Raport de activitate Comisia de proiecte si programe europene

 

Raport de activitate Comisia de proiecte si programe europene

 

       In anul scolar 2019-2020 din Comisia pentru Proiecte Europene au facut parte următorii profesori Comisia pentru proiecte europene constituită la începutul anului şcolar, având ca responsabil pe d-na profesor Fomin Michaela

      1. Fomin Michaela- coordonator

      2. Crețu Crina- membru

      3. Buliga Margareta- membru

      Membrii au fost selectaţi în funcţie de nevoile reieşite din natura activităţilor impuse de proiect.

      Principalele direcţii în care Comisia a acţionat în perioada primului semestru al anului şcolar 2019-2020 au fost:

            • Continuarea proiectelor în derulare, asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor propuse, participarea la şedinţele de consorţiu,

            • Căutarea posibilităţilor şi utilizarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus plus, încheirea de noi parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotare.

            • Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de profesorii şcolii.

            • Elaborarea Planului de dezvoltate European al Colegiului Tehnic Rădăuți.

      In anul scolar 2019-2020, activitatea Comisiei s-a concretizat intr-un Proiect de parteneriat ETWINING si activitatea in cadrul Proiectului de sprojin pentru invățământul secundar ROSE. Proiectul eTwinning numit "Fii activ, rămâi pozitiv", proiect in parteneriat cu Turcia și Macedonia.

      Participarea la acest proiec in vreme de pandemie și izolare, de aproximativ 8 săptămâni, s-a finalizat cu depunerea unui proiect Erasmus KA1 de catre școala partenera din Turcia.   

      Fondatorii proiectului:

         1.Scoal Yeniçağa ÇPAL Turcia, Profesor Ilknur PINARCI și ,

         2. Colegiul Tehnic Rădăuți România, Profesor Michaela FOMIN.

      Scopul proiectului a fost petrecerea unui timp activ, departe de rigorile impuse de pandemie, de dezvoltare a comunicării în limba engleză și de stabilire a unor punți de comunicare prietenoase cu schimb de indei interculturale între scolile și țările fondatoare.

      Pe parcursul saptămânilor de proiect, am planificat diferite evenimente și elevii noștri au finalizat cu succes fiecare din activitățile impuse.

      Video de Promovare a liceului nostru: https://www.youtube.com/watch?v=RdrnKa6blHw&t=1s

      Activitățile noastre au inclus activitati diverse instructive si vesele

Puteți accesa videoclipul acestui proiect la următorele link-uri

https://youtu.be/8tGXv7pDfHw

https://youtu.be/Nn8lWwziWyk

https://www.storyjumper.com/book/read/83260745

https://youtu.be/5yutK84L9tI

https://youtu.be/Jbm8kDJd_VU

https://youtu.be/BZ5Mai-57uk

https://youtu.be/xugpyw3Jf4E

Elevii noștri participanți în acest Proiect, sunt certificați etwining pentru participarea lor -Etwining Pupil Quality Label .

Puteți accesa video ce include toate diplomele elevilor noștri. https://youtu.be/wUS-pwQMyW0

     

Profesorii FOMIN Michaela și Crețu Crina au primit Certificate de calitate ETwining -eTwining Quality Label.

 

           

Colegiul Tehnic Radauti a primit pentru acest proiect Certificat de Calitate European- European Quality Label

       

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PROIECT ROSE AN 2

 2019-2020

     

   

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI

Titlul subproiectului: INSTRUIRE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES! -ICAR!

Acord de grant nr. Nr.758/SGL/ RII din data 02.10.2018

 

Întocmit, Manager proiect Dir. Adj.. Fomin Michaela

Calitatea serviciilor educaționale în liceul nostru presupune atât adaptarea programelor educaționale ținând cont de condițiile concrete, de nevoile beneficiarilor direcți, elevii, cât și înțelegerea necesităților actuale și de viitor ale acestora, îndeplinirea cerințelor, eventual depășirea așteptărilor.

Pentru a satisface cerințele unei economii bazate pe cunoaștere, provocarea este de a îmbunătăți performanța educațională în rândul tinerilor are ca principiu fundamental egalitatea de șanse în educație indiferent de caracteristicile individuale.

 

PROIECTUL ROSE

PREZENTARE

             ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

DETALII DESPRE DERULAREA PROIECTULUI ROSE LA NIVELUL LICEULUI

           Subproiectul Instruire pentru o cariera de succes! - acronim ICAR - cuprinde activităţi remediale de pregătire a elevilor la disciplinele de bacalaureat, cursuri de dezvoltare personală, activităţi de consiliere şi orientare vocaţională, ateliere de inventică, creativitate şi asumare, cerc de geografie şi biologie, excursii de documentare şi imbunătăţire a situaţiei şcolare la unele dintre disciplinele de bacalaureat. Reprezentanţii comunităţii locale au susţinut toate activităţile şi bugetul propus pe baza regulilor financiare validând şi aprobând propunerea de proiect.

          Obiectivul general al proiectului

          Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI în vederea progresului școlar al elevilor

          Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Menținerea în sistemul de învățământ a 200 de elevi aflați în diferite situații de risc de abandonșcolar, prin implementarea și menținerea unui program remedial permanent, timp de patru ani școlari.

• Îmbunătățirea competențelor de comunicare pentru 200 de eleviîn vederea diminuării analfabetismului funcțional, prin participarea acestora la activități specifice, lunar, timp de patru ani școlari.

• Dezvoltarea competențelor socio-emoționale a 200 de elevi în vederea realizării succesului școlar și integrării sociale prin implicarea în activități extrașcolare și de educație nonformală, în fiecare lună, timp de patru ani școlari.

• Dezvoltarea percepției privind cariera prin cunoaștere și autocunoaștere și prin identificarea corectă a opțiunilor școlare și profesionale a 200 de elevi, în următorii patru ani școlari.

            Beneficiarii direcți sunt fi 200 elevi/ an ai liceului nostru, din clasele IX-XII. Anual, pe durata proiectului vor fi selectati: elevi navetiști din familii cu venituri mici, elevi care au parintii plecati la munca in strainatate, elevi care provin din familii monoparentale, elevi de alta etnie.

Pe lângă aceștia, colegii elevilor din grupul beneficiarilor direcți vor beneficia de resursele materiale și logistice existente în școală. Totodată influența aspectelor pozitive în evoluția beneficiarilor direcți va determina o îmbunătățire a întregii atmosfere școlare.

Ca beneficiari indirecți ai proiectului vor fi și profesorii, experții și consultanții angajați în activitățile propuse. Părinții elevilor cât și potențialii angajatori locali vor beneficia de nivelul de calitate ridicat al absolvenților noștri. Universitățile vor avea din absolvenți care vor dori să opteze pentru studiile superioare. Activitățile propuse în Proiect se desfășoară pe parcursul a 4 ani în Colegiul Tehnic Rădăuți prin proiectul ROSE.

 

 

 

Subproiectul "INSTRUIRE PENTRU O CARIERA DE SUCCES"- (ICAR) 

ORGANIZARE

Echipa de management a implementaraii  proiectului  este formată din;

Fomin Michaela- manager proiect

Luchian Maria- responsabil financiar

Mehedin Maria- responsabil cu achizițiile

Echipa de implementare a aproiectului este formata din uramatorii profesori;

JURAVLE AFRODITA

MATEMATICĂ

POPESCU NICOLETA

MATEMATICĂ

REI NARCISA

LB. ROMÂNĂ

JEDER NICOLETA

LB. ROMÂNĂ

MACOVEI FLORIN

ISTORIE

COROAMĂ CAMELIA

BIOLOGIE

BULIGA MARGARETA

LOGICA

PRELIPCEAN LOREDANA

ECONOMIE

SANDU ANA MARIA

ARTE PLASTICE

MEHEDIN MARIA

MECANICA

FOMIN MICHAELA

MECANICA

BÎNDIU IONELA MIHAELA

LB. ROMÂNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN PROIECT 2019-2020

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

În anul 2 de proiect s-au desfășurat următoarele activități

EVOLUȚIE GRUP ȚINTĂ ROSE-ICAR

 Activitatea I.1. ÎNVĂȚ PENTRU A REUȘI–

Această activitate întocmită conform principiilor stabilite în Legea educației naționale privind egalitatea de șanse în reușita școlară, nediscriminarea elevilor pe considerente de sex, vârsta, etc. , are în vedere creșterea nivelului de pregătire pentru examenul de bacalaureat, prin activități remediale la disciplinele de bacalaureat, a 150 de elevi din clasele terminale apartinand grupului țintă.  Participarea este diferențiată în funcție de nivelul și necesitatea fiecăruia.

