactic I/titular/diriginte 11Bp

18

Pante Loredana

Debutant/suplinitor/diriginte 11Cp

19

Petraru  Dorel

Debutant/suplinitor

20

Popa Daniel Constantin

Debutant/suplinitor/diriginte 9Bp

21

Preutescu Gheorghe

Debutant/suplinitor/diriginte 10Bp

22

Ududec Oana

Grad  didactic I/titular

           

           Cadrele didactice din Catedra Tehnologii, au întocmit documentele de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi local, furnizând activităţi diferenţiate, care ţin cont de nivelul diferit la care se află elevii. Parcurgerea conţinuturilor se face în ordinea propusă prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferenţiată ţinând cont de particularităţile claselor de elevi şi de nivelul iniţial de pregătire. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. S-au utilizat strategii tradiţionale şi moderne de învăţare, elevii fiind stimulaţi să formuleze răspunsuri argumentate știinţific şi să realizeze corelaţii cu aplicarea practică a noţiunilor învăţate.

            Profesorii dirijează elevii în mod eficient, notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informaţii detaliate despre modul în care îşi pot îmbunătăţi activitatea. Planificările anuale şi semestriale sunt corect întocmite, definind obiectivele şi competenţele în concordanţă cu cele prevăzute în curriculum-ul naţional, adaptate în cea mai mare parte la particularităţile colectivelor de elevi școlarizate. Cadrele didactice aplică recomandările metodologice din programele școlare.

La modul general, este bine valorificată informaţia din manuale, acolo unde acestea există, oferindu-se o diversitate de modele de activităţi ce se pot organiza cu elevii, într-o formă accesibilă şi sistematizată, realizată selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situaţie în care elevii înţeleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de către majoritatea cadrelor didactice modele de activităţi de învăţare oferite de auxiliarele curriculare.

Evaluarea continuă şi sumativă s-a realizat prin lucrări scrise, teste grilă, evaluări orale, referate şi portofolii, de către toţi membrii comisiei, iar notarea elevilor s-a făcut ritmic.

S-au elaborat programele pentru C.D.L.:

 1. clasele a-9-a şi a-10-a, pe domenii de calificare, astfel:
 • domeniul mecanic             prof. Leuciuc Oresia

                                                            prof. Mehedin Maria

                                                            prof. Ignea Luminiţa

- domeniul electric      prof. Marcu Cristian

- domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice prof.Cotos Gheorghe

2. clasele a 11-a liceu tehnologic şi şcoală profesională, astfel:

- liceu tehnologic         prof. Fomin Michaela

                                    prof. Botezat Dorel

                                    prof. Ududec Oana

                                    prof. Marcu Cristian

                                    prof. Cotos Carmen

 • şcoala profesională            prof. LeuciucOresia

prof. Ignea Luminiţa

prof. Mehedin Maria

Cadrele didactice din Catedra Tehnologii au participat la Consfătuiri şi la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel şi domeniu de calificare.

S-au constituit echipe pentru pregătirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician mecatronist:prof. Fomin Michaela

                                    prof. Mehedin Maria

prof. Ignea Mihai

prof. Botezat Dorel

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

prof. Cotos Gheorghe

                                    prof. Ignea Mihai

 

Clasa a XII-a, a XII-a,Tehnician în instalaţii electrice:       prof. Manole Victor

                        prof. Marcu Cristian

S-au elaborat subiecte pentru desfășurarea Olimpiadei la aria curriculară Tehnologie, faza pe școală, în vederea participării la faza judeţeană.

La Olimpiada la aria curriculară Tehnologie, faza judeţeană, se evidenţiază următoarele rezultate:

BALAN DUMITRU locul II

DASCĂLU CEZAR locul III

La faza naţională a Olimpiadei s-au obţinut următoarele rezultate:

POPESCU ARON locul I

CHIRA ALIN menţiune

Concurs STUDENT PENTRU O ZI: PĂDURARIU ADRIAN menţiune 

Membri ai Catedrei Tehnologii au pregătit elevi ai Colegiului Tehnic Rădăuţi din clasele a 9 a şi a 10 a pentru  participarea la concursul ” O MESERIE PENTRU FIECARE”.

La acest concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

HAUREŞ LUIGI şi OLARU ALEXANDRU premiul I

MINAILIUC ROBERT şi VÂNTU IONEL menţiune

            D-na Fomin Michaela a pregătit şi a participat cu elevii la un proiect iniţiat de COLEGIUL DE TRANSPORTURI IAŞI, obţinând următoarele rezultate:

 • CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREATIVITATE SI INVENTICA- PAȘI SPRE O CARIERĂ DE SUCCES- premiul II cu diploma ARHIMEDE – TCACI RUBEN
 • CONCURSUL DE CREATIVITATE „ŞTEFAN PROCOPIU” (PENTRU FIZICĂ ŞI TEHNOLOGIILE ÎNRUDITE), ETAPA JUDEŢEANĂ IAŞI 2018 – premiul II cu diploma PROCOPIU – LEONTI COSMIN

Au fost întocmite parteneriate cu agenţii economici pentru desfășurarea activităţii de instruire practică.

