REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

AN ŞCOLAR 2014 - 2015

 

Art. 72 Elevii beneficiază de următoarele drepturi :

a.) să opteze pentru o anumită disciplină din oferta curriculumului la decizia şcolii;

b.) să beneficieze de baza materială a şcolii în condiţiile prevăzute de Legea 84/1995 şi de Regulamentul de funcţionare a învăţmântului preuniversitar, pe care o va întreţine, repara şi curăţa periodic;

c.) să participe la toate activităţile extracurriculare;

d.) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;

e.) să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense;

f.) să facă parte din Consiliul Elevilor;

g.) să beneficieze de burse şcolare conform Regulamentului;

h.) să fie recompensaţi moral şi material pentru activitatea bună şi foarte bună desfăşurată în timpul orelor de curs şi în acţiunile cultural-artistice şi sportive organizate de şcoală sau de instituţiile culturale, ştiinţifice şi sportive de la nivelul local, zonal sau naţional.

 

Art. 73 Elevii au următoarele obligaţii:

a.) să fie prezenţi la şcoală cu 10 min. înainte de începerea cursurilor; să nu întârzie la ore;

b.) să poarte zilnic uniforma şcolară, carnetul de elev şi legitimaţia;

c.) să se identifice zilnic cu ecusonul păstrându-l în bună stare fără a-l modifica; ecusonul trebuie purtat la piept, cu fotografia la vedere;

d.) să nu deterioreze ecusonul; în cazul deteriorării sau pierderii acestuia trebuie să anunţe imediat dirigintele; dacă nu procedează astfel şi este surprins fără ecuson va fi eliminat o zi, iar preţul pentru achiziţia unui nou ecuson va fi dublu decât cel normal;

e.) să transmită prompt părinţilor (tutorilor) orice informaţie care le este destinată; să dea dovadă de un comportament demn, de o conduită morală conformă cu statutul de elev, să-şi asume în mod onorabil responsabilitatea faptelor faţă de colegi, profesori, părinţi sau personalul nedidactic din şcoală;

f.) să păstreze baza materială si didactică a şcolii, să recupereze, să repare sau să înlocuiască eventualele bunuri, aparate, instrumente didactice care s-au distrus sau defectat voluntar sau involuntar prin acţiunea unuia sau mai multor elevi;

g.) să nu perturbe activităţile din şcoală;

h.) să nu invite sau să faciliteze intrarea în şcoală a unor persoane din afara liceului (rude , prieteni, colegi de la alte şcoli, cunoştinţe, etc);

i.) să-şi îndeplinească atribuţiile în calitate de elev de serviciu pe clasă şi şcoală. (Anexa 4);

j.) să folosească în conversaţiile cu partenerii de dialog (colegi, profesori, adulţi ) un limbaj decent, lipsit de durităţi  şi expresii triviale;

k.) să respecte munca şi activitatea colegilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice;

l.) să respecte regulile de circulaţie, regulile PSI, sau cele impuse de prezenţa în spaţii cu destinaţie specială, precum şi normele igienico-sanitare specifice, existente în cadrul comunitaţii şcolare sau în afara ei;

m.) să nu blocheze căile de acces în şcoală şi în clase, precum şi holurile, prin aglomerări fară sens;

n.) să salute şi să respecte orice cadru didactic sau angajat al şcolii, chiar dacă nu are ore cu el;

o.) să solicite dirigintelui clasei învoire numai pentru motive temeinice (analize medicale, motive familiale);

p.) să închidă telefonul mobil in timpul orelor de curs; în caz contrar telefonul va fi reţinut şi predat doar părinţilor; în cazul nepredării telefonului elevul va fi eliminat 5 zile.