    În anul 2 de proiect, au fost cuprinsi în programul remedial ROSE un nr de 90 de elevi din clasele a XII-a a și 60 de elevi din clasele a XI-a,  COLEGIULUI TEHNIC RĂDĂUȚI, cuprinși în programul remedial, sprijin pentru Bacalureat, și au ore remediale.

AN PROIECT 2019-2020

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

În al doilea an deimplementare a  proiectului în școala noastră s-au desfășurat următoarele activități

Activitatea I.1. ÎNVĂȚ PENTRU A REUȘI–

Această activitate întocmită conform principiilor stabilite în Legea educației naționale privind egalitatea de șanse în reușita școlară, nediscriminarea elevilor pe considerente de sex, vârsta, etc. , are în vedere creșterea nivelului de pregătire pentru examenul de bacalaureat, prin activități remediale la disciplinele de bacalaureat, a 150 de elevi din clasele terminale apartinand grupului țintă.  Participarea este diferențiată în funcție de nivelul și necesitatea fiecăruia.

    Din grupul țintă au fost cuprinsi în programul remedial sprijin pentru Bacalaureat, ROSE,  un nr de 90 de elevi din clasele a XII-a a și 60 de elevi din clasele a XI-a, ai COLEGIULUI TEHNIC RĂDĂUȚI,  Acestia au fost grupați in 10 grupe de câte 15 elevi fiecare respective 6 grupe cu elevi de cl a12-a și 4 grupe cu elevi din clasele a 11-a.

Raport de activitate proiect ROSE

Disciplina Matematică prof. Juravle Valentina

Pentru clasa a XII-a, pregătirea remedială la disciplina matematică, s-a desfăşurat pe parcurcursul a zece săptămâni ( cinci şedițe înainte de pandemie şi cinci şedințe online ), în şedinţe a câte trei ore pentru fiecare grupă, contorizând un numar total de 30 ore/grupă.

 

Am planificat/condesat  materia la disciplina matematică respectând programa de bacalaureat, materie întinsă pe patru ani de studiu , în 10 teme, acoperind capitolele din programă.

Am realizat suportul de curs, prin elaborarea de fişe si teste adaptate fiecarei teme. Conţinutul, a fost adaptat cunostintelor ( lipsa lor ) elevilor înscrşi în grupele 2,4.

În realizarea conţinutului fişelor am ţinut seama de analiza rezultatelor obţinute de elevi, după corectarea/analizarea testului initial.

Evaluarea iniţială, intermediară şi finală a avut drept scop:

 • stabilirea nivelului de pregătire a elevului înainte de pregătirea suplimentară;
 • stabilirea nivelului de pregătire a elevului pe parcursul  pregătirii;
 • stabilirea nivelului de pregătire a elevului la final de program;
 • stabilirea modului de realizare a activității de evaluare inițială, intermediară și finală;
 • asigurarea  cu privire la existența  documentației adecvate derulării activităților;
 • asigurarea caracterului unitar al evaluării inițiale, intermediare și finale și stabilirea documentației/modului  de interpretare a rezultatelor obținute;
 • identificarea și raportarea punctelor slabe la nivelul disciplinei matematică ;
 • stabilirea și modul de acțiune  ce trebuie aplicat în perioada de derulare a programului;  

                     Am consemnat următoarele rezultate ale testelor iniţiale, pe grupe:

GRUPA

Rezultate test inițial

(media pe grupă)

Profesor

2

4,697

Prof. Juravle Afrodita-Valentina

4

3,977

Prof. Juravle Afrodita-Valentina

Greseli tipice identificate/ grupă:

1. greșeli elementare în operații cu numere reale ;

2. necunoașterea noțiunilor specifice programelor de studiu din clasele 9-11 ;

Măsuri propuse/ grupă :

1. reactualizări de noțiuni științifice în conformitate cu programa de Bacalaureat 2019 ;

2. exemple de itemi specifici subiectelor de bacalaureat ;

Puncte slabe:

 • mai mult de jumătate dintre elevi au obținut note mai mici decât 5;
 • greşelile de calcul au determinat pierderea unei părţi consistente din punctaj;
 • tema pentru acasă a fost tratată cu superficialitate sau deloc;

notele sub 5 obținute indică o superficialitate a tratării disciplinei.