Profesorii îndrumători au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3 şi 4. Elevii din clasele  a XII-a, profil tehnic şi cei din clasele a XI-a şcoala profesională au fost instruiţi cu privire la metodologia de desfăşurare a acestor examene. S-au pregătit sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi au realizat simulări ale acestor examene. De asemenea, profesorii catedrei au participat la pregătirea examenelor finale de certificare prin elaborarea de subiecte şi asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a examinării.

Membrii comisiei au participat la simulările naţionale la clasele a XI- a şi a XII-a, precum şi ca asistenţi.

De asemenea, profesorii din catedră au participat şi ca membri evaluatori la examenele de certificare a competenţei profesionale la clasa a XII a liceu tehnologic şi la şcoala profesională.

În anul școlar 2017-2018, activitatea curriculara şi extra curriculară desfășurată la catedra tehnologii a avut ca obiectiv formarea continuă,”învăţarea  pe tot parcursul vieţii”, comunicarea, toleranţa şi accesul la cunoaștere, la valorile culturale, știinţifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale profesorilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea profesională şi socială a tinerei generaţii. Astfel profesorii catedrei au urmat diverse cursuri de perfecţionare.

 

ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI

- Derularea programelor de formare /dezvoltare profesională

- Existenţa unei echipe de formatori locali

- Accesul la internet

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administrative publice locale şi teritoriale

- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii

- Colaborarea cu CCD în calitate de furnizor de programe acreditate de formare continuă

- Relaţia de colaborare cu partenerii sociali

- Starea generală bună a clădirii şcolii şi atelierelor

- Existenţa cadrelor didactice calificate

- Colaborare între cadrele didactice

- Parteneriate cu alte şcoli, cu agenţii economici unde elevii efectuează instruirea practică

- Rezultate la concursuri şi olimpiade

 

 

PUNCTE SLABE

- Desfăşurarea procesului educativ în diverse locaţii (ceea ce duce şi la o mai dificilă comunicare între membrii catedrei şi între catedra tehnică şi celelalte catedre)

- Suprapunerea lucrărilor urgente

- Disfuncţionalităţi în procesul instructiv educativ, de exemplu lipsa  echipamentelor funcţionale  din unele săli de clasă

- Buget insuficient necesar modernizării şcolii în vederea dotării cabinetelor tehnice  în concordanţă cu denumirea  COLEGIU TEHNIC şi având în vedere ca obiect de activitate  pregătirea în diverse domenii, specializări şi calificări

- Lipsa manualelor de specialitate, în special pentru clasa a 11 a şi a 12 a, dar şi pentru clasele a 9 a şi a 10 a pentru toate specializările, ca urmare a reconsiderării curriculum-ului la aceste clase.

- Imposibilitatea motivării prin recompensare a activităţii cadrelor didactice care se implică în activităţi extracurriculare

- Timida utilizare a metodelor interactive

- Legislaţia sponsorizării nu acordă agenţilor economici suficientă libertate de a sprijini financiar şcoala

- Dotare minimă la unele cabinete şi laboratoare tehnice şi ateliere

- Lipsa acută a spaţiilor raportat la numărul de elevi

 

 

OPORTUNITĂŢI

- Existenţa unui număr important de elevi doritori ai unei pregătiri în domeniul tehnic

- Diversitatea de domenii de specializare şi calificări în domeniul tehnic, atractive pentru elevii din oraş şi din zonă

- Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice

- Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltare în carieră

- Valorificarea experienţei didactice a profesorilor metodiști

- Existenţa unei baze materiale unde se pot desfășura activităţi curriculare şi extracurriculare: săli de clasa: 21, sala de sport: 1, atelier mecanic: 1, atelier construcţii: 1, atelier electric: 1, atelier textile: 1

 

AMENINŢĂRI

- Tendinţa de migrare a personalului didactic spre alte domenii de activitate  mai  bine plătite (foarte puţine cadre didactice tinere în domeniul tehnic)

- Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educaţie (elevi, părinţi)

- Schimbarea continuă şi rapidă a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru disciplinele tehnice, precum şi lipsa parţială sau totală a manualelor şi auxiliarelor didactice

- Inerţia,rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional

- Alocarea insuficientă de fonduri pentru întregirea şi dezvoltarea bazei materiale conduce la o diminuare a calităţii actului instructiv-educativ

- Lipsa de spaţiu şi înrădăcinarea ideii că profilul tehnic îşi desfăşoară activitatea numai după amiază duce la scăderea drastică a numărului de elevi motivaţi să înveţe la acest profil. Astfel ajung să urmeze cariere tehnice elevi absolvenţi ai altor profile, cărora le lipseşte pregătirea de bază tehnică (se vor adapta mai greu cerinţelor, lipsurile se vor perpetua).

- Modul în care sunt priviţi elevii profilului tehnic duce la demobilizarea acestora şi scăderea mai drastică a motivaţiei învăţării (vom avea meseriaşi din ce în ce mai slabi).

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii se vor avea în vedere:

 • găsirea de noi parteneri agenţi economici;
 • dotarea prin efortul propriu a spaţiilor existente în școală
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utilizării metodelor moderne de predare – învăţare-evaluare în vederea dezvoltării la elevi atât a competenţelor tehnice cât şi a celor sociale
 • participarea mai activă a membrilor catedrei la activităţile desfăşurate în şcoală, astfel încât şi elevii profilului tehnic să fie percepuţi şi să facă parte mai activ din colectivul Colegiului Tehnic
 • pregătirea şi participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie şi alte concursuri școlare.

