COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI
An şcolar 2018-2019

 

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COLEGIULUI TEHNIC RĂDĂUŢI

AN ŞCOLAR 2018 - 2019

 

Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din data de 19 noiembrie 2018

Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 22 noiembrie 2018

Echipa de elaborare :

Dir. prof. Tugulea  Gelu

Dir. adj.prof. Popescu Angela

Prof. Chelba Loredana

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Colegiului, în conformitate cu Constituţia României, Legea învăţământului-Legea1/2011(cu modificările ulterioare), Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat-2016, Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, Statutul elevului şi cu actele normative elaborate de M.E.N.C.Ş. şi de alte ministere.

       Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Art. 2 Organizarea şi funcţionarea Colegiul Tehnic Radauţi, se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art.1 şi cu deciziile I.S.J Suceava.

Art. 3 Învăţământul în COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI se organizează şi se desfăşoară în limba română.

Art. 4 Se interzic crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi de propagandă politică sau a celor de prozelitism religios şi a oricărei forme de activitate care încalcă normele generale de moralitate, care primejduiesc sănătatea fizică şi/sau morală a elevilor.

Art. 5 Religia este considerată disciplină integrată în trunchiul comun.

Art. 6 Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirilor şi treptelor de vechime. Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, ale personalului didactic auxiliar şi ale personalului nedidactic rezultă din Legea învăţământului, Statutul personalului didactic, Codului muncii, Contractul colectiv de muncă, Contractul individual de muncă, Fişa individuală a postului si din Codul de conduită şi de integritate.

Art. 7 Organizarea programului școlar : Structura anului şcolar se stabileşte prin ordinul MENCŞ. Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

 1. În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
 1. Suspendarea cursurilor se poate face, după caz :
 1. la nivelul unității de învățământ – la cererea directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general;
 2. la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București- la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea M.E.N.C.Ş.;
 3. la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației.

(3) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de Consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor. (Art.9, R.O.F.U.I.P. 2016)

(4) Procesul de învăţământ se realizează pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii, stabilite de Consiliul pentru curriculum şi aprobate de Consiliul profesoral.

Art. 9 COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI aparţine patrimoniului Consiliului local Radauti, care asigură finanţarea cheltuielilor şi a materialelor de întreţinere.

 

II. ORGANIZAREA ŞCOLII

Art. 10 COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI este o instituţie de învăţământ de stat. Este subordonat la nivel central de M.E.N.C.Ş., iar la nivel judeţean şi local de I.S.J Suceava şi de organismele teritoriale ale statului.

Art. 11 Obiectivul fundamental al şcolii îl constituie instruirea, formarea şi educarea elevilor, în vederea integrării lor în viaţă socială şi profesională. Pe niveluri de învăţământ, organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic Radauţi, se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art. 1 şi cu deciziile I.S.J Suceava.

Art. 12 Numele acestei unităţi de învăţământ este Colegiul Tehnic, în conformitate cu Ordinul M.E.N. din 1 septembrie 2005.

Art. 13

(1) Colegiul Tehnic Radauţi, funcţionează cu următoarele forme de învăţământ, filiere, profiluri şi specializări :

Domeniile de pregătire sunt : matematică informatică – intensiv, filologie, ştiinţe ale naturii, economic, mecanică, electric, instalaţii şi lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, construcţii prin liceu tehnologic învăţământ de zi.

În anul şcolar 2016-2019, liceul funcţionează cu un efectiv de 1300 elevi la început de an, cuprinşi în 49 de clase : învăţământ liceal, filiera teoretică –17 clase, profil tehnologic – 22 clase, învăţământ profesional –10 clase.

Calificările pe domenii la clasele de liceu tehnologic şi liceu teoretic, curs zi pentru anul şcolar 2018-2019, sunt prezentate în tabelul următor.

 

Filiera teoretica

Filiera  tehnologica

Învăţământ profesional

 
 

Zi

Zi

     

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. elevi

 

17

448

22

580

10

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul instructiv – educativ este asigurat in anul scolar 2018-2019 de 92 cadre didactice.

Calificările pe domenii   2018-2019     

Profilul

Domeniul de pregătire

Calificarea profesională

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2019 - ZI

Liceu - filieră tehnologică - ZI

Nr. clase

Nr. elevi

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

Teoretic

Matematica-inf.

