ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 

Catedra de limba engleză

            La începutul anului școlar 2017-2018, catedra de limba engleză și-a propus următoarele obiective:

 • stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente
 • alcătuirea conţinutului testelor predicitive
 • urmărirea progresului școlar
 • asigurarea condiţiilor optime și a pregătirii pentu susţinerea examenului de bacalaureat
 • asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii probelor olimpiadelor școlare
 • stabilirea activităţilor extra-curriculare

            Fiecare din aceste obiective a presupus anumite conţinuturi și forme de realizare. Astfel, în primă etapă s-au susţinut examenele de corigenţă și diferenţe, în vederea cărora membrii comisiei au elaborat subiecte și bareme.

            În următoarea etapă s-au făcut încadrările, s-au ales manualele alternative existente în biblioteca școlii, astfel încât toţi elevii claselor IX-XII să beneficieze de manuale gratuite, s-au stabilit sarcinile în cadrul catedrei și s-a stabilit conţinutul testelor predictive pentru fiecare nivel de studiu și baremele aferente.Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbii engleze, membrii comisiei metodice au propus și discutat, în cadrul ședinţelor de catedră, diferite metode și materiale auxiliare, precum și sistemul de fișe împreună cu materialul audio-video folosit.

            O a treia etapă a constat în organizarea și desfășurarea testărilor predictive. În urma analizei acestora, s-au alcătuit programe de ratrapare pentru fiecare clasă, avându-se în vedere specificul acesteia.

            Toţi membrii comisiei metodice limba engleză încadraţi la clasele a XII-a și a XII-a și-au propus și realizat din timp pregătirea elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii și promovării cu succes a examenului mai sus menţionat, avându-se în vedere importanţa deosebită pe care acesta o are în contextul internaţional actual (a se vedea completarea unui CV Europass). Cele patru competenţe vizate, Audiţie, Citire, Producere de mesaj Scris și Vorbit au fost minuţios abordate, după un program special de pregătire pentru bacalaureat. În luna februarie s-a organizat şi desfăşurat exmenul de competenţe de comunicare într-o limbă de circulaţie intrenaţională. În urma acestui examen, o mare parte din elevi a obţinut calificativul B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

            De asemenea, s-au desfășurat ore de pregătire pentru olimpiadele școlare și concursurile de limbă engleză, faza pe școală, locală și judeţeană, pentru care s-au constituit grupe de lucru pentru elaborarea de subiecte și bareme. Membrii comisiei s-au înscris pentru a face parte și au fost selectaţi în grupul de lucru al ISJ Suceava pentru elaborarea de subiecte de nivel local. Un număr de 10 elevi din clasele a IX-a și a X-a au participat la olimpiada de limbă engleză faza pe școală în luna decembrie. Un număr de 5 elevi s-au calificat și au participat la faza locală a olimpiadei din luna ianuarie și un număr de 4 elevi coordonaţi de d-nele profesoare Chifan Loredana şi Scîntei Alina s-au calificat la faza judeţeană din luna martie cu note peste 9.

            În ambele semestre s-au realizat ore de asistenţă şi interasistenţă la ore, iar în luna noiembrie d-na prof. Loredana Chifan a susţinut inspecţia curentă IC2  în vederea obţinerii gradului didactic I.

            În urma participării la concursuri s-au obţinut următoarele premii:

*Concursul Naţional „Tehnologia Zilei Europene a Limbilor”, octombrie 2017

Premiul I secţiunea online, video: Bădeliţă Emanuela Luciana, Balan Andrei, Hojmaniuc Cosmin Ioan, Şorodoc Laura Alessandra, clasa a 12-a F

Premiul II secţiunea online- Premiul publicului Facebook: Bădeliţă Emanuela Luciana, Balan Andrei, Hojmaniuc Cosmin Ioan, Şorodoc Laura Alessandra, clasa a 12-a F

Premiul I secţiunea „Afiş”: Burciu Alexandra Cosmina, clasa a12-a F

*Expoziţia Naţională- Concurs „Sfintele Paşti 2018”, aprilie 2018

Premiul I- Dunga Rut Federica, clasa a 10-a, Hura Larisa Bianca, clasa a 10-a C, Halip Tamara Raluca, clasa a 10-a C, Puzdre Anda, clasa a 10-a C, Dumitrescu Ana-Maria, clasa a 10-a C