Sef comisie metodica,

Ignea Luminita 

 

 

 

 

 

 

Anul școlar 2016-2017

 

MEMBRII CATEDREI TEHNICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Nr.crt.

Nume prenume profesor

Grad didactic/titular/suplinitor

1

Băncescu Cornel

Definitivat/titular

2

Botezat Dorel

Grad  didactic I/titular/diriginte 9I

3

Covali Nicolae

Grad  didactic I/titular

4

Ciurila Marcel

Grad  didactic I/titular

5

Cotos Gheorghe

Grad  didactic I/titular//diriginte 12J

6

Cotos Carmen

Definitivat/titular/diriginte 12 I

7

Cojocar Ion

Grad  didactic I/titular/diriginte 10Bp

8

Fomin Michaela

Grad  didactic I/titular/doctor/dir.adj.

9

Ignea Mihai

Definitivat/titular

10

Ignea Luminița

Definitivat/titular/diriginte 12K

11

Manole Victor

Grad  didactic I/titular

12

Marcu Cristian

Grad  didactic I/titular/diriginte  10I

13

Mehedin Maria

Grad  didactic I/titular/sef catedra

14

Micloş Minerva

Definitivat/titular/diriginte 11M

15

Covali Tiberiu

Debutant/suplinitor

16

Preutescu Gheorghe

Debutant/suplinitor/diriginte 9 Bp

17

Ududec Oana

Grad  didactic I/titular

18

Bolocan Constantin

Grad didactic II/titular

19

Leuciuc Oresia

Grad  didactic I/titular/diriginte 10Bp

20

Pante Loredana

Debutant/suplinitor/diriginte 10Cp

21

Pietraru  Dorel

Debutant/suplinitor/diriginte 10Dp

22

Negru Nicolae

Debutant/suplinitor/diriginte 9Ap

23

Cazac Alin

Debutant/suplinitor

24

Negrea  Cristiana

Debutant/suplinitor

           

           Cadrele didactice  dinCatedra Tehnologii, au întocmit documentele de planificare la zi şi de bună calitate, în concordanţă cu curriculum-ul național şi local, furnizând activităţi diferențiate, care țin cont de nivelul diferit la care se află elevii. Parcurgerea conținuturilor se face în ordinea propusă prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferențiată ținând cont de particularitățile claselor de elevi şi de nivelul inițial de pregătire. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conținuturile şi resursele disponibile. S-au utilizat strategii tradiționale şi moderne de învățare, elevii fiind stimulați să formuleze răspunsuri argumentate științific şi să realizeze corelații cu aplicarea practică a noțiunilor învățate.

            Profesorii dirijează elevii în mod eficient, notează munca elevilor în mod regulat, furnizându-le informații detaliate despre modul în care îşi pot îmbunătăţi activitatea. Planificările anuale şi semestriale sunt corect întocmite, definind obiectivele şi competenţele în concordanţă cu cele prevăzute în curriculum-ul național, adaptate în cea mai mare parte la particularitățile colectivelor de elevi școlarizate. Cadrele didactice aplică recomandările metodologice din programele școlare.

           La modul general, este bine valorificată informația din manuale, acolo unde acestea există, oferindu-se o diversitate de modele de activităţi ce se pot organiza cu elevii, într-o formă accesibilă şi sistematizată, realizată selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situație în care elevii înțeleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de către majoritatea cadrelor didactice modele de activităţi de învățare oferite de auxiliarele curriculare.

Evaluarea continuă şi sumativă s-a realizat prin lucrări scrise, teste grilă, evaluări orale, referate şi portofolii, de către toți membrii comisiei, iar notarea elevilor s-a făcut ritmic.

S-au elaborat programele pentru C.D.L. clasele a-9-a şi a-10-a, pe domenii de calificare, astfel:

 • domeniul mecanic prof. Leuciuc Oresia

                                          prof. Mehedin Maria

                                          prof. Ignea Luminița

- domeniul electric prof. Marcu Cristian

- domeniul construcții, instalații şi lucrări publice prof. Cotos Gheorghe

            Cadrele didactice  dinCatedra Tehnologii  au participat la Consfătuiri şi la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

În semestrul I, Cercul pedagogic al profesorilor de mecanică s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Rădăuți,  fiind implicați toți membrii catedrei tehnice, astfel:

 • lecții demonstrative: prof. Fomin Michaela

                                  prof. Covali Tiberiu

                                  prof. Preutescu Gheorghe

 • referate: prof. Mehedin Maria

                         prof. Pante Loredana

                         prof. Leuciuc Oresia

S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel şi domeniu de calificare.

S-au constituit echipe pentru pregătirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician mecatronist:             prof. Fomin Michaela

             prof. Mehedin Maria

             prof. Ignea Mihai

             prof. Botezat Dorel

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician desenator pentru construcții şi instalații

                                                                                    prof. Cotos Gheorghe

                                                                                         prof. Ignea Mihai                                                                                                                                 

Clasa a XII-a, a XII-a, Tehnician în instalații electrice:      prof. Manole Victor

                      prof. Marcu Cristian

 

S-au elaborat subiecte pentru desfășurarea Olimpiadei la aria curriculară Tehnologie, faza pe școală, în vederea participării la faza județeană.

