AN ȘCOLAR 2018-2019

 

 

I. Calitatea procesului didactic

Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: Ciubotaru Georgeta Victoria, David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Mocrei Angelica şi 1 profesor suplinitor Juravle Ciprian Nistor.

Proiectarea activităţii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de informatică s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza programei şcolare în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MEN precum şi de recomandările primite din partea inspectorului şcolar de specialitate.

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasă a activităţii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizează coroborarea acţiunilor întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor, cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare, evaluare.

Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planului de activităţi  întocmit  şi aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. S-a urmărit prin aceste activităţi îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor calendaristice.
 • Diseminarea cursurilor şi activităţilor de formare la care au participat  membrii comisiei metodice.
 • Mărirea gradului de participare a elevilor la Olimpiade şi Concursuri de specialitate.
 • Creşterea  nivelului  de  pregătire  de  specialitate  la  clasa și laborator.
 • Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate.
 • Realizarea unei pregătiri eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de bacalaureat, evaluare a competentelor digitale şi a atestatului profesional pentru elevii claselor de matematică-informatică intensiv.

 

II. Activități metodice și educative

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele stabilite sunt:

 • Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea în specialitate, metodică, psihopedagogică, participare activă la cursuri şi activităţi specifice, aplicare la clasă a metodelor active de predare şi de învăţare prin cooperare, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regăsesc în activitatea la clasă şi în cea extraşcolară.
 • Participarea membrilor catedrei la cercurile de informatică:
  • In Semestrul I - septembrie 2019, cercul care s-a desfăşurat la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava .
  • În semestrul II-  Aprilie 2019 - Cercul de informatică din zona Rădăuți cu tema “Programarea roboților cu Arduino”, s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Rădăuți -  responsabila cercului fiind prof. Ciubotaru Georgeta.

 

 • Parcurgerea de Programe extracurriculare - „Educația pentru orientare profesională – Succesul profesional”  în parteneriat cu Junior Achievement şi Ministerul Educaţiei de către prof. Ciubotaru Georgeta – cu clasa a X-a B.
 • În calitate de formator de formatori prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana au desfășurat următoarele cursuri:
 • Competențe digitale cu resurse deschise TIC,
  • Furnizor program formare acreditat: Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România
  • Nr. ore program: 90
  • Nr. credite profesionale transferabile: 22
  • Perioada formării: : 08.12.2018 – 03.02.2019  - 25 cursanți
  • Perioada formării: 08.06.2019 – 05.07.2019  - 25 cursanți
 • Prof. Ciubotaru Georgeta a întocmit documentația necesară pentru integrarea școlii într-o rețea națională de formare acreditată official, pentru cursul Competente digitale cu resurse deschise IT & C. Astfel Colegiul Tehnic Rădăuți este singurul centru de formare acreditat din județ pentru desfășurarea acestui curs purtător de 22 credite.
 • Prof. Prelipcean Liana este administratorul site-ului colegiului, gestionând platforma prin adăugarea datelor periodic.
 • Profesorii şi elevii au fost implicaţi în activități de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii atestatului profesional şi al bacalaureatului;
 •  Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi îndrumare a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a competentelor digitale din cadrul acestuia, precum şi a Olimpiadei de Informatică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei;
 • Planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru susţinerea probei de Competenţe Digitale şi bacalaureat;
 •  Coordonarea proiectelor şi pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului în informatică de către elevii claselor a XII-a, matematică-informatică;
 • Participarea la simularea pentru examenul de Bacalaureat, în calitate de membri ale prof. Ciubotaru Georgeta și Prelipcean Liana.
 •  Participarea membrilor comisiei metodice la examenul de Competențe digitale – sesiunea Iunie 2019 - în calitate de evaluatori.
 • Participarea tuturor membrilor catedrei de Informatică  la comisia de Admitere liceu – Iulie 2019.

