AN SCOLAR 2017-2018

 

Comisia metodica Limba şi literatura română

        Activitatea membrilor catedrei de Limba şi literatura română s-a desfăşurat în mod eficient, printr-un demers educativ activizant, concretizat prin:

 • Selectarea  manualelor respectând principiul continuităţii în demersul didactic în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor şi prin consultarea, în cadrul şedinţelor de lucru, a comisiei metodice ( Manual Ed. ART/ Manualul Paralela 45 – a IX-a; Portofolii ale elevilor Ed. ART; Cartea de teste  IX-X ART; Auxiliare a IX-a,a X-a Delfin, Manual Ed. SIGMA– a XI-a- a XII-a);
 •  Întocmirea riguroasă a planificarilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
 •   Realizarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale, cu planuri de măsuri aferente menite să remedieze situaţia elevilor ce întâmpină dificultăţi în exprimarea scrisă şi orală; Centralizarea datelor şi transmiterea catre ISJ Suceava prin raportul privind evaluarea iniţială; Raportarea şi discutarea Testelor iniţiale atât la dosarul catedrei, cât şi cu părinţii elevilor;
 • Preocuparea pentru pregătirea suplimentară a elevilor din clasele terminale, prin testare de tip bacalaureat, prin aplicarea de teste comune şi identificarea soluţiilor pentru obţinerea progresului şcolar; (corectarea tezelor şi centralizarea datelor - întreaga catedră)
 •  Stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Evaluarea Simularilor nationale bacalaureat clasa a XI-a si clasa a XII-a
 • Participarea la activităţile din cadrul Cercului Pedagogic Rădăuţi Liceu

- sem I activitate desfășurată la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, pe data de 17 noiembrie 2017; tema 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în cadrul orelor de limba şi literatura română

 - sem al II-lea activitate desfășurată la Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea, pe data de 23 martie 2018, ora 11.00; tema 2: Strategii didactice moderne în cadrul orelor de limbă și comunicare din perspectiva dezvoltării personale a elevilor.

 •  Disponibilitate şi implicare în proiecte educaţionale şi activitaţi extracurriculare menite să promoveze imaginea unităţii de învaţământ
 • Ziua Culturii Naţionale -activitate la bibliotecăprof. Bouaru Laura si prof. Popa Anna în Zilele Culturii la Colegiul Tehnic Rădăuţi
 • Proiect cultural Calendar literar – elevii clasei a XI-a C, coordonator, prof. Popa Anna
 • Activitate privind obiceiurile şi tradiţiile din Bucovina- prof. Popa Anna- cl. a XI-a C
 • Proiectul educaţional Istoria leulu românesc: periplu prin istoria, cultura, literatura şi religia României ( prof. Teleagă Ancuţa)
 • Parteneriat cu Teatru Fantezia Galaţi ( prof. Popa Anna)
 • Participare la acţiuni cultural –artistice : Casa de Cultură – Teatrul Şcolar : in noiembrie vizionarea pieselor de teatru: Moara cu norocÎn vreme de război, în aprilie:  Iţic strul, dezertor, Ilie Moromete   activităţi desfăşurate la nivelul catedrei);
 • Participare la lucrările proiectului  Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă, desfăsurate în perioada februarie- iunie 2018 ( prof. Popa Anna)
 • Participare la Simpozionul Naţional Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Anania ( prof. Popa Anna)
 • Organizarea şi participarea la activităţile de voluntariat în cadrul Proiectului TINEri pentru comunitate, implementat de DJST Suceava( prof. Perţa Sofrona Mara)
 • VIS VERBI – Clubul  de dezbateri al Colegiului Tehnic Rădăuţi - prof. Perţa Mara
 • Participare la Atelierele cunoaşterii ( proiect judeţean cuprins în CAEJ 2018)
 • Proiectul Educaţie prin multiperspectivitate- realizat de CCD Bacău şi CCD Tulcea
 • Parteneriate cu Asociaţia Generaţiei de Azi- Ṣcoala de Iarnă- Tânărul de azi, adultul de mâine; Azilul de bătrâni Rădăuţi pentru proiectul Să nu uităm de cei mai trişti ca noi!; Centru pentru imigranţi Rădăuţi pentru derularea proiectului Jocurile copilăriei, Penitenciarul Botoşani pentru proiectul Fii inteligent, nu violent! ( prof. Perţa Sofrona Mara)
 • Parteneriat cu Ocolul Silvic Solca în vederea desfăşurări uno acţiuni de ecologizare şi plantare; ( prof. Moldovan Lia)
 • Participare la proiectul internaţional Pădurea de mâine ( prof. Moldovan Lia,

prof. Popa Anna)