La Olimpiada la aria curriculară Tehnologie, faza judeţeană, se evidenţiază următoarele rezultate:

LOCUL I Popescu Aron din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

               Cucoş Victor din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

LOCUL II Balan Dumitru din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

                Cimpoi Ioan din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

La faza naţională a Olimpiadei s-au obţinut următoarele rezultate:

LOCUL IV Popescu Aron din clasa a 11-a J, prof. Cotos Gh.

LOCUL XI Cucoş Victor din clasa a 12-a J, prof. Cotos Gh. şi prof. Ignea Mihai

Membri ai Catedrei Tehnologii au pregătit elevi ai Colegiului Tehnic Rădăuți din clasele a 9 a şi a 10 a pentru  participarea la concursul ” O MESERIE PENTRU FIECARE”.

La acest concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

LOCUL I Olariu Gh. şi Haureş Luigi din clasa a 9-a H, prof. Cotos Gh.

LOCUL II Bodnar Erica şi Hrab Miriam din clasa a 9-a K, prof. Cotos Carmen şi Micloş Minerva

 

Au fost întocmite parteneriate cu agenții economici pentru desfășurarea activităţii de instruire practică.

Profesorii îndrumători au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3 şi 4. Elevii din clasele  a XII-a, profil tehnic şi cei din clasele a XI-a şcoala profesională au fost instruiţi cu privire la metodologia de desfăşurare a acestor examene. S-au pregătit sub îndrumarea profesorilor de specialitate şi au realizat simulări ale acestor examene. De asemenea, profesorii catedrei au participat la pregătirea examenelor finale de certificare prin elaborarea de subiecte şi asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a examinării.

Membrii comisiei au participat la simulările naționale la clasele a XI- a şi a XII- a, precum şi ca asistenți.

De asemenea, profesorii din catedră au participat şi ca membri evaluatori la examenele de certificare a competenţei profesionale la clasa a XII a liceu tehnologic şi la şcoala profesională.

În anul școlar 2016-2017, activitatea curriculara şi extra curriculară desfășurată la catedra tehnologii a avut ca obiectiv formarea continuă, ”învăţarea  pe tot parcursul vieții”, comunicarea, toleranţa şi accesul la cunoaștere, la valorile culturale, științifice, care să pună în valoare calităţile speciale ale profesorilor şi disponibilitatea acestora de a participa la formarea  profesională şi  socială a tinerei generații. Astfel profesorii catedrei au urmat diverse cursuri de perfecţionare şi doi colegi au obţinut grade didactice superioare: Cotos Gh. gradul I şi Cotos Carmen gradul II.

 

 

ANALIZA S.W.O.T.

PUNCTE TARI

- Derularea programelor de formare /dezvoltare profesională

- Existenţa unei echipe de formatori locali

- Accesul la internet

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituțiile administrative publice locale şi teritoriale

- Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiții

- Colaborarea cu CCD în calitate de furnizor de programe acreditate de formare continuă

- Relația de colaborare cu partenerii sociali

- Starea generală bună a clădirii şcolii şi atelierelor

- Existenţa cadrelor didactice calificate

- Colaborare între cadrele didactice

- Parteneriate cu alte şcoli, cu agenții economici unde elevii efectuează instruirea practică

- Rezultate la concursuri şi olimpiade

 

PUNCTE SLABE

- Desfăşurarea procesului educativ în diverse locaţii (ceea ce duce şi la o mai dificilă comunicare între membrii catedrei şi între catedra tehnică şi celelalte catedre)

- Suprapunerea lucrărilor urgente

- Disfuncționalități în procesul instructiv educativ, de exemplu lipsa  echipamentelor funcționale  din unele săli de clasă

- Buget insuficient necesar modernizării şcolii în vederea dotării cabinetelor tehnice  în concordanţă cu denumirea  COLEGIU TEHNIC şi având în vedere ca obiect de activitate  pregătirea în diverse  domenii, specializări şi calificări

- Lipsa manualelor de specialitate, în special pentru clasa a 11 a şi a 12 a, dar şi pentru clasele a 9 a şi a 10 a pentru toate  specializările, ca urmare a reconsiderării curriculum-ului la aceste clase.

- Imposibilitatea motivării prin recompensare a activităţii cadrelor didactice care se implică în activităţi extracurriculare

- Timida utilizare a metodelor interactive

- Legislația sponsorizării nu acordă agenților economici suficientă libertate de a  sprijini financiar şcoala

- Dotare minimă la unele cabinete şi laboratoare tehnice şi ateliere

- Lipsa acută a spaţiilor raportat la numărul de elevi

 

 

 

OPORTUNITĂŢI

- Existenţa unui număr important de elevi doritori ai unei pregătiri în domeniul tehnic

- Diversitatea de domenii de specializare şi calificări în domeniul tehnic, atractive pentru elevii din oraş şi din zonă

- Disponibilitatea instituțiilor de învățământ superior pentru formarea continuă a cadrelor didactice

- Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltare în carieră

- Valorificarea experienței didactice a profesorilor metodiști

- Existenţa unei baze materiale unde se pot desfășura activităţi curriculare şi extracurriculare: săli de clasa: 21, sala de sport: 1, atelier mecanic: 1, atelier construcții: 1, atelier electric: 1, atelier textile: 1

 

 

 

AMENINŢĂRI

- Tendința de migrare a personalului didactic spre alte domenii de activitate  mai  bine plătite (foarte puţine cadre didactice tinere în domeniul tehnic)

- Unele disfuncționalități în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de educație (elevi, părinți)

- Schimbarea continuă şi rapidă a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru disciplinele tehnice, precum şi lipsa parţială sau totală a manualelor şi auxiliarelor didactice

- Inerția, rutina susținută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului profesional

- Alocarea insuficientă de fonduri pentru întregirea şi dezvoltarea bazei materiale conduce la o diminuare a calităţii actului instructiv-educativ

- Lipsa de spaţiu şi înrădăcinarea ideii că profilul tehnic îşi desfăşoară activitatea numai după amiază duce la scăderea drastică a numărului de elevi motivaţi să înveţe la acest profil. Astfel ajung să urmeze cariere tehnice elevi absolvenţi ai altor profile, cărora le lipseşte pregătirea de bază tehnică (se vor adapta mai greu cerinţelor, lipsurile se vor perpetua).

- Modul în care sunt priviţi elevii profilului tehnic duce la demobilizarea acestora şi scăderea mai drastică a motivaţiei învăţării (vom avea meseriaşi din ce în ce mai slabi).

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii se vor avea în vedere:

 • găsirea de noi parteneri agenți economici;
 • dotarea prin efortul propriu a spaţiilor existente în școală
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utilizării metodelor moderne de predare – învăţare - evaluare în vederea dezvoltării la elevi atât a competenţelor tehnice cât şi a celor sociale
 • participarea mai activă a membrilor catedrei la activităţile desfăşurate în şcoală, astfel încât şi elevii profilului tehnic să fie percepuţi şi să facă parte mai activ din colectivul Colegiului Tehnic
 • pregătirea şi participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie şi alte concursuri școlare.

 

 

 

Catedra  servicii

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE - CATEDRA SERVICII

În anul şcolar 2016 – 2017, membrii Catedrei de Servicii au desfăşurat o serie de activităţi care au demonstrat preocuparea permanentă, a acestora, în scopul ridicării nivelului la învăţătură a elevilor şi asigurarea calităţii educaţionale.

Catedra Servicii a fost constituită la începutul anului şcolar din următorii membri:

1.

Popescu Angela

Profesor titular

Gradul I

2.

Popescu Sorin-Constantin

Profesor titular

Gradul I

3.

Prelipcean Elena-Loredana

Profesor titular

Gradul II

4.

Sasu Sandrino

Profesor titular

Gradul II

5.

Juravle Nistor-Ciprian

Suplinitor

Debutant

6.

Grijincu Marius-Costel

Profesor titular

Gradul II

 

S-a realizat o selecţie a materialelor alternative, în funcţie de capacitatea de percepţie a elevilor, s-au întocmit planificările calendaristice, în conformitate cu prevederile Regulamentelor şcolare în vigoare, s-au elaborat teste iniţiale, proiecte didactice, unităţi de învăţare.

Domnul profesor Grijincu Marius-Costel a susținut prezentarea lucrării metodico-ştiințifice pentru obținerea gradului didactic I cu tema „Managementul conflictului organizațional. Manifestari specifice in sistemul educational”.

Activitățile propuse au fost realizate în totalitate, urmărindu-se formarea continuă a personalului didactic pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației şi ridicarea nivelului de pregătire al elevilor.

Printre activităţile, anuale, ale catedrei, amintim:

 • portofoliile cadrelor didactice
 • completarea dosarului catedrei
 • participarea la activitățile metodice din cadrul Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-au desfăşurat în data de 8 noiembrie 2016, la Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi.
 • organizarea activităților metodice din cadrul Cercului pedagogic, domeniul - Turism şi alimentație, Comerț, Economic ce s-au desfăşurat în data de 16 mai 2017, la Colegiul Tehnic Rădăuţi.
 • consultarea programelor şcolare şi întocmirea planificărilor şi a unităţilor de învăţare
 • întocmirea de subiecte pentru examenele de diferenţe
 • întocmirea CDL-urilor pentru clasele a IX a şi a X-a
 • realizarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială: Prof. Popescu Sorin-Constantin, Prof. Popescu Angela, Prof. Prelipcean Elena-Loredana, Prof. Grijincu Marius şi Prof. Juravle Nistor-Ciprian.
 • stabilirea manualelor şcolare folosite la clasă
 • parcurgerea ritmică a materiei
 • conceperea şi realizarea de teste şi fişe de lucru
 • şedinţe de catedră
 • stabilirea temelor de proiecte în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale nivel 4, specializarea “Tehnician în activităţi economice”
 • pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare
 • întocmirea de subiecte şi bareme pentru Olimpiada Discipline Tehnologice, faza pe şcoală şi participarea la realizarea de subiecte şi bareme la faza pe județ, care s-a desfăşurat la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
 • asistenţă la examenul de Bacalaureat

Alte activităţi la care au participat membrii catedrei:

 • Participarea, alături de colegi şi de elevii şcolii, la “Balul Bobocilor” claselor a IX-a, ce a avut loc la Casa de Cultură Rădăuți.
 • Participarea la acţiuni cu caracter cultural-artistic, în cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun”: vizionări filme, vizite la muzee, excursii
 • Participarea la activităţi organizate de către instituţii de învăţământ superior în vederea perfecţionării.

