REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

AN ŞCOLAR 2014 - 2015

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de MEC.

Art.2 Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Colegiului Tehnic Rădăuţi, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal. 

Art.3 Sunt interzise în spaţiul de învăţământ crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea unor activităţi politice, de prozelitism religios sau oricare altele ce periclitează sănătatea fizică şi psihică a elevilor.

Art.4  Procesul de învăţământ se desfăşoară dimineaţa şi după amiază.

a.) Învăţământul de dimineaţă se desfăşoară între orele 7 şi 14

b.) Învăţământul după amiază se desfăşoară între orele 13 şi 20.

c.) Durata orei este de 50', iar a pauzelor de 10’. Există o pauză mare de 20’ (9:50-10:10).

Art. 5 Există clase, care din cauza spaţiului insuficient, navetează prin rotaţie în sălile de clasă devenite disponibile în orele de ed. fizică, laborator de informatică şi practică. Stabilirea claselor navetiste se revizuieşte semestrial.

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ŞCOLII

 

Art. 6 Conducerea şcolii este asigurată de către Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, ca organe de decizie, direcţiune, Comisii Metodice, Comisii pe probleme, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului, care se aprobă în fiecare an de către Consiliul Profesoral la propunerea Consiliului de Administraţie, este parte a prezentului regulament. Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de Administraţie.

 

Art. 7 Comisiile se constituie la începutul fiecărui an şcolar şi se întrunesc în şedinţe lunar sau ori de câte ori este nevoie.

 

Art. 8 Fiecare comisie va avea un portofoliu care conţine: structura şi componenţa, decizia de constituire, regulamentul de funcţionare, planurile de activitate, procesele-verbale, diferite acte normative privind activitatea comisiei, alte materiale. Portofoliul este administrat de responsabilul (coordonatorul, preşedintele) Comisiei, şi va fi păstrat la direcţiune. Acestea vor fi înmânate responsabilului de comisie sub semnătură.

 

Art. 9 Procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.

 

ORGANE DE DECIZIE

I. CONSILIUL PROFESORAL

 

Art. 10 Componenţa Consiliului Profesoral:

 1. Preşedintele Consiliului – directorul;
 2. Secretar – Popa Anna;

3. Membrii Consiliului – toate cadrele didactice;

 

Art. 11 Atribuţiile Consiliului Profesoral:

a.) aprobarea reprezentanţilor săi în Consiliul de Administraţie;

b.) dezbaterea şi adoptarea variantelor de proiecte curriculare, profilul liceului, număr de clase formate şi profilul acestora;

c.) aprobarea proiectului planului de şcolarizare;

d.) validarea situaţiei şcolare la sfârşit de semestru şi de an şcolar;

e.) deciderea aplicării de recompense sau de sancţiuni în conformitate cu prezentul regulament.

 

 Art. 12 Absenţa nemotivată la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fişa de evaluare.

 

II. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 Art. 13 Componenţa Consiliului de Administraţie

            Consiliul de Administraţie este alcătuit din director, reprezentantul Consiliului Local, reprezentantul Asociaţiei de Părinţi, directorii adjuncţi, consilierul educativ, 4 reprezentaţi ai profesorilor, 2 reprezentanţi ai inginerilor, contabilul şef, preşedintele Consiliului Elevilor. Componenţa Consiliului de Administraţie este validată de către Consiliul Profesoral la începutul fiecărui an şcolar.

 1. ŢUGULEA GELU – director;
 2. BUCULEI DIDINA – reprezentant al cadrelor didactice;
 3. CARCALETE PETRU - reprezentant al cadrelor didactice;
 4. DAVID LILIANA – reprezentant al cadrelor didactice;
 5. MEHEDIN MARIA – reprezentant al cadrelor didactice;
 6. POPESCU SORIN – reprezentant al cadrelor didactice;
 7. PÎNZARU FLORIN – reprezentant Primăria Rădăuţi.
 8. SIMOTA GHEORGHE – reprezentant al Consiliului Local;
 9. ANDRONACHI TRAIAN – reprezentant al Consiliului Local;
 10. MIRONIUC DAN – reprezentant al Consiliului Local;
 11. LUŢA DOREL – reprezentant al părinţilor;
 12. UNGUREANU CORNELIA - reprezentant al părinţilor;
 13. FOCA GABRIEL DORIN – reprezentant al părinţilor;

 

Art. 14 Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, conform Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.