Raport de activitate al comisiei metodice Informatică - TIC
an şcolar 2019 - 2020

I. Calitatea procesului didactic
           Catedra de informatică a Colegiului Tehnic Rădăuţi este formată din 5 profesori titulari: Ciubotaru Georgeta Victoria, David Liliana, Martinescu Silvia, Prelipcean Liana, Mocrei Angelica
şi 1 profesor suplinitor Juravle Ciprian Nistor. D-na prof. Mocrei Angelica este concediu fără plată pentru continuarea studiilor.
           Proiectarea activităţii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de informatică s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza programei şcolare
în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementările elaborate de MEN precum şi de recomandările primite din partea inspectorului şcolar de specialitate.
          Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasă a activităţii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizează coroborarea acţiunilor
întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor, cu resursele, conţinuturile şi procedurile de monitorizare, evaluare.
Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea conform planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice. S-a urmărit prin aceste activităţi îndeplinirea următoarelor obiective:
• Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor calendaristice.
• Diseminarea cursurilor şi activităţilor de formare la care au participat membrii comisiei metodice.
• Mărirea gradului de participare a elevilor la Olimpiade şi Concursuri de specialitate.
• Creşterea nivelului de pregătire de specialitate la clasa și laborator.
• Aplicarea metodelor moderne, active la predarea şi învăţarea disciplinelor de specialitate.
• Realizarea unei pregătiri eficiente în vederea susţinerii de către elevi a examenelor de bacalaureat, evaluare a competentelor digitale şi a atestatului profesional pentru elevii claselor de matematică-informatică intensiv.

 

II. Aprecieri privind aportul adus de disciplină în formarea competențelor cheie europene, cu referire la unitățile școlare vizitate în perioada de raportare.
Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele stabilite sunt:
• Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionarea în specialitate, metodică, psihopedagogică, participare activă la cursuri şi activităţi specifice, aplicare la clasă a metodelor active de predare şi de învăţare prin cooperare, cu ţinte educaţionale bine alese, care se regăsesc în activitatea la clasă şi în cea extraşcolară.
• Participarea cadrele didactice din cadrul comisiei la consfătuirea profesorilor de informatică din 20 septembrie 2019.
• Participarea membrilor catedrei la cercul zonal din Semestrul I - Noiembrie 2019, desfăşurat la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava.
• Competentele digitale ale profesorilor din liceu au fost imbunatatite de catre prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana formatori Curs formare - Competențe digitale cu resurse deschise TIC, care au sustinut cursuri de formare cu cadre didactice din judetul Suceava.
• Implementarea și dezvoltarea platformei G Suite for Educatio & Office365, pe domeniul școlii de către profesor Ciubotaru Georgeta Victoria – administrator platformă.

                 o Suport tehnic / crearea de materiale de ajutor atât pentru profesori cât și pentru elevi pentru folosirea platformei G Suite for Education (Google Classroom).

• Participarea la examenul de Bacalaureat, sesiunea Iunie – Iulie 2020, în calitate de persoană de contact și secretar comisie a prof. Ciubotaru Georgeta Victoria.
• În calitate de formator de formatori prof. Ciubotaru Georgeta Victoria și prof. David Liliana au desfășurat următoarele cursuri:
- Competențe digitale cu resurse deschise TIC,  Furnizor program formare acreditat: Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România
 Nr. ore program: 90,   Nr. credite profesionale transferabile: 22,  Perioada formării: : 19.10.2019 – 07.12.2019 - 25 cursanți

• Profesor Ciubotaru Georgeta Victoria a făcut parte din grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor la Olimpiada locală de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor.
• Prof. Prelipcean Liana este administratorul site-ului colegiului, gestionând platforma prin adăugarea și actualizarea datelor periodic.
• Profesorii şi elevii sunt implicaţi în activitatea de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii atestatului profesional şi al bacalaureatului;

• Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi îndrumare a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi a competentelor digitale din cadrul acestuia, precum şi a Olimpiadei de Informatică, Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei și Olimpiada AcadNet.
• Participarea elevilor, coordonaţi de profesorii de specialitate şi de către profesori de alte specializări în cadrul proiectului „Hour of Code 2019” (9 – 15 Decembrie 2019);
• Planificarea și desfășurarea activităților pentru cursul Cisco – IT Essentials, pentru elevii din clasele a XII-a matematică – informatică intensiv, de către prof. Ciubotaru Georgeta și David Liliana.
• Organizarea concursului „Bebras Romania 2019”, în săptămâna 11-17 noiembrie 2019 – Concurs internațional de informatică și gândire computațională – organizat de Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) prin ECDL ROMANIA - Concurs desfășurat cu sprijinul MEN.
• Coordonarea proiectelor şi pregătirea elevilor pentru susţinerea Atestatului în informatică de către elevii claselor a XII-a, matematică-informatică – Prof. Martinescu Silvia și prof. Prelipcean Liana;
• Participarea membrilor comisiei metodice la organizarea examenelor naţionale.