Măsuri:

 • de sarcini suplimentare de lucru pentru elevii cu note mai mici de 6;
 •       monitorizarea îndeaproape a modului de învăţare a elevilor cu note sub 6.

Plan de îmbunătăţire

Nr. crt.

Activitate propusă

Durată

Grup ţintă

Responsabil

1.

 •   Susținerea cursurilor de pregătire conform orarului ;       
 • Participarea și implicarea elevilor în propria pregătire .

Perioada de cursuri

30 ore

Grupa 2

Prof. Juravle Afrodita-Valentina

2.

 •   Susținerea cursurilor de pregătire conform orarului ;       
 • Participarea și implicarea elevilor în propria pregătire

Perioada de cursuri

30 ore

Grupa 4

Prof Juravle Afrodita-Valentina

În urma desfăşurării examenului de bacalaureat, procentul de promovabilitate la disciplina matematică pe grupe este:

GRUPA

 Procent promovare examen bacalaureat      (procent pe grupă)

Profesor

2

78,26 %

Prof. Juravle Afrodita-Valentina

4

50,00 %

Prof. Juravle Afrodita-Valentina

Din cei 41 de elevi de clasa a-XII-a, înscrişi în grupele 2 si 4, 41 de elevi au promovat clasa a-XII-a, iar 27 au obținut note peste cinci , la disciplina matematica, în cadrul examenului de Bacalaureat. Procentul de promovabilitate la disciplina matematică ( pt grupele 2,4) fiind de  65,85%,  procent mulţumitor ţinând cont de nivelul iniţial de pregatire a elevilor, de situatia pandemica de anul acesta, de numarul mic de ore remediale (30 ore) raportat la volumul materiei şi complexitatea ei ( 4 ani de studiu). Mentionez ca 4 elevi au absentat la proba de matematica a examenului de Bacalaureat.

Note sub 5 : 11 elevi

Note intre 5 si 5,99: 7 elevi

Note intre 6 si 6,99: 7 elevi

Note intre 7 si 7,99: 7 elevi

Note intre 8 si 8,99: 5 elev

 

Raport de activitate în cadrul proiectului ROSE disciplina BIOLOGIE

–prof. Coroama Camelia–

Activitățile remediale din cadrul proiectului s-au desfășurat fizic,la școală, până pe data de 10.03.2020 și au continuat on line, până în luna iunie .Modalitațile de lucru au fost diferite,în funcție de necesitățile elevilor dar și de nivelul de pregătire al acestora.

               Elevii din grupa 2 care au susținut proba la Anatomie și fiziologie umană,genetică și ecologie umană, profil teoretic,specializarea Științele naturii,(clasa a XIIa D), au participat la activitățile online zilnic, câte 40 minute,utilizând Zoom  ca modalitate de comunicare .Cei care nu au avut posibilitatea de a participa la aceste întâlniri (în anumite zile) au rezolvat subiectele din testele de antrenament și alte subiecte puse la dispoziție, comunicarea realizându-se pe grupul de WhatsApp sau pe platforma GoogleClassroom, primind fiecare răspunsuri punctuale referitoare la greșelile de rezolvare și beneficiind de o evaluare obiectivă.

Interesul ridicat al acestor elevi, prezența zilnică la activitățile remediale, au avut ca efect rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat: numeroase note peste 9 și 3 note de 10.