Analiza SWOT

Puncte tari

 • climatul colaborarii profesor – elev pune in valuare creativitatea si flexibilitatea gandirii elevilor;
 • sunt utilizate metode variate, active de predare;
 • profesorii utilizeaza materiale diverse: fise de lucru, fise teste, prezentari Power Point, fise de laborator
 • profesorii poseda portofolii si solicita elevilor mape de lucru cu materiale elaborate de ei;
 • este aplicata evaluarea formativa bazata pe activitati diferentiate;
 • asigurarea cadrului propice desfasurarii lectiilor,
 • evaluarea se face cu ritmicitate optima;

Puncte slabe

 • abordarea prea teoretica a notiunilor in unele cazuri;
 • motivarea slaba a cadrelor didactice;
 • lipsa unui cabinet dotat cu calculatoare pentru Firma de exercitiu
 • lipsa unui cabinet metodic catedra Servicii

Oportunitati

 • diversificarea modalitatilor de lucru utilizand strategii de tipul: lucru pe grupe, in perechi, activitati de proiect;
 • valorificarea mijlocelor si auxiliarele didactice;
 • intensificarea asistentelor si interasistentelor;

Amenintari

 • interesul scazut fata de scoala al unor elevi cat si al parintilor acestora;
 • scadenta demografica nationala;
 • comportament neadecvat al unor elevi: limbaj vulgar, distrugerea bazei materiale, lipsa de respect pentru cei din jur.

Ca o concluzie a întregii activități a catedrei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiții, membrii catedrei preocupându-se pentru creşterea calității şi eficienței procesului de învățământ la modulele şi disciplinele de specialitate.

 

 

 

 

 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: DISCIPLINE TEHNICE

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU SORIN

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

BANCESCU CORNEL

DEFINITIVAT

2.

BOLOCAN MIHAI CONSTANTIN

GRADUL II

3.

BOTEZAT DOREL

GRADUL I

4.

CIURILA MARCEL

GRADUL I

5.

COJOCAR ION

GRADUL I

6.

COTOS CARMEN DOINITA

DEFINITIVAT

7.

COTOS GHEORGHE

GRADUL II

8.

COVALI NICOLAE

GRADUL I

9. COVALI TIBERIU

DEBUTANT

10.

FOMIN MIHAELA

GRADUL I

11.

IGNEA LUMINITA

DEFINITIVAT

12.

IGNEA MIHAI

DEFINITIVAT

13.

LEUCIUC ORESIA

GRADUL I

14.

LUTA GEORGETA

GRADUL I

15.

MANOLE VICTOR

GRADUL I

16.

MARCU CRISTIAN STEFAN

GRADUL I

17.

MEHEDIN MARIA

GRADUL I

18.

MICLOS MINERVA

DEFINITIVAT

19.

PANTE LOREDANA LUMINITA

DEBUTANT

20.

POPESCU SORIN

GRADUL I

21.

PREUTESCU GHEORGHE

DEBUTANT

21.

UDUDEC OANA

GRADUL I

22.

PETRARIU DOREL DEBUTANT

23.

GRIJINCU BRINDUSA DEBUTANT
 
 
 
 

COMPONENTA COMISIEI METODICE: SERVICII

AN ŞCOLAR 2015-2016

 

RESPONSABIL: POPESCU ANGELA

 

NR.

NUMELE SI PRENUMELE

GRADUL  DIDACTIC

1.

GRIJINCU MARIUS COSTEL

GRADUL II

2.

POPESCU ANGELA

GRADUL I

3.

POPESCU SORIN

GRADUL I

4.

PRELIPCEAN ELENA LOREDANA

GRADUL II

 
 

COMISIA METODICĂ DISCIPLINE TEHNICE

 

Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii, au intocmit documentele de planificare la zi si de buna calitate, in concordanta cu curriculum national si local furnizand activitati diferentiate, care tin cont de nivelul diferit la care se afla elevii. Parcurgerea continuturilor se face in ordinea propusa prin sugestiile metodologice, dar abordarea lor e diferentiata tinand cont de particularitatile claselor de elevi si de nivelul initial de pregatire. Strategiile de predare utilizate sunt alese in conformitate cu continuturile si resursele disponibile. S-au utilizat strategii traditionale si moderne de invatare , elevii fiind stimulati sa formuleze raspunsuri argumentate stiintific si sa realizeze corelatii cu aplicarea practica a notiunilor invatate.

            Profesorii dirijeaza elevii in mod eficient , noteaza munca elevilor in mod regulat, furnizandu-le informatii detaliate despre modul in care isi pot imbunatati activitatea. Planificarile anuale si semestriale sunt corect intocmite definind obiectivele si competentele in concordanta cu cele prevazute in curriculum national, adaptate in cea mai mare parte la particularitatile colectivelor de elevi scolarizate.  Cadrele didactice aplica recomandarile metodologice din programele scolare.