 

 1. Programe pentru elevi derulate la nivelul specialităţii şi aprecieri privind impactul acestora
 • Participarea elevilor, coordonaţi de profesorii de informatică  în cadrul proiectului „Hour of Code 2018” – eveniment global (oră de programare în domeniul tehnologiei)  cu participanți din toată lumea.
 •  Desfășurarea pe tot parcursul anului școlar  -  al cursului Cisco – IT Essentials – curs de informatică și rețelistică,  ce reprezintă un punct de pornire in domeniul IT atât din punct de vedere hardware (prezentarea componentelor unui calculator), cat si din punct de vedere software (instalarea sistemului de operare si a aplicațiilor, precum si administrarea de baza a acestora), cu elevii din clasele a XII-a  matematică – informatică intensiv, de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana – curs ce se finalizează cu o diplomă recunoscută internațional.
 •   Organizarea concursului „Bebras Romania 2018”, în săptămâna 12-17 noiembrie 2018 – Concurs internațional de informatică și gândire computațională – organizat de Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) prin ECDL  ROMANIA - Concurs desfășurat cu sprijinul MEN.

 

IV. Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

 • Organizarea  şi  desfăşurarea  fazelor  locale  ale  Olimpiadei  de  informatică  şi  Olimpiadei  de Tehnologia Informaţiei;
 • Desfășurarea și organizarea etapei județene a Concursului Național AcadNet –  la data de 16.02.2019 – la Colegiul Tehnic Rădăuți
 • Desfășurarea și organizarea etapei interjudețene a Concursului Național AcadNet –  la data de 16.03.2019 la Colegiul Tehnic Rădăuți

 

 1. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite

ETAPA JUDEȚEANĂ

Olimpiada / Concurs

Premiu

Elev

Clasa

Prof. coordonator

Olimpiada de Tehnologia Informației 

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Ciubotaru Georgeta Victoria

Concursul  AcadNet –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate de către M.E.N. – 2019

 

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Ciubotaru Georgeta Victoria

Concursul  Infoeducație –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate De Către M.E.N. – 2019- Secțiunea Robotică

 

Premiul III

Hrab Călin

IX A

Prelipcean Liana

Mențiune

Ursulean Ioana Maria

IX A

Prelipcean Liana

Cunievici Sebastian

IX A

Pricob Mihai

XI B

Concursul  Infoeducație –  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate De Către M.E.N. – 2019- Secțiunea Soft Utilitar

 

Premiul II

Scripcaru Luis Fernando

XII B

Martinescu Silvia

 

Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice – cu participare internațională – ”Ștefan Procopiu

 

 

Mențiune/

 

Secțiunea Științe și tehnologii

 

Ursulean Ioana Maria

 

IX A

 

Ciubotaru Georgeta Victoria

 

 1. Aprecieri

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică.

Peocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost în anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic cu standardele educaţionale europene.

 

 • Puncte tari:
  • calitatea resursei umane - 5 profesori titulari
  • spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere - 3 laboratoare ce asigura in prezent orele de laborator
  • experiență în elaborarea instrumentelor de predare – evaluare
  • existența unui climat favorabil in catedra pentru implicarea în activități diverse care să contribuie la sporirea prestigiului școlii.
  • existenta unor strategii de motivare a personalului
  • posibilitatea certificării competenţelor digitale în cadrul şcolii prin programul CISCO;
 • Puncte slabe:
 • interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatică – a dus la diminuarea drastică a rezultatelor la concursurile de informatică.
 • interesul scăzut al elevilor de la profil tehnic  pentru activităţile didactice
 • resurse financiare insuficiente pentru îmbunătățirea laboratoarelor existente.
 • scăderea performanțelor elevilor în ultimii 2 ani datorită nivelului scăzut de pregatire cu care vin aceștia din școala generală.
 • disponibilitate scazută a părinților pentru problemele adolescenților.

 

 •  Oportunităţi:
 • cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice  - CISCO
 • participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat olimpiada la nivel national.

 

 • Ameninţări
 • clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generală.
 • existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
 • educatia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială
 • atractia exercitată asupra elevilor de tehnologia informatională contribuie la diminuarea timpului acordat studiului
 • lucru cu toată clasa la orele de TIC
 • reducerea claselor Profil Real – specializarea matematică – informatică intensiv în ultimii doi ani
 • aglomerarea profesorilor  cu  sarcini  extra-curriculare 

 

Responsabil comisie metodică:

Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria

 

Cercul pedagogic al profesorilor de informatica din zona Radauti - Colegiul Tehnic Radauti - 10 mai 2019

Tema: DEZVOLTAREA DE PROIECTE CU PLATFORMA ARDUINO - prof. Ciubotaru Georgeta

 

      

      

 

 

 

​​​​​​​