Elevii din grupele 1,3,4 și o parte din grupa 2, care au susținut proba la Biologie vegetală și animală, proveniți de la profilul tehnic, au dat dovadă de un interes mult mai

 

scăzut, participând într-un număr mai mic la activitățile remediale organizate on line. Ca modalitate de comunicare a fost folosită platforma GoogleClassroom, unde elevii au postat rezolvări ale unor variante de Bacalaureat din anii anteriori și ale testelor de antrenament, rezolvări la care au primit , individual, răspunsuri  și au fost evaluați. Pe aceeași platformă le-au fost puse la dispoziție fișe de recapitulare, scheme, imagini și material suport pentru toate temele din programa de Bacalaureat. Săptămânal am organizat întâlniri pe platforma  GoogleMeet sau activitîți pe grupe restrânse numeric pe WhatsApp pentru elevii care nu aveau posibilitatea accesării Meet.

Procentul mic de promovabilitate la elevii de la profilul tehnic se explică prin absența acestora de la activitățile remediale organizate online,lipsa de interes,perioda lungă de timp(martie-iunie) în care a lipsit contactul direct profesor-elev și, probabil, starea de incertitudine în rândul elevilor în ceea ce a privit organizarea examenului de Bacalaureat în contextul actual.

Remarcabil este efortul intelectual al unor elevi de la profilul tehnic, dorința de a participa la întâlnirile pe platforma G.Meet sau WhatsApp,concretizate în note cuprinse între 7 și 9.50, rezultate mai mult decât mulțumitoare.

 

 Raport de activitate DISCIPLINA : LOGICA,ARGUMENTARE SI COMUNICARE

 Prof. Buliga Margareta

     In al doilea  an de implementare a proiectului ROSE, subproiectul ICAR,din grupul tinta selectat sa participe la activitatile remediale, un numar de 36 de elevi din clasele a XIIa au optat pentru disciplina Logica, argumentare si comunicare. Cei 36 de elevi au fost impartiti in 2 grupe, fiecare grupa avand la dispozitie 30 de ore de pregatire, directe si online.Prezenta la aceste activitati a fost una multumitoare, in sensul in care, la toate sedintele ,au participat peste 70% din cei inscrisi, iar elevii absenti au solicitat sa primeasca  materialele utilizate in cadrul sedintelor de pregatire.

    Pentru o buna cunoastere a nevoilor elevilor a fost aplicat un test initial, test ce a scos in evidenta problemele elevilor si a impus planul de pregatire pentru activitatile remediale. In  tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele testelor initiale sirezultatele de  la examenul de bacalaureat.

Promovabilitate teste initiale: 0%

Planul de pregatire a cuprins :

 • Predarea lectiilor prevazute de programa pentru bacalaureat la disciplinaLogica , argumentare si comunicare;
 • familiarizarea cu itemii de bacalaureat
 • rezolvarea unor fise de lucru cu itemi asemanatori cu cei din subiectele de bacalaureat;
 • rezolvarea unor  modele si subiecte de bacalaureat
 • activitati online pe platforma classroom si pe retelele de socializare

Din cei 36 de elevi implicati in activitatile remediale, 34 au sustinut examenul de bacalaureat , din sesiunea iunie-iulie 2020.

Promovabilitate bacalaureat :91,17%

 Note sub 5 : 3 elevi

Note intre 6 si 6,99: 2 elevi

Note intre 7 si 7,99: 5 elevi

Note intre 8 si 8,99: 12 elevi

Note intre 9 si 9,99: 11 elevi

Note de 10: 1 elev

Avand in vederere zultatele de mai sus, se pot desprinde urmatoarele concluzii:

 • metodele utilizate pe parcursul activitatilor nu pot fi stabilite decat dupa cunoasterea elevilor , pentru a putea fi  adaptate nevoilor lor;
 • familiarizarea cu cerintele si itemii din subiectele de bacalaureat faciliteaza obtinerea unor rezultate mai mult decat satisfacatoare, avand in vedere conditiile actuale;
 • comunicarea  progresului inregistrat de fiecare elev pe parcursul activitatilor remediale  determina o mai eficienta implicare din partea acestuia
 • activitatile online nu au eficienta activitatilor directe, fapt dovedit de procentul mai mic de promovabilitate fata de anul anterior.

