AN ȘCOLAR 2017-2018

 

I. Calitatea procesului didactic

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: Ciubotaru Georgeta Victoria, David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Mocrei Angelica şi 1 profesor suplinitor Juravle Ciprian Nistor.

Proiectarea activităţii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de informatică s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza programei şcolare în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MEN precum şi de recomandările primite din partea inspectorului şcolar de specialitate.

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasă a activităţii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizează coroborarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor, cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare, evaluare.

Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planului de activităţi  întocmit  şi aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. S-a urmărit prin aceste activităţi îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor calendaristice.
 • Diseminarea cursurilor şi activităţilor de formare la care au participat  membrii comisiei metodice.
 • Mărirea gradului de participare a elevilor la Olimpiade şi Concursuri de specialitate.
 • Creşterea  nivelului  de  pregătire  de  specialitate  la  clasa și laborator.
 • Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate.
 • Realizarea unei pregătiri eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de bacalaureat, evaluare a competentelor digitale şi a atestatului profesional pentru elevii claselor de matematică-informatică intensiv.

 

II. Aprecieri privind aportul adus de disciplină în formarea competenţelor cheie europene, cu referire la unităţile școlare vizitate în perioada de raportare.

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele stabilite sunt:

 • Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea în specialitate, metodică, psihopedagogică, participare activă la cursuri şi activităţi specifice, aplicare la clasă a metodelor active de predare şi de învăţare prin cooperare, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regăsesc în activitatea la clasă şi în cea extraşcolară.
 • Participarea  cadrele didactice din cadrul comisiei la consfătuirea din luna septembrie 2017.
 • Participarea membrilor catedrei la cercurile zonale de informatică din lunile Ianuarie desfășurat la Liceul Tehnologic „Laţcu Vodă” Siret și Aprilie desfăşurat la Liceul Tehnologic “Tomşa Vodă” Solca.
 • Competentele digitale ale profesorilor din liceu au fost imbunatatite de catre prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana formatori Curs formare - Competenţe digitale cu resurse deschise TIC, care au sustinut cursuri de formare cu 20 cadre didactice.
 • Dezvoltarea platformei virtuale personale de E-learning creată cu Google site,  folosind aplicaţia Classroom pentru educaţie de către prof. Ciubotaru Georgeta.  Crearea de lecţii, teste on-line ce permit autoevaluarea elevilor, evaluarea, înregistreze progresele elevilor. 
 • Crearea de adrese de email pe domeniul școlii (ctradauti.ro) pentru personalul liceului – administrator platformă – Ciubotaru Georgeta Victoria.
 • Parcurgerea de Programe extracurriculare - „Educaţia pentru orientare profesională – Succesul profesional”  în parteneriat cu Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana.
 • Participarea la simularea pentru examenul de Bacalaureat, în calitate de persoană de contact și secretar comisie a prof. Ciubotaru Georgeta
 • În calitate de formator de formatori prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana au desfășurat următoarele cursuri:
 • Competenţe digitale cu resurse deschise TIC,
  • Furnizor program formare acreditat: Asociaţia Uniunea Profesorilor de Informatică din România
  • Nr. ore program: 90
  • Nr. credite profesionale transferabile: 22
  • Perioada formării: : 29.09-12.11.2017  - 22 cursanţi
  • Perioada formării: 24.03.2018  - 06.05.2018   - 25 cursanţi
 • Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentaţia necesară pentru integrarea școlii într-o reţea naţională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuţi este singurul centru de formare acreditat din judeţ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 25 credite.
 • Prof. Prelipcean Liana este administratorul site-ului colegiului, gestionând platforma prin adăugarea datelor periodic.
 • Profesorii şi elevii sunt implicaţi în activitatea de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii atestatului profesional şi al bacalaureatului;
 •  Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi îndrumare a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a competentelor digitale din cadrul acestuia, precum şi a Olimpiadei de Informatică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei;
 •   Participarea elevilor, coordonaţi de profesorii de specialitate şi de către profesori de alte specializări în cadrul proiectului „Hour of Code 2017”;
 •  Planificarea și desfășurarea activităţilor pentru cursul Cisco – IT Essentials, pentru elevii din clasele a XII-a  matematică – informatică intensiv, de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana.
 •   Organizarea concursului „Bebras Romania 2017”, în săptămâna 13-17 noiembrie 2017 – Concurs internaţional de informatică și gândire computaţională – organizat de Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) prin ECDL  ROMANIA - Concurs desfășurat cu sprijinul MEN.
 •  Planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru susţinerea probei de Competenţe Digitale şi bacalaureat;
 •  Coordonarea proiectelor şi pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului în informatică de către elevii claselor a XII-a, matematică-informatică;
 •  Participarea membrilor comisiei metodice la organizarea examenelor naţionale.

Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

Organizarea  şi  desfăşurarea  fazelor  locale  ale  Olimpiadei  de  informatică  şi  Oplimpiadei  de Tehnologia Informaţiei;

Participarea la faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei cu un număr de trei elevi, prof. îndrumători Ciubotaru Georgeta și David Liliana.

 1. Statistica rezultatelor pentru concursurile finalizate

Disciplina/ concursul

Număr de participanţi

Număr premii

Total premii

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiuni

PS

Bebras 2017 – runda I

109

0

0

0

0

 1 elev - 153 puncte – calificat în runda II

 

 1. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite

Premiul I – Scripcaru Luis Fernando și Pomohaci Robert Marian – clasa a X-a, prof. Prelipcean Liana

Concursul “Hai să digitizăm orașul” – organizat de grupul “Rădăuţiul Civic“ – pentru crearea unei aplicaţii mobile Android a municipiului, denumită e-Radauti.

 

 1. Aprecieri

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost în anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 • Puncte tari:
  • calitatea resursei umane - 5 profesori titulari
  • spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere - 3 laboratoare ce asigura in prezent orele de laborator
  • experienţă în elaborarea instrumentelor de predare – evaluare
  • existenţa unui climat favorabil in catedra pentru implicarea în activităţi diverse care să contribuie la sporirea prestigiului școlii.
  • existenta unor strategii de motivare a personalului
  • posibilitatea certificării competenţelor digitale în cadrul şcolii prin programul CISCO;
 • Puncte slabe:
 • interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatică – a dus la diminuarea drastică a rezultatelor la concursurile de informatică.
 • interesul scăzut al elevilor de la profil tehnic  pentru activităţile didactice
 • resurse financiare insuficiente pentru îmbunătăţirea laboratoarelor existente.
 • scăderea performanţelor elevilor în ultimii 2 ani datorită nivelului scăzut de pregatire cu care vin aceștia din școala generală.
 • disponibilitate scazută a părinţilor pentru problemele adolescenţilor.

 

 •  Oportunităţi:
 • cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice  CISCO, GOOGLE
 • participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat olimpiada la nivel national.
 • utilizarea experientei acumulate in programe de tip PHARE si POSDRU, in elaborarea de activitati de invatare centrate pe elev, mai atractive si mai motivante pentru elevi
 • baza materială de bună calitate

 

 • Ameninţări
 • clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generală.
 • existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
 • educatia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială
 • atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informatională contribuie la diminuarea timpului acordat studiului
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • reducerea claselor Profil Real – specializarea matematică – informatică intensiv în ultimii doi ani
 • aglomerarea profesorilor  cu  sarcini  extra-curriculare 

 

Responsabil comisie metodică:

Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria