BANI DE LICEU 2015

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU”    2015-2016

1.   * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal. ( *Cererea se găseşte la profesorul diriginte)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente ( CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR de carton  ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

2. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE ŞI CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI - cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original. Diriginţii care  primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

3. COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE PĂRINTE/ REPREZENTANT LEGAL -  cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care  primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul (aceasta operaţiune fiind obligatorie înainte de primirea dosarului).

4.    COPIE  CERTIFICAT  NAŞTERE  ŞI  CARTE  DE  IDENTITATE  ALE CELORLALŢI MEMBRII AI FAMILIEI - cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care  primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

     5. ADEVERINŢE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI  (în original)

6. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

-  ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT ÎN  ULTIMILE    3  LUNI  ANTERIOARE  DEPUNERII  DOSARULUI (IUNIE.  IULIE,  AUGUST 2015)  MAXIM 150  RON/MEMBRU  DE FAMILIE.

-  CUPOANELE  DE  PENSIE  pentru  ULTIMILE  3  LUNI  ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 150 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

-  CUPON DE LA SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.

-  DECLARAŢIE  DATĂ LA NOTAR, ÎN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI    CU VENIT ZERO

 

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează  soţul  şi soţia  sau  soţul, sotia  şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie şi situatia  persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.

(4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

NU se iau în considerare următoarele venituri: - alocaţia de stat - alocaţia complementară - bursele de studiu si bursele sociale - alocaţia de susţinere

7.   Declaratie notarială pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri în ultimile 3 luni (declaraţia se dă în faţa notarului şi se va specifica de asemenea ca NU AU FOST
      PLECAŢI DIN ŢARĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII  DE VENITURI, ca nu deţin utilaje agricole, ca nu au conturi în bănci, că nu au alte proprietăţi în afara celei de domiciliu, că nu au cumpărat  sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an, că nu deţin paşaport);

8.   ADEVERINŢĂ  PRIMĂRIE  PENTRU TOŢI MEMBRI FAMILIEI,  CĂ DEŢIN sau NU TERENURI AGRICOLE. Cei care deţin terenuri agricole, pe adeverinţă să se precizeze care este venitul  anual aferent suprafeţei agricole deţine.

9.  ADEVERINŢĂ DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) - certificat fiscal pentru fiecare  părinte  şi/sau fraţi, în parte.

10. Hotărârea de divorţ şi de pensie alimentară - dacă este cazul (copie şi original);

11.  Certificat de deces (a unui părinte)  unde este cazul (copie şi original);

12. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta socială trebuie depusă, conform calendarului în perioada 1-5 octombrie 2015.

13. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ  şi NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială    "Bani de liceu".

 

DOSARELE  SE PREDAU DIRIGINTELUI  ŞI  SE  VA FACE OBLIGATORIU ÎN    PREZENŢA UNUI PĂRINTE !

TERMEN DE DEPUNERE    5 OCTOMBRIE 2015

 

 

La depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
Diriginţii care  primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "CONFORM CU ORIGINALUL" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul !!!

Notă :

Fiecare diriginte ce face parte din comisia de  acordare a sprijinului financiar în cadrul  Programului naţional de protecţie socială  "Bani de liceu".

Pe dosar se scrie:

  Clasa

  Elev :    nume şi prenume
  Tata :    nume şi prenume
  Mama: nume şi prenume

  Media generală a elevului (pentru anul şcolar anterior)…………..
  Nr. de absenţe nemotivate (pentru anul şcolar anterior)…………..

 

Dirigintele are ca sarcină în cadrul comisiei:

  de a primi dosarele;

  de a   confrunta actele în original cu copiile (iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea  "conform  cu  originalul"  pe  fiecare  pagină,  sub  care  vor  semna  atât  primitorul,  cât şi solicitantul -   aceasta operatiune fiind obligatorie înainte de primirea  dosarului;

  de a verifica dacă sunt toate documentele necesare cf. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" cu modificările şi completarile în vigoare;

  de a depune dosarele la membru profesor colector cu numărul de înregistrare completat

  Pe parcursul întregului an şcolar, de a monitoriza în evidenţele stabilite de comisie  absenţele nemotivate şi sancţiunile elevilor beneficiari ai programului pentru a putea  aplica prevederile metodologiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programuluinaţional de protecţie socială "Bani de liceu”.

 

HOTĂRÂRE Nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu"
http://banideliceu.edu.ro/

 

Prin Ordinul ministrului educatiei şi cercetării nr. 4839/2004 au fost aprobate criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu".

ART. 1
Se aprobă criteriile şi cuantumul sprijinului în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu" pentru elevii care urmează, la cursuri de zi,
liceul sau învătământul profesional - şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

ART. 2
(1) Beneficiari ai Programului national de protectie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în întretinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protectie ori aflati sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării conditiei de venit.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), până la sfârşitul anului şcolar 2008 - 2009 sunt şi rămân beneficiari ai Programului national de protectie socială "Bani de liceu" elevii care se află în întretinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în lunile iunie, iulie şi august 2008, a fost de maximum 200 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protectie ori aflati sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării conditiei de venit.

(2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi sustinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în productie.

(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării şi Tineretului.


ART. 3
(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul şi sotia sau sotul, sotia şi copiii lor necăsătoriti, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
 

(3) Este asimilată termenului familie şi situatia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.


(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriti, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc
şi gospodăresc împreună.

ART. 4
(1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de învătământ la care elevul este înscris.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.

(3) Autoritătile locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicitătii declaratiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.


(4) Ancheta socială prevăzută la alin. (3) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.


(5) Personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (3), răspunde, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială.

ART. 5
În termen de 5 zile de la afişarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitătile de învătământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului şcolar judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestatie.

ART. 6
(1) La nivelul fiecărei unităti de învătământ care şcolarizează elevi în învătământul liceal sau în învătământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, înainte de începerea anului şcolar.

(2) Comisia are următoarele atributii: a) afişarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar; b) primirea cererilor de sprijin financiar; c) analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiari în data de 29 octombrie; d) transmiterea către inspectoratul şcolar judeŃean, respectiv al municipiului Bucureşti, a listei cu persoanele care îndeplinesc criteriile de obtinere a sprijinului financiar; e) transmiterea contestatiilor la inspectoratul şcolar;  f) sesizarea inspectoratelor de politie şi a autoritătilor administratiei publice locale în vederea cercetării şi verificării unor situatii speciale constatate.


(3) În cazul în care există sesizări scrise că solicitantul a făcut declaratii false, comisia ia următoarele măsuri: a) anuntă inspectoratul de politie; b) opreşte acordarea ajutorului financiar şi întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

ART. 7
(1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către consiliul de administratie al inspectoratului şcolar.


(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestatiile primite de la unitătile de învătământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitătile de învătământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educatiei şi Cercetării fondurile aferente.
 

ART. 8
La nivelul Ministerului Educatiei şi Cercetării se va constitui o comisie care va urmări aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ale cărei componentă şi atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării.

 

ART. 9
Criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării.

 

ART. 10
Beneficiarii Programului national de protectie socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.


ART. 11
(1) Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei şi Cercetării.
(2) Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe
membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie Ministerului Educatiei şi Cercetării.
(3) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului national de protectie socială "Bani de liceu" se repartizează inspectoratelor şcolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, de către Ministerul Educatiei şi Cercetării, pe baza listei cu beneficiari transmise de către inspectoratele şcolare.
(4) Plata sprijinului financiar se face prin unitătile şcolare direct către elevii beneficiari ai Programului national de protectie socială "Bani de liceu".