 

ACTIVITATEA I.2.  ABILITĂȚI PENTRU VIAȚĂ – cursuri de dezvoltare personală

 În fiecare lună, timp un psiholog expert în problemele tinerilor a lucrat alternativ, cu grupe de elevi pentru implicarea acestora în  activități specifice, extrașcolare și de educație nonformală, și prin ședințe de consiliere.  Activitatea  a avut ca scop dezvoltarea competențelor soft de viață necesare, respectiv gestiunea emoțiilor, gestiunea relațiilor și managementul comunicării, în scopul diminuării analfabetismului funcțional, dezvoltării stimei de sine și autocunoașterii;  aceste cursuri au constat în work-shopuri având ca tematică managementul comunicării   interpersonale, autocunoaștere, dezvoltarea stimei de sine, managementul conflictelor, luarea deciziilor.

RAPORT DE ACTIVITATE

psih. Mărioara Ardelean

Activitățile derulate până în anul școlar 2019-2020 și-au propus ca scop general dezvoltarea competențelor emoționale, sociale și de comunicare, în vederea diminuării analfabetismului funcțional, dezvoltării stimei de sine și autocunoașterii.

Aceste activități s-au derulat sub forma unor întâlniri de grup cu elevii din clasele a XI-a și a XII-a înscriși în proiect, plecând de la analiza de nevoi realizată la începutul proiectului. Cu această ocazie, elevii au completat un chestionar online care a vizat identificarea temelor de interes pentru elevii participanți care ne-a furnizat informații utile în planificarea tematicii.

La fel ca în anul școlar precedent, cei 50 de elevi selectați în grupul țintă provin preponderent din mediul rural, având cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, unii dintre ei provenind din familii cu părinți despărțiți sau decedați, din rândul celor care au înregistrat medii cuprinse între 6-6.99 și 7-7.99 și un număr de absențe nemotivate cuprins între 10-30. Unii dintre elevii participanți provin din familii cu un nivel socio-economic modest, fiind beneficiari ai programului „Bani pentru liceu”.

Principalele probleme cu care se confruntă acești elevi în pregătirea pentru bacalaureat sunt legate de slaba pregătire din anii anteriori/ existența unor lacune în cunoștințe, probleme de gestionare a timpului și lipsa de antrenament în învățare. În consecință, atelierele de lucru organizate au fost corelate cu aceste temeri.

În realizarea activăților de consiliere psihologică au fost utilizate materiale educaționale pe teme precum:

1. E viaţa mea!

2. Comunică activ!

3. Ascultă activ!

4. Evaluează-te!

5. Dezvoltă-ţi abilităţile!

6. Toată lumea câştigă!

7. Gândeşte inteligent!

8. Stabileşte relaţii!

9. Influenţează!

10. Lucrează în echipă!

11. Vinde-te bine!

12. Mergi la interviu!

13. Ce faci cu banii tăi?

14. Priveşte spre viitor!

               Suplimentar față de temele menționate, am organizat o serie de interviuri cu specialiști din diferite domenii de activitate care au împărtășit participanților informații din viața lor profesională, încurajându-i totodată să identifice cele mai potrivite trasee de dezvoltare a carierei în raport cu propriile interese, valori și aptitudini. Profesiile discutate au fost analizate atât din perspectivă teoretică, învățând să analizeze o serie de informații punctuale:

 • Responsabilitățile derivate din natura jobului
 • Drepturile și obligațiile angajatului
 • Traseu educațional necesar pentru obținerea jobului
 • Importanța studiilor pentru identificarea unui job cât mai potrivit

cât și din perspectivă practică, discutând despre avantajele și dezavantajele anumitor profesii precum:

 • Economist
 • Pompier
 • Specialist comunicare

 

ACTIVITATEA  I.4. ÎNVĂȚ, APLIC, INOVEZ .   Atelier de inventică, creativitate și asumare

 Activitatea vine în sprijinul unei categorii din grupul țintă pentru pregătirea atestatului profesional. Atelierul este o metodă interactivă care îmbină aspecte teoretice cu cele practice, fundamentul întregului demers fiind conceptul de învățare experimentală sau de învățare prin acțiune.. 

 Raport de activitate

Prof. Fomin Michaela

Prof. Mehedin Maria

Activitatea s-a desfasurat in 3 sedinte fizice la școală unde elevii au prezentat idei originale de realizare a unui sistem mecatronic , îmbinând cunostintele învățate la școala cu abilitățile dobândite in timpul orelor de practică.