           Elevii au fost indrumati pentru a-si procura manuale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale:Prof. Mehedin Maria,Prof. Botezat Dorel,Prof. Popescu Angela,Prof. Grijincu Marius,Prof. Popescu Sorin

            La modul general este bine valorificata informatia din manuale acolo unde acestea exista oferindu-se o diversitate de modele de activitati ce se pot organiza cu elevii, intr-o forma accesibila si sistematizata realizata selectiv pentru diferite categorii de elevi. Sunt realizate conexiuni interdisciplinare, situatie in care elevii inteleg utilitatea studierii modulelor de specialitate. Sunt aplicate de catre majoritatea cadrelor didactice modele de activitati de invatare oferite de auxiliarele curriculare.

            S-au elaborat programele pentru C.D.L.,clasele a-9-a si a -10 -a,pe domenii de calificare.

Nr. Crt.

Denumire CDL

Clasa

Calificarea profesională

Domeniul

Autori

1.

Comertul Radautean – instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

2.

Tehnologii de prelucrare a pieselor simple din domeniul mecanic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

3.

Optimizarea procesului tehnologic din domeniul electrotehnic- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

4.

Prelucrarea materialelor de constructii- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

 

Constructii

Ududec O..

5.

Tehnici de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a-9-a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

6.

Integrarea la locul de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician mecatronist

Tehnician transporturi

Mecanica

Botezat D

Cojocar I

Mehedin M

Popescu S

7.

Integrarea in organizatii specifice domeniului-Aplicatii ale echipamentelor electrice - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in instalatii electrice

Electric

Marcu C

8.

Camera de baie-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Constructii

Ududec O.

9.

Tranzitia si relatiile de munca - instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in activitati economice

Economic

Grijincu M,

Prelipcean L

10.

Tehnologii de ornamentare a produselor textile-- instruire practica comasata

a -10- a

Tehnician in industria textila

Industrie textila si pielarie

Miclos M

 

 

           Cadrele didactice  din Catedra Tehnologii  au participat la Consfatuiri si la Cercurile pedagogice pe domenii organizate de ISJ.

           S-au elaborat ,,Teste predictive" pentru fiecare nivel si domeniu de calificare.

 S-au constituit echipe pentru pregatirea elevilor pentru Olimpiada de la aria curriculara Tehnologie.

 

Clasa a XI-a, a XII-a, Tehnician mecatronist:          Prof. Mehedin Maria

            Prof. Ignea Mihai

                                                                                    Prof. Botezat Dorel

 

Clasa a XI-a, , a XII-a, Tehnician desenator pentru constructii si instalatii:  

                                                                                    Prof. Ududec Oana

                                                                                    Prof. Cotos Gh.

                                                                                    Prof. Mehedin Maria

                                                                                                                           

Clasa a XII-a, , a XII-a, Tehnician in instalatii electrice:

                                                                                    Prof. Manole Victor

Prof. Marcu Cristian

 

Clasa a XI-a, a XII-a,Tehnician in activitati economice:  Prof. Popescu Angela

                                                                                           Prof. Grijincu Marius 

                                                                                           Prof. Popescu Sorin

                                                                                           Prof. Prelipcean Loredana

        S-au elaborat subiecte pentru desfasurarea Olimpiadei  la aria curriculara Tehnologie,faza pe scoala in vederea participarii la faza judeteana.

 

        Rezultatele la Olimpiada aria curriculara Tehnologie faza judeteana,Suceava 2015:

 

Tabel 1:Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei  -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a,       liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T.Rădăuţi

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof.Cotos Gh.

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui Gabriel

C.T.Rădăuţi

           

 

Tabel 2 :Lista elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică                             

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Cadre didactice care au pregătit elevii

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

 

Prof. Oana Ududec

Prof. Cotos Gh.

Prof. Mehedin Maria

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

           

 

 

 

 

 

Tabel 3 :Lista notelor    elevilor  calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei   -2015 la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a,liceu filiera tehnologică                         

 

Nr. crt

Profil

Specializare/

calificare   

Clasa

 

Numele şi prenumele elevului

Şcoala de provenientă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

 

 

Scrisă

Practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Hrab Beniamin

C.T. Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,70

 

9,50

II

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-aK

Dariciuc Ciprian

C.T.Rădăuţi

9,60

 

 

9,80

9,70

I

 

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XI-a  K

Hurjui

Gabriel

C.T.Rădăuţi

 

9,30

 

 

 

 

9,50

 

9,40

 

 

 

 

III

 

 

 

                           

           

 

Tabel 4 :Lista notelor    elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XII-a, liceu filiera tehnologică                               

           

Nr. crt

Profil

Specializare/calificare   

Clasa

 

Numele si prenumele elevului

Şcoala de provenienţă

Note obţinute la proba

Media finală

Locul

Scrisă

practică

1

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Coniac Ilie

C.T.Rădăuţi

 

 

9,50

 

 

9,80

 

 

 

9,65

 

 

I

2

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Buliga Vasile

C.T.Rădăuţi

9,10

9,50

9,30

III

3

Tehnic

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

a XII-aM

Creţu Viorel

C.T.Rădăuţi

9,30

9,70

9,50

II

           

La faza naţionanală elevul Dariciuc Ciprian din clasa aXI-ak a ocupat locul 12 din 30 de participanţi şi elevul Coniac Ilie din clasa XII-a M a ocupat locul 12 din 30 de participanţi.