*Concursul Judeţean de limba engleză ”Behind the Words”, mai 2018

Premiul I- Dascălu Maria Daniela, clasa a 9-a B

Premiul II- Stoicu Matei, clasa a 9-a B, Bădeliţă Alexandru, clasa a 11-a A

Premiul III- Pascariu Valerian Dumitru, clasa a 10-a G

Menţiuni- Cîrmaci Claudiu, clasa a 11-a A, Huzdup Ionuţ, clasa a 11-a A, Coroamă Sergiu Giorgio, clasa a 11-a A -    Prof. îndrumător Creţu Crina

Premiul I - Boloca Paul, clasa a 10-a A

Premiul III – Grigorovici Rareș, clasa a 10-a A

Premiul III – Zmoșu Alexandra, clasa a 11-a F

Menţiuni – Doseciuc Andreea, Magdici Lavinia, clasa a 11-a F -  Prof. îndrumător Chifan Loredana

 

Premiul II - Nimigean Andrei, clasa a 10-a F - Prof. îndrumător Scîntei Alina

 

   Membrii catedrei au participat la activităţi şcolare şi extraşcolare:

*Concursul de eseuri în cadrul Zilei Europene a Limbilor, la nivelul liceului, octombrie 2017

*Cerc pedagogic la Colegiul Naţional ”Eudoxiu Hurmuzachi” însoţit de seminarul organizat de editura Fischer International și un târg de carte, noiembrie 2017

* Participarea la cercul pedagogic de la școala gimnazială ”G. Sbiera” Horodnic de Jos

*Coordonare acţiuni de voluntariat în cadrul Centrului social “Maria Ward” Rădăuţi- “Săptămâna fructelor şi legumelor donate”- program inclus în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, 22.11.2017

*Participare la activităţile din cadrul proiectului European “Mănâncă responsabil”, 22.11.2017

*Coordonare de acţiuni de voluntariat “Vise şi creioane colorate” în cadrul proiectului “Să nu uităm de cei mai trişti ca noi”, inclus în SNAC 2017-2018, 13.12.2017

*Participare la concursul internaţional “Mathematiques sans frontiers 2018” în calitate de evaluatori (simulare) şi responsabili echipă locală, ianuarie-februarie 2018

*Participare la concursul internaţional de traduceri Juvenes Translatores din 23 noiembrie 2017

Simpozion

*Participare la Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională cu lucrarea “Developing the Discourse Competence in English- The Greatest Challenge for Trainees of all Ages”, 6.04.2018

 Membrii catedrei s-au implicat în activităţi de formare şi perfecţionare:

•           Seminarul organizat de USV Suceava- “Teacher Development Day”, 4 noiembrie 2017

•           Programul de formare continuă “Management educaţional”, 20.10.2017-27.11.2017

•           Programul de formare continuă “Competenţe digitale cu resurse deschise TI&C, 29.09-18.11    2017

•           Seminarul Fischer International ”Teaching with Video in Close-up”, 29.11.2017

•           Seminarul British Council ”Revised YLE 2018”, 31.01.2018

•           Programul de formare continuă „Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei Dezbateri, Oratorie, şi Retorică”, 15.03-22.04.2018

•          Seminar ARL organizat de Asociaţia Română de Literaţie

 

Catedra de limba engleză a fost apreciată în cadrul evaluărilor efectuate de A.R.A.C.I.P. în luna mai 2018, datorită rezultatelor obţinute şi a documentaţiei riguros întocmite. În continuare toţi membrii catedrei de limba engleză sunt preocupaţi atât de perfecţionarea actului educativ, cât și de autoperfecţionare.

 

Catedra de limba franceză și limba germană

            Pentru anul școlar 2017-2018, catedra de limba franceză și limba germană și-a propus și realizat stabilirea unui cadru organizatoric necesar derulării unei activităţi eficiente, alcătuirea conţinutului testelor predicitive, urmărirea progresului școlar, asigurarea condiţiilor optime și a pregătirii pentu susţinerea examenului de bacalaureat, asigurarea pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă în vederea susţinerii probelor olimpiadelor școlare, precum și stabilirea activităţilor extra-curriculare.