Activitatea s-a concretizat in faptul ca toți elevii participant au obținut  Atestatul professional nivel 4 cu calificative bune si foarte bune. Deși comunicarea nu a fost intotdeauna foarte bună, elevii s-au adaptat situației create de pandemie și au dovedit interes si implicare. Cu pasiune  elevii au construit un braț robotic cu acționare hidraulică. Care a ramas în dotarea laboratorului de Mecatronică. 

 Temele propuse pentru aceasta activitate au fost;

       1. TEHNOLOGIA , INVENTIVITATEA ȘI CREAȚIA

-prezentări ale elevilor , discuții libere, expuneri ale profesorilor

       2. SISTEME ROBOTICE-

Prezentări , explicații ,

 1. Idei , tehnice creative pentru crearea unui sistem mecatronic  simplu,cu denumirea TICAR 1.

 

 1. Necesar de materiale- întocmirea necesarului de materiale . Centralizare
 1. Desene, schite de ansamblu si de detaliu pentru aspectul sistemului mecatronic TICAR 1
 1. Construirea brațului robotic-verificare, avizare.

 

 1. Acționarea brațului robotic. Încercări cu diferite tipuri de acționare. Avizarea unei soluții finale.
 1. Construirea invelișului exterior

 

ACTIVITATEA II.1.  INIȚIATIVĂ ÎN AFACERI – work-shopuri ocu tematică antreprenorială

Activitatea  a fost creată pentru a încuraja elevii de liceu să investească timp și energie pentru a dezvolta relațiile necesare derulării unei afaceri de viitor. Prof. Buliga Margareta si prof. Prelipcean Loredana

ACTIVITATEA II.2.  INSPIRAȚIE ȘI CREAȚIE –editarea revistei școlii.

Activitatea are ca obiectiv: implicarea activă a elevilor în activități extrașcolare ce urmăresc creșterea încrederii în sine, dezvoltarea unor abilități și talente artistice, precum și afirmarea atașamentului față de școala la care învață,  În cadrul acestei activități

RAPORT DE ACTIVITATE

Prof. Bindiu Ionela Mihaela

Prof. Teleaga Ancuta

Prof. Moldovan Lia

Activitățile derulate în cadrul programului R.O.S.E includ realizarea a două numere de revistă a școlii pe an, și beneficiază  de un buget de timp de 2 ore pe săptămână.

Ca editor de reviste şcolare, propun aceasă desfășurare din dorinţa de a cultiva creativitatea gazetărească a tinerilor  prinși în proiectul de educație remedială, în special pe cei din clasa aXII-a, cu înclinații umaniste și cu dorința de a profesa în domeniu. Cursul are și rolul de a-i ghida în demersul lor jurnalistic spre a verifica fiecare cuvânt înainte de a da verdictul “gata de tipar”.

Temele abordate de elevi la aceste cursuri au fost

1.1. Revistele editate de elevi. O sumară analiză critică.

1.2. Utilizarea conceptelor cheie dobândite ca

instrumente de raportare critică la medii

2.1. Cunoştinţe elementare de management general în editarea unei reviste.

3.1. Identificarea tipurilor de mesaje transmise

prin mass-media şi analiza critică a acestora

3.2. Analizarea termenilor specifici limbajului

civic în diferite tipuri de mesaje transmise prin

mass-media

3.3. Operarea cu criterii valorice proprii pentru

selecţia mesajelor din mass-media

4.1. Identificarea tehnicilor de manipulare

folosite de mass-media

4.2. Construirea unor alternative personale la un

mesaj dat, ca principală modalitate de rezistenţă

la manipulare

4. 3. Corelarea informaţiilor oferite prin

intermediul mesajului publicitar cu cele obţinute

din alte surse şi raportarea critică la acestea

5.1. ARTA SCRISULUI JURNALISTIC

“Laudă limbii române”

6.1. Texte jurnalistice informative

6.2. Texte jurnalistice apreciative sau de opinie

3.1. Cooperarea cu ceilalţi membri ai grupului pentru explicarea locului şi rolului ziaristului în societatea contemporană, a rolului mediilor în democratizarea societăţii.

