REGULAMENT INTERN

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Colegiul Tehnic Rădăuţi este unitate de învăţământ preuniversitar acreditată, cu personalitate juridică, în care activitatea desfăşurată este învăţământ de stat, cu finanţare asigurată de la bugetul de stat, bugetul local precum şi din fonduri extrabugetare.

Prezentul Regulament intern este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizată prin Legea nr. 40/31.03.2011, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, şi reglementează disciplina muncii în Colegiul Tehnic Rădăuţi.

În conformitate cu Legea învăţământului, cu legislaţia de organizare a studiilor preuniversitare, Colegiul Tehnic Rădăuţi îşi asumă răspunderea faţă de calitatea întregii activităţi didactice pe care o desfăşoară, în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi de integrare comunitară.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. RAPORTURILE DINTRE FUNCŢIUNILE CONSTITUTIVE.

Colegiul Tehnic Rădăuţi are în structura sa:

 • Comisii metodice, constituie pe discipline de studiu şi pe discipline înrudite;
 • servicii, compartimente organizate conform legislaţei în vigoare.

Structura organizatorică a instituţiei, ce figurează în Statul de funcţii, se întocmeşte anual, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi care se încadreză în organigrama stabilită de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava.

Prezentul regulament va conţine următoarele:

 • Drepturile şi obligaţiile conducerii unităţii
 • Drepturile şi obligaţiile salariaţilor
 • Protecţia muncii, igiena şi securitatea în muncă
 • Reguli privind respectarea principiului nediscriminării
 • Circuitul actelor şi documentelor în instituţie
 • Timpul de lucru şi timpul de odihnă
 • Salariul şi recompensele
 • Sancţiuni disciplinare
 • Soluţionarea petiţiilor (cereri, sesizări, reclamaţii)
 • Încheierea contractului de muncă

 

CAPITOLUL II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNITĂŢII

 

Art.2. Conducerea Colegiului Tehnic Rădăuţi are în principal următoarele drepturi:

 1. să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 2. să stabilească atribuţiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, sub rezerva legalităţii lor prin fişa postului;
 3. să emită decizii;
 4. să controleze modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii, contractului colectiv de muncă la nivel naţional, la nivel ramură învăţământ, la nivelul instituţiei, a regulamentului intern, a planurilor strategice şi operaţionale aprobate;
 6. să acorde concedii fără plată conform legii, la cererea celor angajaţi, cu condiţia ca acestea să nu afecteze buna desfăşurare a activităţii compartimentului din care face parte.

Art.3. Conducerea Colegiului Tehnic Rădăuţi este obligată :

 1. să organizeze activitatea salariaţilor în cadrul programul de lucru al unităţii, precizând locul de muncă şi atribuţiile fiecăruia în raport cu calificarea şi specializarea sa;
 2. să pună la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor, mijloacele materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu , asigurând fiecăruia condiţii optime de muncă;
 3. să urmărească păstrarea în condiţii optime a localului, încăperilor, bibliotecilor, laboratoarelor, încălzitul, iluminatul, ventilaţia, în vederea unei bune desfăşurări a procesului instructiv - educativ şi practică;
 4. să îndrume desfăşurarea activităţii didactice şi nedidactice, stimulând îmbinarea răspunderii şi ridicării nivelului profesional al salariaţilor în vederea realizării celor mai bune rezultate în muncă ;
 5. să asigure respectarea normelor legale în vigoare privind aplicarea cu stricteţe a legislaţiei  privind activitatea şi sarcinile ce revin instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
 6. să organizeze acţiuni de cunoaştere a principalelor acte normative, prin persoane abilitate;
 7. să organizeze şi să sprijine diferite forme de perfecţionare profesională a salariaţilor, inclusiv prin cursuri de formare, conform cerinţelor actuale impuse de dezvoltarea şi modernizarea învăţământului;
 8. să stabilească salariul prin decizie în raport cu funcţia, pregătirea şi munca ce o prestează, conform legislaţiei în vigoare;
 9. să exercite activitate de îndrumare şi control permanent şi exigent asupra îndeplinirii la timp şi complet a sarcinilor profesionale de către fiecare salariat;
 10. numărul angajaţilor să fie cel prevăzut de legislaţia în vigoare şi aprobat prin statul de funcţii;
 11. să interzică utilizarea salariaţilor, în cadrul programului de muncă, pentru activităţi desfăşurate în afara de obligaţiile de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau excepţionale ;
 12. să asigure condiţiile de respectare a normelor igienico – sanitare în unitate;
 13. să examineze cu atenţie şi să ia în considerare toate observaţiile critice, sugestiile şi propunerile utile formulate de către salariaţii unităţii, în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele, precum şi informarea acestuia asupra modului de rezolvare;
 14. să asigure în mod planificat plecarea în concediul de odihnă a tuturor salariaţilor, în baza cererilor formulate de aceştia;
 15. să asigure prin compartimentul de resort paza obiectivelor, organizând sistemul de pază contra incendiilor şi securitatea imobilelor;
 16. să întocmească şi să vizeze anual legitimaţiile pentru toţi salariaţii;
 17. să asigure conducerea operativă a unităţii şi să aducă la îndeplinire hotărârile Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie şi sarcinile stabilite de organul ierarhic superior;
 18. să analizeze anual activitatea profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic încadrat în muncă în vederea acordării calificativelor în baza fişelor de evaluare;
 19. să asigure respectarea riguroasă a normativelor tehnice privind exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor , precum şi echiparea acestora cu aparatură de măsură, control şi automatizare,verificarea şi menţinerea aparaturii în stare de funcţionare ;
 20. să asigure selecţionarea şi angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic cu calificarea necesară pentru diferitele locuri de muncă şi organizarea formelor de perfecţionare a pregătirii profesionale;
 21. să asigure luarea măsurilor pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, dotarea personalului muncitor cu echipament de protecţie şi a locurilor de muncă cu mijloace de protecţie a instalaţiilor, cu aparatura şi materialele necesare în acest scop precum şi cu documentaţia de specialitate necesară instruirii în acest scop ;
 22. să asigure luarea măsurilor ce se impun, conform normelor legale în vigoare privind folosirea , depozitarea şi transportul materialelor inflamabile şi a altor materiale ce prezintă pericol;
 23. să stabilească locurile de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau permisă în anumite condiţii, unde este pericol individual sau colectiv de expunere la agenţi patogeni sau diverşi agenţi contaminanţi, diverse substanţe chimice sau noxe, precum şi a locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii;
 24. să asigure efectuarea serviciului de pază şi ordine în condiţiile prevăzute de lege, stabilirea regulilor privind intrarea şi ieşirea din instituţie; interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezintă la programul de lucru sub influenţa alcoolului;
 25. să urmărească respectarea şi aplicarea riguroasă a tuturor reglementărilor privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor şi aparatelor din dotare ;
 26. să urmărească luarea măsurilor necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor şi eliminarea fără întârziere a oricăror defecţiuni tehnice ivite în desfăşurarea procesului muncii.
 27. să asigure măsuri specifice de intervenţie pentru remedierea imediată a consecinţelor în situaţii de urgenţă sau accidente şi incidente de diverse cauze.
 28. să verifice zilnic condicile de prezenţă ale angajaţilor.