METODOLOGIE privind CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta metodologie a fost elaborată în temeiul art. 82, alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011.

Art. 2. - Acordarea de burse din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art. 3. - Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat, proporţional cu numărul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscriși la cursuri cu frecvență.

Art. 4. - Numărul beneficiarilor de burse de merit nu poate să depăşească 1% din numărul total al elevilor pe fiecare nivel de învățământ (primar, gimnazial sau liceal), iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu poate să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor pe fiecare nivel de învățământ (primar, gimnazial sau liceal), la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.

Art. 5. - (1) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

(2) Cuantumul minim al burselor va fi stabilit anual de MECTS. 

Capitolul II - Criterii generale de acordare a tipurilor de burse

Art. 6. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt de următoarele tipuri: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Art. 7. - Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8. - Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

  1. elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, a căror medie generală este de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare;
  2. elevilor care obțin locurile I, II, III, la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor cuprinse în calendarul competițiilor finanțate de  minister;
  3. elevilor cu performanțe cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, în cadrul unor manifestări interne recunoscute de minister.

Art. 9. - Bursa de performanţă se instituie în cadrul bursei de merit și se acordă câştigătorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor cuprinse în calendarul competițiilor finanțate de  minister, elevilor calificaţi în loturile de pregătire pentru competițiile internaționale recunoscute de minister, altor categorii de elevi cu performanțe cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, obținute în cadrul unor manifestări internaționale recunoscute de minister.

Art. 10. - Bursa de studiu se acordă elevilor cu o situaţie materială precară a familiei (a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie), care au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare.

Art. 11. - Elevii promovaţi pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu semestrul al II-lea al clasei de început pe nivel (primar, gimnazial sau liceal), respectiv semestrul I al celorlalte clase incluse în fiecare nivel (primar, gimnazial sau liceal). 

Art. 12. - Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 13. - Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi  înscriși la  cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat și care nu beneficiază de „Subvenția Pro Studium”:

a) orfani, bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

b) elevii din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate (care nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu);

c) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

    1) nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

    2) nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane.

Art. 14. - Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art. 15. - Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite  privind veniturile nete lunare ale familiei.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Art. 16. - Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii.

Art. 17. - Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o dată pe an, elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri.

Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social

Capitolul III -  Dispoziții finale

Art. 18. - Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul susţinerii evaluărilor naționale.

Art. 19. - Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la Art. 13, în următoarele situaţii:

 a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare, cu excepţia celor care au depăşit cu doi ani vârsta clasei respective;

 b) absolvenţilor clasei a IX-a care fac dovada că au reuşit la examenul de admitere în clasa a X-a la cursuri cu frecvență, dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

 c) celor declaraţi repetenţi din motive medicale, care dovedesc prin documente medicale.

Art. 20. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR SCOLARE
/fileman/Uploads/Criterii_de_acordare_a_burselor.pdf