5.1. Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme specifice comunităţii, prezentate de mass-media

Activitatea online s-a desfasurat in conditii relative bune , elevii dovedind  deschidere si  interes pentru orele remediale, chiar daca au intampinat probleme.

S-au intocmit clase pe platforma scolii CLASSROOM pe discipline de studiu .

Faptul ca mare parte din elevii înscrisi în grupul țintă au depins de semnalul de internet care din  ce  în  ce  mai  solicitat  a fost și  mai  slab,  de curentul electric, de  calitatea device-urilor etc. a facut ca activitatea online să întâmpine și unele dificultăți.

Profesorii s-au implicat în mod deosebit chiar dacă situația pandemica , create pe neașteptate i-a surprins, au dovedit seriozitate și profesionalism, învățând programe noi, lucrul pe platforme online și adaptabilitate bună la schimbari.

Graficele (grupate pe obiecte de studiu remediate), relevă o comparație valorică între evaluarea inițială , când elevii selectați în grupul țintă au  început programul remedial și  evaluarea la examenul de Bacalaureat.

O comparatie a evolutiei elevilor pe discipline de la nivelul la care se aflau inainte de începerea activităților remediale și până la evaluarea la Examenul de Bacalaureat arată că programul de sprijin pentru învățământul secundar ROSE , Subproiect ICAR a fost efficient la toate disciplinele , creșterea nivelului de cunoștințe a elevilor fiind semnificativă.

Implicarea  activă  în  proiecte  de  cooperare  europeană  permite  abordarea  structurii familiei noastre europene, în scopul formării tinerilor prin cunoaşterea realităţilor sociale, culturale din care rezultă dimensiunea europeană în educaţie

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂTILOR

An 3,  2020-2021

Nr. crt.             

Obiective

Acţiuni şi măsuri 

Termen de realizare 

Responsabili

Indicatori de evaluare

1.

Evaluarea rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale

Realizarea corectă și responsabilă a planificării și proiectării materiei, luând in considerare rezultatele obținute la testările inițiale;

Recuperarea materiei de studiu (capitolul/tema) la care elevii au întâmpinat dificultăți;Analiza obiectivă și relevantă a itemilor din testările inițiale

15.10.2020

Toate cadrele didactice din grupul de implementare

Planificări  revizuite

Teme pentru recuperare

Programe de recuperare

2.

Îmbunătățirea calității actului de autoevaluare

 

Informarea elevilor cu privire la punctajul acordat pentru fiecare item;

 

1.11.2020

Toate cadrele didactice din grupul de implementare

Formarea unor competente de autoevaluare la elevi;

Stabilirea unui program de remediere a elevilor

3.

Actualizarea conţinutului portofoliilor cadrelor didactice 

Continuarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul Echipei de implementare

 

Până la sfarsitul anului ROSE

Toate cadrele didactice din grupul de implementare

Portofoliul proiectului;

4.

Evaluarea eficientei activităților educative prin analiza impactului proiectului asupra creșterii randamentului școlar

Analiza obiectivă și relevantă a itemilor

 

Dezbateri, și analize ale rezultatelor 

1.06.2020

Manager proiect

Echipa de implementare

 

Diseminarea informaţiilor, dezbateri,

5.

Reducerea absenteismului școlar în rândul elevilor.

Selectarea temelor care interesează elevul;

Atragerea unui număr mare de elevi in activitățile din proiect;

Folosirea achizițiilor ca suport in procesul instructiv educativ

Până la sfarsitul anului ROSE

psiholog

Discuții, teste , chestionare

6.

Aplicarea chestionarelor

Existenţa chestionarelor completate

Interpretarea chestionarelor

Aplicarea chestionarelor in rândul, elevilor, părinților, Echipei de implementare și analiza lor

1.03.2020

psiholog

Aplicare/interpretare chestionar de satisfacţie

7.

Includerea în proiectarea didactică a unei game variate de resurse online

Cursuri de perfectionare ale cadrelor didactice implicate in ROSE, achizitii de  laptopuri, camera, abonamente internet, programe  si lectii online.

Până la sfarsitul anului ROSE

Toate cadrele didactice din grupul de implementare

Achizitii în limita bugetara alocata

 

Manager proiect

Fomin Michaela