 

Art. 74  Elevilor le este interzis:

a.) să-şi pună note sau să-şi motiveze absenţele în catalog;

b.) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care atentează la integritatea naţională a ţarii, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

c.) să introducă şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ droguri, băuturi alcoolice, să consume gumă de mestecat, să fumeze şi să participe la jocuri de noroc;

d.) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii; elevii nu au voie să pocnească petarde în şcoală şi pe o rază de 500 m  în jurul şcolii;

e.) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ din diferite motive;

f.) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

g.) să inscripţioneze expresii, sloganuri, simboluri oriunde în incinta liceului;

h.) să utilizeze telefoane mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

i.) să staţioneze pe hol în timpul pauzelor;

j.) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

k.) să utilizeze piercing-ul, cu excepţia lobului urechii.

 

Art. 75  Sancţiuni aplicate elevilor.

Sancţiunile se acordă elevilor în funcţie de numărul şi gravitatea faptelor comise şi respectând regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

              Sancţiunile sunt următoarele:

a.) observaţia individuală (de diriginte sau director);

b.) mustrarea în faţa clasei, a Consiliului Profesoral al clasei, a Consiliului Profesoral (însoţită de scăderea notei la purtare);

c.) mustrare scrisă (însoţită de scăderea notei la purtare) înregistrată şi în catalog, aplicată de Consiliul clasei sau director şi înmânată personal părinţilor;

d.) eliminarea pe o perioadă de 1-5 zile cu obligaţia ca aceste zile să muncească în folosul şcolii; nu se vor consemna absenţele în cazul în care prestaţia se execută conform regulamentului; în cazul în care hotărârea este sfidată prin neprezentarea la activitate în cadrul şcolii, numărul de zile de eliminare creşte la 5 cu consemnarea absenţelor, urmată de exmatriculare (exceptând elevii claselor din învăţământul obligatoriu);

e.) mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau la o altă instituţie de învăţământ (se aplică şi elevilor din învăţământul obligatoriu respectiv clasele IX, X Liceu şi Şcoala de Arte şi Meserii);

f.) preaviz de exmatriculare (se consemnează în catalog);

g.) exmatriculare (Regulamentul de funcţionare)

Toate sancţiunile vor fi însoţite de scăderea notei la purtare.

 

Art. 76 Evaluarea gravităţii faptelor se face de către Consiliul Profesoral al clasei în prezenţa preşedintelui Consiliului Elevilor ca apărător al acestuia. În cazul în care gravitatea faptei este minoră, sancţiunea finală este hotărâtă de către Consiliul Profesoral al clasei şi de către director. În cazul în care gravitatea faptei este majoră (consum de droguri, băuturi alcoolice, violenţă fizică şi verbală, atitudine recalcitrantă şi deviantă faţă de profesori şi personalul şcolii, introducerea de materiale detonante în şcoală), Consiliul Profesoral al clasei propune o sancţiune, iar Consiliul Profesoral decide asupra sancţiunii.

 

Art. 77 Părinţii  elevilor sancţionaţi vor fi anunţaţi de diriginte în mod direct (telefonic sau personal) de faptele comise şi sancţiunea aplicată. Ei pot depune o contestaţie, în termen de 48 de ore. Contestaţia este analizată de către Consiliul de Administraţie care hotărăşte sancţiunea finală.

 

Art. 78 Elevilor li se va scădea nota la purtare cu un punct la fiecare 20 absenţe nemotivate acumulate pe un semestru.

Art. 79 Elevii dispun de un Consiliu al Elevilor, care este format din liderii elevilor din fiecare clasă, şi care va funcţiona după un regulament propriu (Anexa 5).

 

Art. 80 Diriginţii vor transmite şi vor prelucra elevilor prezentul Regulament.

 

Art. 81 Consiliul de Administraţie şi directorii vor realiza controale pentru a verifica respectarea prezentului Regulament de către elevi şi profesori.

 

Art. 82 Directorul unităţii şcolare răspunde de întregul proces educativ, de toate măsurile administrate profesorilor şi elevilor în cazul încălcării regulamentului şcolar