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele elevului

Domeniul

Profesori indrumatori

Rezultat

1

IVASCU LOIS PARASCHIVA

Economic ,clasa a XIIa

Popescu Angela,

Grijincu Marius,

Popescu Sorin,

Prelipcean Loredana,

Menţiune

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 :Rezultatele  elevilor calificati pentru etapa judeteana  a olimpiadei -2015   la disciplinele din aria curriculara tehnologii clasa a XI-a, liceu filiera tehnologică – profil servicii                              

 

Concursul interjudeţean pe teme economice ”Dumitru Rusu”

Etapa judeţeană, 8 mai 2015

 

Rezultate

 

 

Secţiunea: COMUNICAERE PROFESIONALĂ

 

Clasa: a X-a

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

Tărâţă diana mărioara

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Albu maria sabina

X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 1.  

Vătăman LORENA ALEXANDRA

 X

Grijincu Marius – Costel

Popescu  Sorin

 

colegiul tehnic rădăuţi

mentiune

 

 

 

Secţiunea: Asigurări şi contracte economice

Clasa: a XI-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

PREPELIŢĂ M. MĂDĂLINA MIHAELA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

ONUŢ D. LARISA

XI-a

GRIJESCU MARIUS-COSTEL,

POPESCU SORIN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

    Clasa: a XI-a

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

AVRAM D. MARIANA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

HUSARIUC M. ADINA

XI-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Secţiunea: contabilitate

Clasa: a X-a

 

                                                                                                                                                  Comisie concurs,

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

CÂRDEI TABITA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 1.  

CIOBÂCĂ GEORGIANA-CRISTINA

X-A

PROF. GRIJINCU MARIUS COSTEL,

PROF. POPESCU ANGELA

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

mentiune

 

 

Olimpiada pe teme de Sanatate si securitate in munca, ,,Stiu si aplic” , faza judeteana:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesorul/profesorii care l-au pregătit

SCOALA DE PROVIENENŢĂ

Rezultatul final

 1.  

URSULEAN ANDREEA

IVASCU LOIS PARASCHIVA

 

XI

MEHEDIN MARIA

JURAVLE CIPRIAN

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI

III

 

 

Participare la faza nationala.

 

Au fost intocmite parteneriate cu agentii economici pentru desfasurarea activitatii de instruire practica.

 

 

Nr. Crt.

Denumirea operatorilor economici/instituţiilor publice

1.

S.C. Labirint S.R.L. Fratautii Vechi

2.

S.C. Romica & Romica S.R.L. Radauti

3.

S.C. Darex Auto  S.R.L.  Radauti

4.

S.C. Geonline S.R.L. Radauti

5.

S.C. Luc & Dan S.R.L. Radauti

6.

S.C. Altium  S.R.L.  Marginea

7.

S.C. Tarsin S.R.L.  Marginea

8.

A.F. Badelita Avram  Radauti

9.

S.C. Denson  S.R.L.  Radauti

10.

A.F Vasiloschi Marginea

11.

S.C. Auto Viv  S.R.L. Vicovu de Sus

12.

AF Melen

 

 

         Profesorii indrumatori au elaborat temele pentru examenul de certificare a calificarii profesionale nivel 3 si 4. Elevii din clasele  a XII-a  si invatamant profesional au primit titlurile temelor pentru proiecte si au lucrat sub indrumarea profesorilor de specialitate. Profesorii indrumatori sunt:Popescu Angela,Grijincu Marius,Ignea Luminita,Botezat Dorel,Fomin Michaela,Ududec Oana,Cotos Gheorghe,Marcu Cristian,Miclos Minerva.

                                                                    

 

 • In anul scolar 2014-2015,semestrul  II ,la Colegiul Tehnic Radauti s-a desfasurat Cercul pedagogic ,,Electrotehnica ,Electronica si Automatizari”

 

 • Membrii catedrei au participat la lucrarile proiectului ,,Valente culturale ale securitatii si sanatatii in munca “ organizat Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava si Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava
 • Membrii catedrei au participat la lucrarile Simpozionului national ,,Valori nationale in creatia Mitropolitului Bartolomeu Anania”

 

 • Participarea la activitatea extrascolara ,, Ziua portilor deschise ,,cu scopul imbunatatirii imaginii scolii.
 • Participarea la activitatea extrascolara ,vizita cu elevii la SC Holzindustrie Schweihofer  SRL Radauti

 

Pentru imbunatatirea activitatii se vor avea in vedere:

 • gasirea de noi parteneri agenti economici;
 • dotarea prin efortul proriu a spatiilor existente in scoala
 • monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei
 • extinderea utlizarii metodelor moderne de predare-invatare-evaluare in vederea dezvoltarii la elevi atat a competentelor tehnice cat si a celor sociale
 • pregatirea si participarea elevilor la Olimpiada disciplinelor din aria curriculara Tehnologie si alte concursuri scolare.

 

 

Responsabil comisie,

Prof. Popescu Sorin