            Aceste obiective au presupus existenţa anumitor conţinuturi și forme de realizare. Astfel, în primă etapă s-au susţinut examenele de corigenţă și diferenţe, în vederea cărora membrii comisiei au elaborat subiecte și bareme. În următoarea etapă s-au făcut încadrările, s-au stabilit sarcinile în cadrul catedrei și s-a discutat conţinutul testelor predictive pentru fiecare nivel de studiu și baremele aferente. Pentru a asigura progresul elevilor în învăţarea limbii franceze și limbii germane, membrii comisiei metodice au propus și discutat, în cadrul ședinţelor de catedră, diferite metode și materiale auxiliare, precum și sistemul de fișe împreună cu materialul audio-video folosit. A treia etapă a constat în organizarea și desfășurarea testărilor predictive. În urma analizei acestora, s-au alcătuit programe de ratrapare pentru fiecare clasă, avându-se în vedere specificul acesteia.

            Având în vedere modificarea organizării și desfășurării examenului de competenţe lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, care anul acesta a avut loc în luna februarie 2018, toţi membrii comisiei metodice încadraţi la clasele a XII-a, și-au propus și realizat din timp pregătirea elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii și promovării cu succes a examenului mai sus menţionat, avându-se în vedere importanţa deosebită pe care acesta o are în contextul internaţional actual (a se vedea completarea unui CV Europass). Cele patru competenţe vizate (înţelegerea unui text scris, înţelegerea unui mesaj oral, producerea de mesaje scrise și producerea de mesaje orale) au fost minuţios abordate.

            De asemenea, s-au desfășurat ore de pregătire pentru olimpiadele școlare și concursurile de limbă franceză, faza pe școală, locală și judeţeană, pentru care s-au constituit grupe de lucru pentru elaborarea de subiecte și bareme. Unii membri ai comisiei s-au înscris pentru a face parte și au fost selectaţi în grupul de lucru al ISJ Suceava pentru elaborarea de subiecte de nivel local, judeţean și naţional. Un număr de 10 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a au participat la olimpiada de limbă franceză faza pe școală în luna decembrie. Un număr de 3 elevi s-au calificat și au participat la faza locală a olimpiadei din luna ianuarie.

            În luna mai s-a organizat Concursul Judeţean de limba franceză „Le pouvoir des mots” la care au participat colegii și licee din judeţul Suceava. Elevii din școala noastră au obţinut următoarele premii:

- Premiul I: Puha Gessica – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina); Lungu Darius – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Buzic Lavinia Brenda – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina)

- Premiul al II-lea: Todiraș Nastasia – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Brăilean Andreea – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina)

- Premiul al III-lea: Ududec Sara-Maria – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina)

- Menţiune: Șotropa Delia – cl. a IX-a (prof. Scîntei Alina), Cîrstean Alexandra – cl. a X-a (prof. Scintei Alina), Ţigănaș Elena Theodora – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Buceac Elena – cl. a X-a (prof. Scîntei Alina), Strugariu Ligia – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Hura Larisa-Bianca – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana), Patraș Anamaria – cl. a X-a (prof. Scîntei Alina), Geană Andreea – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana), Popescu Alexandra – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana).

            La concursul „Student pentru o zi” s-au obţinut următoarele rezultate:

- Premiul al II-lea: Lungu Darius, Todiraș Nastasia, Lupu Maria, Confederat Angelica – cl. a XI-a (prof. Chelba Loredana);

- Menţiune: Brăilean Andreea – cl. a XII-a (prof. Scîntei Alina).

            La Expoziţia Naţională-Concurs „Sfintele Paști 2018” s-au obţinut următoarele rezultate:

- Premiul I: Dunga Rut Federica, Sfirschi Daniela Gabriela, Halip Tamara Raluca, Dumitrescu Ana-Maria, Maruţiac Ioana-Mihaela – cl. a X-a (prof. Chelba Loredana).

            Elevele Buzic Brenda și Brăilean Andreea din cl. a XII-a E au obţinut certificatul internaţional DELF nivel B1, prof. coordonator Scîntei Alina.

            La Concursul Judeţean „Nous parlons français” s-au obţinut următoarele premii:

- Premiul I: Moloci Lăcrimioara Cristina – cl. a XII-a (prof. Scintei Alina).

            Profesori din cadrul catedrei de limba franceză și limba germană au participat la cursuri de formare după cum urmează: Metode și strategii inovative de predare a disciplinei « Dezbateri, oratorie, retorică » - prof. Chelba Loredana, Scîntei Alina, Moisuc Mihaela-Gabi ; Competenţe digitale cu resurse deschise TI&C – prof. Chelba Loredana, Scîntei Alina ; Management educaţional – prof. Scintei Alina. De asemeanea au participat la Sesiunea Internaţională de conferinţe pe teme de didactica limbii franceze „Partager pour s’enrichir » de la Iași prof. Chelba Loredana, la manifestarea « Printemps de l’innovation du français » la Suceava – prof. Scintei Alina și la Simpozionul Internaţional pentru Educaţie Intergeneraţională de la Vaslui cu lucrarea cu ISSN « Québec (Projet d’activité didactique) » prof. Chelba Loredana.