 

1

1

2

2

28

31

34

40

Teoretic

Stiinte ale naturii

 

0

1

1

1

0

24

18

27

Teoretic

Stiinte sociale

 

1

1

1

1

29

29

31

30

Teoretic

Filologie

 

1

1

1

1

32

31

27

27

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

2

2

2

2

57

57

58

58

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

1

1

1

1

29

23

25

23

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

1

1

0,5

2

28

24

20

35

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

1

0

0,5

1

30

0

17

19

Tehnic

Electric

Tehnician în instalaţii electrice

0

1

1

0

0

31

25

0

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

0

0

1

0

0

0

16

0

TOTAL

8

9

11

11

233

255

281

259

 

 

Profilul

Domeniul de pregătire

Calificarea
profesională

Nr. clase

 

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
IX-a

a
X-a

a

XI-a

 

Tehnic

Mecanică

Tinichigiu vopsitor auto

1

1

0,5

29

19

18

Tehnic

Mecanică

Lăcătuş mecanic prestări servicii

0

0

0,5

0

0

13

Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

2

2

1

56

50

32

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile

0

0,5

-

-

15

-

Tehnic

Electric

Electrician exploatare joasă tensiune

1

0,5

-

29

11

-

 

TOTAL

4

4

2

114

95

63

 

 (2) Filiera, profilul, specializarea claselor liceale vor fi stabilite anual prin programele organismelor de conducere ale liceului şi prin aprobările I.S.J Suceava privind planul de şcolarizare.

(3) La nivel liceal, clasele se constituie la începutul primului an de studiu pe filiere, în urma examenului de admitere a cărui metodologie este aprobată de M.E.N.C.Ş..

Art. 14 Activitatea de învăţământ şi de practică pedagogică se desfăşoară în: săli de clasă, cabinete, laboratoare, sala de sport, terenul de sport.

Art. 15 Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului şcolar de către diriginţii/învăţătorii claselor pe bază de proces-verbal de primire–predare. Orice deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de către făptaş sau de către colectivul clasei.

Art. 16 Procesul de învăţământ se desfăşoară conform orarului, în două schimburi:

- dimineaţa, 08:00-14:00;

- după-amiaza, 14:00-20:00

Art. 17

(1) Şcoala este condusă de Consiliul de administraţie, format din 13 membri, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. C.A. funcţionează pe baza metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din învăţământul preuniversitar (anexă 1-OMEN 4619 din 22 sept. 2014, R.O.F.U.I.P. 2016, Titlul III, Managementul unităţilor de învăţământ, Capitolul 2 - Consiliul de administraţie, art.18-19);

(2) Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral. Acesta funcţionează conform articolelor 57-59 din R.O.F.U.I.P. 2016 (Titlul V - Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice, Capitolul 1, Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ, Secțiunea 1 - Consiliul profesoral);

Art. 18 Relaţiile de colaborare şi de subordonare în şcoală sunt cele din organigramă (vezi Anexa 3).

Art. 19 La nivelul şcolii, funcționează catedre şi comisii cu caracter permanent, temporar sau ocazional, în conformitate cu art. 65-66 din R.O.F.U.I.P. 2016, Secţiunea 3 - Catedrele/comisiile metodice şi art. 79-80 Capitolul 3 - Comisiile din unităţile de învăţământ, Secţiunea 1 (vezi Anexa 2).

Art. 20 Responsabilii comisiilor şi atribuţiile acestora sunt prezentate în art. 67 din R.O.F.U.I.P. 2016, Secţiunea 3 - Catedrele/comisiile metodice.

Art. 21 Fiecare clasă va fi condusă de un învăţător/diriginte, precum şi de Consiliul clasei, care funcţionează conform articolelor 60-64, respectiv 72-78 din R.O.F.U.I.P. 2016 (Titlul V, Capitolul 2 - Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ, Secţiunea 2, Profesorul diriginte; Capitolul 1- Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ Secțiunea 2, Consiliul clasei).

Art. 22 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ (conform R.O.F.U.I.P. 2016, Cap. 2 - Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ, Secţiunea 1, Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, art. 68-71).

 

III. CURRICULUM

 

Art. 23 Schema proprie a şcolii va fi constituită pe baza planurilor-cadru elaborate de M.E.N.C.Ş., în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 24 Numărul de ore pentru disciplinele opţionale este stabilit în Consiliul profesoral, la propunerea Comisiei pentru curriculum, în funcţie de utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane existente, de interesul claselor, de cerinţele părinţilor şi de expertiza profesională a personalului didactic, fără a depăşi numărul maxim de ore indicat în planul-cadru.

Art. 25 Oferta C.D.Ş. se elaborează de Comisia pentru curriculum, se avizează de C.P. şi se aprobă de C.A. După aprobarea disciplinelor din C.D.Ş., în baza opţiunii scrise a elevilor şi a părinţilor şi prin raportare la resursele existente (materiale şi de personal), aceste discipline opţionale devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.

 

IV. RESURSE UMANE

Art. 26 Dobândirea calităţii de angajat al acestei şcoli implică asumarea tuturor responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, precum şi beneficierea de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii.