 • Cursul DECEE, Debate ( prof. Rei Narcisa)
 • Parteneriat cu Ṣcoala cu clasele I-VIII, Butea ( prof. Rei Narcisa)
 • Participare la programul de formare continuă Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei Dezbateri, oratorie şi retorică, derulat de ARDOR ( prof. Rei Narcisa, prof. Teleagă Ancuţa)
 • Proiectarea activitatilor extrascolare in saptamana Scoala Altfel : Atelier de jurnalism, Saptamana Portilor Deschise, Student in Iasi/ Suceava, Atelier de teatru, Dezbateri,
 • Cafeneaua literara : prof. Bouaru Laura, prof. Popa Anna,  prof. Rei Narcisa, prof. Perta Mara, prof. Coroliuc Alina ;

 

       ●  Concursuri şcolare şi extraşcolare:

- Olimpiada de Limba şi literatura română- faza locală- Abobului Cristina Maria ( prof. îndrumător Popa Anna)

- Olimpiada de Limba şi literatura română- faza locală- Magdici Nicoeta Alina ( prof. îndrumător Perţa Sofrona Mara)

- Participare la Concurs Naţional de Dezbateri Educative, Tinerii în viaţa comunităţii     coordonator prof. Perţa Șofrona Mara (trainer și arbitru)

- UN Open Roman- concurs de dezbateri, Pache Open Bucureşşti- concurs de dezbateri academice prof. Perţa Șofrona Mara

- Concursul Student pentruo zi, domeniul Limba română ,prof. Perţa Șofrona Mara

- Concurs Judeţean de Proiecte educative Violenţa naşte monştri, Bucovina Open Gura Humorului- concurs de dezbateri, prof. Perţa Șofrona Mara

 

 •  Pregătirea elevilor participanţi la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, faza pe şcoală
  • Prof. Popa Anna-eleva Abobului Cristina Maria, cl a IX-a D
  • Prof. Perţa Sofrona - elevele Brăilean Andreea, Magdici Nicoleta- Alina, Dan Beatrice, Cîrdei Dana  Andreea - cl. a XII-a E
  • Prof. Bouaru Laura-  elevele: Gheorghiţă G. Alessandra- Laura,cl a IX-a, Dascălu D. Maria Daniela, cl a IX-a,  Ţigănaş V.  Elena- Theodora, cl a X-a;
  • Prof. Moisuc Mihaela - eleva Mafteian Alexandra, cl. a XI-a E
  • Prof. Moldovan Lia- Semeniuc- Michitiuc P. Sabina, cl a IX-a C, Ududec C.-B. Sara-Maria, cl a IX-a D;

 Promovarea imaginii instituţionale prin actualizarea periodică a paginii Facebook  

( membrii catedrei);

 • Notarea ritmică şi aplicarea lucrărilor semestriale în acord cu programa şcolară,  ţinând cont de particularităţile / achiziţiile dobândite de către elevi- toti membrii catedrei
 •  Completarea dosarului catedrei prin fişe de lucru / proiecte / studii de caz /modele de teste-  prof. Popa Anna
 • Completarea dosarului de acreditare,  în  vederea acordării titlului de Colegiu (prof. Popa Anna)

             

 ANALIZA SWOT  A  CATEDREI

PUNCTE TARI:

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

 - metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

 - performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative , cât şi formative;

 - realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 

PUNCTE SLABE: În urma analizei activităţii comisiei metodice Limbă şi literatură română s-au constatat următoarele:

- neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului.

- nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline, care să le permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului.

- absenteismul repetat al unor elevi.

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.

- lipsa lecturii suplimentare.

- scăderea interesului pentru actul învatarii.

OPORTUNITĂŢI:

Prin desfăşurarea activităţilor didactice susţinute şi în conformitate cu programele de studiu, se urmăreşte obţinerea unor rezultate deosebite la simulările examenelor naţionale, la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor de profil şi la Bacalaureat. Rezultatele obţinute de elevii noştri confirmă activitatea didactică susţinută în cadrul orelor de limba şi literatura română sau de performanţă, ceea ce întăreşte prestigiul Colegiului Tehnic Rădăuţi drept un centru al învăţământului de calitate.

AMENINŢĂRI:

- degradarea bazei materiale a cabinetului de limba română, datorită insuficientei supravegheri a elevilor care intră la diverse activităţi;

- degradarea fondului de carte al cabinetului;

 - volumul exagerat de materiale informative, note justificative, activităţi birocratice constituie activităţi cronofage şi reduc din capacităţile necesare bunei pregătiri a lecţiilor;

 - disiparea atenţiei şi a eforturilor didactice într-o serie de proiecte extracurriculare, ceea ce poate ameninţa desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare de calitate, care constituie principalul obiectiv al actului educaţional.

 

Aşadar, activitatea Catedrei de Limba şi Literatura Română s-a desfaşurat conform obiectivelor propuse, prin realizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice care au captat interesul elevilor pentru o implicare mai activă în viaţa şcolii.

                                                                          Responsabil comisie,   prof. Popa Anna