METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Metodologie din 12 noiembrie 2019 
 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, din 12.11.2019   
 
În vigoare de la 26 noiembrie 2019 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945bis din 26 noiembrie 2019. Formă aplicabilă la 28 noiembrie 2019. 
 

 

Capitolul I Dispoziţii generale   
 
   Art. 1. -   (1) Prezenta Metodologie reglementează:    

a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;      

b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;      

c) angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.      

(2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2020, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi funcţionează conform prevederilor art. 19, 42, 99 şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. La decizia unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale se pot înfiinţa consorţii şcolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în baza Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5488/2011. Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 2020- 2021, se realizează şi se transmite inspectoratelor şcolare până la data de 31 ianuarie 2020. La nivelul consorţiilor şcolare în structura cărora intră unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate sau din localităţi învecinate se pot constitui posturi didactice de predare/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.      

(3) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: comună, oraş sau municipiu.      

(4) Prin personal didactic de predare/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege: personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, profesorii metodişti şi personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare care desfăşoară activităţi de predare în unităţi de învăţământ, personalul didactic de predare titular care beneficiază de pensie de invaliditate şi personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.      

(5) Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 93 şi art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.   

 

 VEZI DOCUMENTUL INTREG