 

III. Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze

• Organizarea şi desfăşurarea fazelor locale ale Olimpiadei de informatică, Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei și Olimpiadei AcadNet.
• Desfășurarea și organizarea etapei zonale a Concursului Național AcadNet – la data de 22.02.2020 – la Colegiul Tehnic Rădăuți (coordonator organizare: prof. Ciubotaru Georgeta Vicroria)
• Organizarea etapei județene a Concursului Național AcadNet – la data de 02.05.2020 – desfășurată online la Colegiul Tehnic Rădăuți.
• Elevi calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei cu un număr de cinci (5) elevi, prof. îndrumător Ciubotaru Georgeta Victoria
• Un elev s-a calificat la etapa națională a AcadNet, prof. îndrumător Ciubotaru Georgeta Victoria

A. Statistica rezultatelor pentru concursurile finalizateOlimpiada
- AcadNet – etapa zonală,  Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare Finanțate de către M.E.N. – 2020

         Premiul I - Radu Andrei Eduard Secțiunea Calculatoare clasele IX – X (locul 6 pe țară)

- Olimpiada AcadNet – Etapa județeană

        Premiul I - Radu Andrei Eduard Secțiunea Calculatoare clasele IX – X (locul 4 pe țară)

- Olimpiada AcadNet – Etapa națională

      Mentiune -  Radu Andrei Eduard Secțiunea Calculatoare classele IX –X (locul 5 pe țară)

 

B. Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite:
         Mențiune etapa națională - Radu Andrei Eduard, Clasa a IX-a A – Olimpiada AcadNet, Secțiunea Calculatoare classele IX – X, prof. îndrumător Ciubotaru Georgeta Victoria

 

C. Aprecieri
             Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, profesorii de informatică şi TIC de la Colegiul Tehnic Rădăuţi au depus un efort substanţial în implementarea curriculumului modernizat, şi în continuare
vor activa, realizând formarea competenţelor specifice disciplinei informatică. În perioada de învățare on-line toți membrii catedrei au folosit platforma Google Classroom, ce i-a ajutat să dea teme și să înregistreze progresele elevilor, indiferent de forma în care sunt prezentate temele.
Toți membrii catedrei au creat fișe de lucru, proiecte didactice, teste online pentru evaluare. La disciplina TIC s-au creat suporturi de curs ce corespund tehnologiei actuale. S-au folosit metode active-participative și metode specifice pentru instruirea diferențiată pe elev. Preocuparea majoră a cadrelor didactice din cadrul catedrei de informatică a fost în anul care a trecut înfăptuirea unui proces educaţional de calitate, al cărui rezultat să fie creşterea continuă a performanţeor şcolare dar şi armonizarea demersului didactic.
 Puncte tari:
- calitatea resursei umane
- spatii de invatamant dotate corespunzator cu computere prezent orele de laborator
- experiență în elaborarea instrumentelor
- existența unui climat favorabil in catedra pentru implicarea în activitati contribuie la sporirea prestigiului
- existenta unor strategii de motivare a personalului
- posibilitatea certificării competenţelor
 Puncte slabe:
- interesul tot mai scazut al elevilor fata de clasele de informatică drastică a rezultatelor la concursurile de informatică.
- interesul scăzut al elevilor de la profil tehnologic
- resurse financiare insuficiente pentru îmbunatatirea laboratoarelor
- scăderea performantelor elevilor în ultimii 3 ani datorită nivelului scazut de informatii cu care vin aceștia din școala generală.
- disponibilitate scazutăa parintilor
 Oportunităţi:
- cursuri de utilizare a calculatoarelor pentru elevi si cadre didactice CISCO, GOOGLE
- participarea la concursuri de informatica si TIC, mult mai accesibile decat la nivel national.
- utilizarea experientei acumulate in programe de tip PHARE si POSDRU, in elaborarea de activitati de invatare centrate pe elev, mai atractive si mai motivante pentru elevi
- baza materială de bună calitate
 Ameninţări
- clase de informatica, cu un nivel slab de pregatire generală.
- existenta liceelor concurente care ofera acelasi tip de clase.
- educatia nu mai este privită
- atractia exercitată diminuarea timpului acordat studiului
- lucru cu toată clasa la orele de TIC
- reducerea claselor Profil Real ultimii doi ani
- aglomerarea profesorilor cu sarcini extracurriculare

Responsabil comisie metodică:  Prof. Ciubotaru Georgeta Victoria