Art. 27 Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se face în conformitate cu legislaţia în vigoare şi conform normelor specifice fiecărei categorii de personal, prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal. Consiliul de administraţie poate introduce criterii de selecţie suplimentare de angajare (pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic), dacă aceştia aduc un spor de eficienţă activităţii consemnate în fişa postului.

 

 1. PERSONALUL DIDACTIC

Art. 28 Conform art. 43 din Statutul personalului didactic, normă didactică este de 18 ore/săptămână, iar timpul săptămânal de lucru este de 40 ore/săptămână.

Art. 29 Prezenţa la ore este obligatorie. Durata orei de curs este de 50 minute, orice întârziere sau absenţă se sancţionează prin consemnarea în condica de prezenţa şi prin diminuarea corespunzătoare a retribuţiei. Învoirile se fac pe bază de cerere scrisă adresată directorului şcolii. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a-şi anunţa absenţa înainte cu o zi sau în dimineaţă zilei respective (telefonic, la secretariatul şcolii/director sau director adjunct), în caz contrar, neprezentarea este considerată absenţă şi este sancţionată conform reglementărilor în vigoare.

Art. 30 Atribuţiile din Fişa individuală a postului sunt obligatorii. Nerespectarea acestora conduce, după caz, la diminuarea calificativului sau la alte sancţiuni.

Art. 31 Drepturile personalului didactic şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului didactic în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu sunt cele prevăzute în Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

        (1) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (conform R.O.F.U.I.P. 2016, Capitolul 5 - Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ, art. 56).

Art.32 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

 1. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața privată, familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.
 2. Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale precum și să-i agreseze verbal, fizic sau emoțional pe elevi și/sau pe colegi.
 3. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare.
 4. Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

 

Art.33 Fiecare cadru didactic va efectua serviciul pe şcoală. Numarul zilelor de serviciu pe şcoală este în concordanţă cu norma didactică (normă didactică/plată cu ora).

Art. 34 Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii (art. 48 ROFUIP 2016).

 

Art. 35. Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de muncă aplicabile. Inspectoratul școlar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 1. Evaluarea personalului didactic se realizează la sfârșitul anului școlar, în baza fișei de evaluare aduse la cunoștință la începutul anului școlar.
 2. Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.
 3. Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fișei specifice. (Conform R.O.F.U.I.P. 2016, Capitolul 4 - Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ, art.53-54)

 

B) PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 36

(1) Serviciile secretariat, contabilitate şi laborant, bibliotecar îşi desfăşoară activitatea după următorul program:

Secretariat              Contabilitate             Laborant             Magazioner                          Bibliotecar

7:00-20:00                8:00-16:15              8:00-16:15          9:00-17:15                          8:00-16:15

Personalul de îngrijire lucrează în schimburi după următorul program (prin rotaţie):

- Administrator – 7:30-15:45

- Îngrijitoare - 7:00-15:15/13:00-21:15

- Paznicul – 6:00-14:15/14:00-22:15 (5 zile pe săptămână, prin rotaţie)

(2) Bibliotecara şi laboranta vor susţine prin activitatea lor profesională optimizarea procesului instructiv-educativ. Programele de activitate ale personalului auxiliar se desfăşoară numai la recomandarea şi cu acordul celor căruia îi este subordonat:

- bibliotecarul se subordonează directorului adjunct/directorului;

- laborantul se subordonează profesorilor de biologie, de fizică, de chimie şi directorului/directorului adjunct.

Art. 37 Recuperarea orelor efectuate peste programul lunar de lucru se efectuează la cerere, cu acordul Consiliului de administraţie şi/sau directorilor, în funcţie de posibilităţile şi situaţiile existente în şcoală. Cererea scrisă se înaintează şefului de compartiment cu cel puţin o săptămâna înaintea datei solicitate.

Art. 38 Învoirile se fac pe bază de cerere scrisă, înaintată şefului de compartiment cu 2-3 zile înaintea datei solicitate, cu propunerea şefului de compartiment şi cu aprobarea conducerii şcolii, cu asigurarea suplinirii sau cu reducerea retribuţiei (conform PO în vigoare). În caz contrar, neprezentarea este considerată absenţă şi este sancţionată conform reglementărilor în vigoare (excepţie făcând cazurile deosebite, neprevăzute).

Art. 39 Efectuarea concediului de odihnă se face conform planificării propuse de şeful de compartiment şi aprobate de conducerea şcolii, astfel încât să nu fie perturbată activitatea instituţiei. Planificarea concediilor pentru întregul personal al şcolii şi evidenţa învoirilor se află la conducerea şcolii şi la compartimentul secretariat.

Continuarea documentului AICI