            Alte activităţi școlare și extra-școlare s-au desfășurat după cum urmează:

 • Concursul Naţional ”Tehnologia zilei europene a limbilor”;
 • Concursul de eseuri în cadrul Zilei Europene a Limbilor, la nivelul liceului, în luna octombrie;
 • Cercurile pedagogice ale profesorilor de limba franceză zona Rădăuţi-Siret;
 • Proiectul de voluntariat SNAC ”Să nu uităm de cei mai triști ca noi”;
 • Concursul de traduceri ”Juvenes Translatores” în luna noiembrie;
 • Serbarea de Crăciun;
 • Inspecţia curentă IC1 susţinută de d-na prof. Pirckmayer Magdalina în vederea obţinerii gradului definitiv în învăţământ;
 • Concursul internaţional “Mathématiques sans frontiers 2018” în calitate de evaluatori (simulare) şi responsabili echipă locală;
 • Săptămâna globală pentru educaţie;
 • Programul mondial LEAF.

Catedra de limba franceză și limba germană a fost apreciată în cadrul evaluărilor efectuate atât de inspectorul zonal de la ISJ Suceava cât și de comisia A.R.A.C.I.P. în luna mai 2018, datorită rezultatelor obţinute şi a documentaţiei riguros întocmite. Membrii catedrei de limba franceză și limba germană sunt preocupaţi în permanenţă de perfecţionare, de autoperfecţionare și de îmbunătăţirea actului educativ.

             

                                                                                                               Responsabil comisie,

                                                                                                            Prof. Loredana Chelba

 

Rezultate Concurs județean Le pouvoir des mots

19 mai 2018

Ediția I

Clasa a IX-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Puha Gessica

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

95p – Premiul I

2.

Ostepoc Alex

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

89p – Premiul II

3.

Ștubianu Gianina-Cosmina

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

89p – Premiul II

4.

Ududec Sara-Maria

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

85p–Premiul III

5.

Șotropa Delia

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

82p - Mențiune

6.

Ștubianu Georgiana-Larisa

IX

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Manaz Mirela

79p

7.

Mafteian Ionela

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Moisuc Mihaela-Gabi

78p

8.

Rezuș Oana-Mihaela

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

77p

 

Clasa a X-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Chiseliciuc Denisa

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

97p – Premiul I

2.

Strugar Cătălina

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

90p – Premiul II

3.

Vlasie Alexandra

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

85p–Premiul III

4.

Cîrstean Alexandra

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

82,5p-Mențiune

5.

Țigănaș Elena-Theodora

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

82,5p-Mențiune

6.

Buceac Elena

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

81p-Mențiune

7.

Strugariu Ligia

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

81p-Mențiune

8.

Hura Larisa-Bianca

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80,5p-Mențiune

9.

Patraș Anamaria

IX

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

80p-Mențiune

10.

Zamosteanu Lavinia

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

79p

11.

Cozaciuc Denisa-Lorena

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

78p

12.

Cotleț Amalia-Theodora

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

74,5p

13.

Mocanu Andrada

X

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

74,5p

14.

Rotari Florentina

X

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

70p

 

Clasa a XI-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Lungu Darius

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

99p – Premiul I

2.

Todiraș Nastasia

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

90p – Premiul II

3.

Pintilie Delia-Ștefania

XI

Colegiul “Tehnic Lațcu-Vodă” Siret

Pieszczoch Nicoleta

85p–Premiul III

4.

Geană Andreea

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80p-Mențiune

5.

Popescu Alexandra

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

80p-Mențiune

6.

Confederat Iuliana-Angelica

XI

Colegiul Tehnic Rădăuți

Chelba Loredana

75p

 

Clasa a XII-a

 

Nr. crt.

Nume și prenume elev

Clasa

Școala de proveniență

Cadru didactic îndrumător

Rezultatul obținut

1.

Buzic Lavinia-Brenda

XII

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

93p – Premiul I

2.

Brăilean Andreea

XII

Colegiul Tehnic Rădăuți

Scîntei Alina

92p – Premiul II

 

Coordonator concurs,

prof. Loredana Chelba